Jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur

Naturpleje, grundvandsforurening, landskabsforvaltning og miljøovervågning.

Som jordbrugsteknolog inden for miljø og natur kommer du til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver, fx naturplejeplanlægning, jord- og grundvandsforurening, spildevand, landskabsforvaltning, naturgenopretning, miljøtilsyn, miljøovervågning eller vandløb, søer og hav.

Du kan få job i et privat rådgivende ingeniørfirma, en kommune eller en anden offentlig virksomhed eller i et af landbrugets rådgivningscentre.

Jordbrugsteknologuddannelsen er praksisnær. Her får du en bred viden, så du kan fungere som bindeled mellem opgaver i felten og teoretiske skrivebordsopgaver. Du kommer til at samarbejde med mange forskellige mennesker fx borgere, rådgivere, landmænd, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder.

Mød Anna og hør om hendes job i den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon

Anna har efter sin jordbrugsteknologuddannelse med speciale i miljø og natur læst videre på professionsbacheloruddannelsen i jordbrug. I dag arbejder hun i den maritime gruppe hos Orbicon, hvor hun tager arbejder inden for cirkulær bioøkonomi.

Anna Er Konsulent I Orbicon

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

1. semester Jord
Geologi og jordbundsøkologi
Jord- og grundvands-forurening
Landskabsforvaltning
Økonomi
Markedsføring
Metode
Projektarbejde
2. semester Vand
Grund- og drikkevand
Vandløb, søer og hav
Spildevand
Flora og fauna
Ledelse og organisation
Globalisering
Projektarbejde
3. semester Natur og miljøforvaltning
Vandmiljøplanlægning
Naturforvaltning
Miljøstyring
Formidling
Specialefag, fx affald og energi, prøvetagning, natur eller vildt
Projektarbejde
4. semester Praktik og afslutning
Praktikophold
Projektopgave med selvvalgt emne inden for studieretningen

Jobmuligheder

Vandmiljø - overfladevand og grundvand

 • Pleje og restaurering af vådområder, søer og vandløb
 • Overvågning, prøvetagning og evaluering af miljøkvalitet
 • Sikring af drikke- og grundvand
 • Prøvetagning af spilde-, drikke- og badevand
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning

Naturområder

 • Planlægning af drift af naturpleje
 • Registrering og vurdering af naturkvalitet
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning og andre trusler
 • Arealforvaltning
 • Naturgenopretning

Jordforurening og miljøstyring

 • Kortlægning
 • Prøvetagning
 • Jordrensning

Miljøtilsyn på virksomheder

 • Landbrug og andre virksomheder
 • Naturplaner og biotopforbedrende tiltag
 • Vildtpleje
 • Miljøtilsyn
 • Miljøgodkendelser
 • Kvalitetskontrol
 • Affald og energi
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ole Holm Jensen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Ole Holm Jensen

lektor

Mail: ohj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6421