21st NextGen - Integration af 21st Century Skills i vores uddannelser

Projektet skal udvikle konkrete, didaktiske værktøjer, der understøtter integration af de personlige kompetencer i undervisningen. Projektet skal skabe et fælles fagligt fundament for arbejdet med 21st Century Skills og de studerendes personlige kompetencer på Erhvervsakademi Aarhus.

Projektets baggrund og formål

Med udgangspunkt i den dokumenterede effekt af vores tidligere gennemførte forskning i 21st Century Skills på flere af fuldtidsuddannelserne, har Erhvervsakademi Aarhus valgt at arbejde videre med at understøtte de studerendes personlige kompetencer og karakteregenskaber som et primært fokus i den strategiske rammekontrakt for 2022-2025. Erhvervsakademi Aarhus er stadig pioner og frontløber på området i Danmark.

Vi vil i projektet arbejde med at konkretisere, synliggøre og udvikle, hvordan arbejdet med de studerendes personlige kompetencer kan internaliseres i alle fag og uddannelser. Herunder skal der udvikles et koncept for kompetenceudvikling af undervisere, så de klædes på til at kunne håndtere undervisning, der fokuserer på de studerendes personlige kompetencer.

Forskningsspørgsmål

Projektets forskningsspørgsmål er således: Hvordan kan karakteregenskaber/personlige kompetencer integreres i Erhvervsakademi Aarhus' uddannelser og fag?

Projektet skal besvare følgende underspørgsmål:

  1. Hvilket pædagogisk og didaktisk grundlag skal akademiets undervisere arbejde ud fra, når vi arbejder med de studerendes personlige kompetencer på Erhvervsakademi Aarhus? Hvordan kan vi konkretisere og professionalisere arbejdet med de personlige kompetencer for Erhvervsakademi Aarhus' undervisere og dermed skabe et fælles, ”fagligt sprog” for at undervise med og i personlige kompetencer.
  2. Hvilke konkrete, didaktiske greb kan undervisere på Erhvervsakademi Aarhus benytte i arbejdet med at integrere karakteregenskaber i undervisningen? Der udarbejdes et inspirationskatalog/værktøjshæfte, a la 20 effektive teamværktøjer og 8 motivationsboostere udviklet i tidligere projekter, som gør det let og enkelt at integrere karakteregenskaber i undervisningen i fag-faglige fag og forløb. Tidligere erfaringer viser, at dette er en meget effektiv måde at gøre det let for underviserne at implementere ”nyt”.
  3. Hvordan klædes undervisere på Erhvervsakademi Aarhus på til at internalisere karakteregenskaber som et mindset i deres undervisning? På baggrund af viden skabt i projektet udvikles et kompetenceudviklingsforløb til naturlig, systematisk og løbende integration af karakteregenskaberne i fag, forløb og uddannelser. Forløbet er relevant for såvel erfarne som nye undervisere. Formatet kan f.eks. være en sommerskole.

Som et supplement til ovenstående udarbejdes en analyse af, hvilke karakteregenskaber vores aftagervirksomheder arbejder med at udvikle hos deres medarbejdere, og hvordan de konkret griber det an.

Formålet er at få inspiration til, hvilke kompetencer der børe være særlig fokus på – og evt. nye ideer til, hvordan man kan arbejde med disse. Vi ser en klar sammenhæng til Jobtrend projektet.

Undersøgelsesdesign og metode

Undersøgelsesdesign og metode er beskrevet nedenfor med udgangspunkt i forskningsspørgsmålene.

1. Pædagogisk og didaktisk grundlag

Undersøges og udvikles gennem et litteraturstudie samt empiri fra den følgeforskning, der er gennemført fra 2018 frem til i dag.

2. Udarbejdelse af inspirations-/værktøjshæfte

Værktøjshæftet udarbejdes på grundlag af et litteraturstudie og den løbende følgeforskning og udviklet undervisningsmateriale. Der henvises til projektbeskrivelsen for 21st Century Skills – karakteregenskaber i fuldtidsuddannelserne for beskrivelse af metode til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

Desuden tages der udgangspunkt i og inspiration fra allerede udarbejdede værktøjshæfter som 'værktøjshæfte til arbejdet med karakteregenskaber', 20 effektive teamværktøjer og 8 motivationsboostere.

3. Kompetenceudviklingsforløb

Kompetenceudviklingsforløb undersøges og udvikles på baggrund af litteraturstudiet og den interne vidensdeling og sparring i 21st undervisernetværket samt de forskellige aktiviteter med fokus på karakteregenskaber, der udvikles og gennemføres i løbet af 2023 og 2024.

4. Aftageranalyse

Analysen udarbejdes særskilt med brug af Jobtrend samt interviews og kvantitative undersøgelser blandt vores aftager virksomheder.

5. Fortsat følgeforskning

Der gennemføres fortsat følgeforskning på de undervisningsforløb i karakteregenskaber, der i 2023-2025 gennemføres på Erhvervsakademi Aarhus. Den evalueringsmetode, der er udviklet og benyttet i:

Projekterne, videreføres, og bidrager således yderligere til projektets empiriske grundlag, som pt. udgør kvantitative og kvalitative data fra mere end 800 studerende.

Samarbejdspartnere

Interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vidensprodukter

Udarbejdelse af værktøjshæfte og kompetenceudviklingsforløb til undervisere. Danner en del af baggrunden for kommunikationsindsatsen internt på Erhvervsakademi Aarhus.

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: 1. april 2023 - 1. juli 2025.

Mette Risgaard Olsen

Kontakt

Mette Risgaard Olsen

lektor

Mail: mrol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6233

Susanne Østergaard Olsen

Kontakt

Susanne Østergaard Olsen

projektleder og lektor

Mail: suol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6231

Se vores andre projekter og e-bøger