Miljøteknolog

For dig, der vil arbejde inden for miljøområdet - fx med at sikre miljøet og udføre miljøforbedringer i virksomheder.

Miljøteknolog er en 2-årig videregående uddannelse, der giver dig en bred viden inden for miljøområdet. Miljøområdet er blevet stadig mere komplekst igennem de senere år, og derfor har virksomhederne behov for miljøteknologer, som kan mindske forureningen, overholde miljølovgivningen og sikre bæredygtigheden - også i forhold til klimaet.

Der er studiestart på uddannelsen i august. 

Hør 2 studerende fortælle om uddannelsen

Gobi Stories

For at se disse videoer skal du acceptere, at vi indsamler statistik ang. dit besøg på eaaa.dk.
Opdater dit samtykke her

Planlæg og udfør miljøforbedringer i virksomheder

Med en jobrettet uddannelse inden for miljøområdet kan du fx planlægge og udføre miljøforbedringer i virksomheder, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft og optimere affaldsbehandling og -håndtering.

Derudover kan du minimere energiforbruget i virksomheder og håndtere eventuel spild og udslip. Samtidig bliver du i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold - og hvorfor de fx er vigtige i forhold til klimaet.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Uddannelsen består af 4 semestre. Den er opbygget med 8 temaer: vand og miljøforståelse, ressourcer, arbejdsmiljø & kommunikation, spildevand, jord, rent vand, virksomhed & samfund og miljøteknologiprojekt. I temaerne indgår der en del laboratorie- og feltarbejde. På 3. semester er der en specialiseringsdel, som giver dig mulighed for at tone din uddannelse inden for det område, du gerne vil arbejde med.

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Derudover gennemfører du det afsluttende projekt, som kan tage udgangspunkt i en problemstilling fra en virksomhed.

Vand og miljøforståelse (13 ECTS)
almen kemi
matematik
it
datahåndtering
sø og vandløb
stofkredsløb
biodiversitet
feltarbejde

Ressourcer (9 ECTS)
affald
genanvendelse
lovgivning
massebalancer
biogas
organisk kemi
luft
klima

Arbejdsmiljø og kommunikation (8 ECTS)
arbejdsmiljø
støj
målinger
kemisk risikovurdering og instruktion
kommunikation

Spildevand (10 ECTS)
aerobe/anaerobe processer
mikrobiologi
biokemi
styring/regulering
forsøg i praksis

Jord (12 ECTS)
geologi
jordtyper
naturtyper
økotoksikologi
forurening
jordrensning
lovgivning

Rent vand (8 ECTS)
grundvand
vandrensning
kvalitet
boringer
forvaltning og sagsbehandling

Virksomhed og samfund (15 ECTS)
miljøgodkendelser
VVM
bæredygtighed
CSR
LCA
forretningsforståelse
energi– og miljøledelsessystemer
projektarbejde

Miljøteknologiprojekt (10 ECTS)
specialisering inden for specifikt emne

Valgfag (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Som miljøteknolog kan du

 • foreslå, hvordan en virksomhed minimerer energiforbruget, optimerer udnyttelsen af sine råvarer og anvender ressourcerne optimalt
 • foretage målinger på miljøområdet, behandle og vurdere data og kommunikere og vejlede om resultaterne internt i organisationen og mellem virksomhed og myndighed
 • udregne, indhente tilladelser til og implementere økonomisk rentable miljøforbedringer, som overholder miljølovgivningen
 • følge udviklingen i de processer i virksomheden, som har betydning for miljøet, og reagere på afvigelser, herunder håndtere uhensigtsmæssige udslip – her og nu
 • varetage drift af anlæg til rensning af spildevand, jord og luft
 • komme med forslag til genbrug og genanvendelse af affaldsprodukter
 • formidle viden om og undervise i praktiske miljømæssige forhold samt anvende sin viden om lovgivning, regler og retningslinjer i praksis.

Se hvordan Mads og Christina tager prøver ved vandboringer

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, praktisk arbejde, gruppe- og projektarbejde. Det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere. 

På Erhvervsakademi Aarhus er undervisningen projektorienteret, hvor du løbende kommer til at anvende det, du lærer - blandt andet igennem praktisk arbejde i vores moderne laboratorier, og når du fx skal udtage prøver eller udføre opgaver med pilotanlæggene.

Få en international uddannelse

Du kan tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til miljøteknolog på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Specifikke adgangskrav: matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik C og kemi C.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et eller flere arbejdsområde(r) og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Det afsluttende projekt på uddannelsen, som udarbejdes i forlængelse af praktikken, tager ofte udgangspunkt i en problemstilling fra praktikvirksomheden. Det giver dig mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Velux
Siemens Gamesa
Danish Crown
Miljøstyrelsen
Skanderborg forsyning a/s
Daka
Horsens kommune
Randers kommune
Niras
Rambøll

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Med miljøteknologuddannelsen kvalificerer du dig til at indgå i mange forskellige typer af job, hvor miljøet er i fokus. Du kan fx finde job inden for produktion, udvikling, rådgivning, kontrol eller formidling.

Du kan komme til at arbejde i forskellige typer af virksomheder, fx produktionsvirksomheder, vandselskaber, rådgivende virksomheder, statslige institutioner, tekniske forvaltninger eller miljøkontrollaboratorier.

Som miljøteknolog kan du også blive ansat som projektleder på mindre miljøprojekter eller som driftsleder på fx spildevandsanlæg, vand- og kraftvarmeværker. På mindre arbejdspladser kan en miljøteknolog stå for miljøledelse og –styring.

Du kommer til at varetage praksisnære miljøopgaver som fx at:

 • overvåge, forbedre og rådgive om optimering af virksomhedens produktion, så den tager hensyn til miljøet, herunder mindsker energiforbruget, forbedre det fysiske arbejdsmiljø, indfører genanvendelse og varetager spildevands- og affaldshåndtering
 • udtage prøver, foretage miljøanalyser og vurdere resultaterne – og vedligeholde måleudstyr
 • følge udviklingen i de processer i virksomheden, som har betydning for miljøet, og reagere på afvigelser
 • formidle resultater på miljøfronten internt i virksomheden og til myndighederne
 • skabe opbakning til og implementere nye miljøtiltag i virksomheden, herunder at kommunikere om økonomisk rentable miljøforbedringer til alle niveauer i organisationen
 • vejlede i et miljørigtigt arbejdsmiljø
 • føre tilsyn, forvalte, sagsbehandle, formidle og rådgive i forhold til miljølovgivningen.

Tag med miljøteknolog Martin på job

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Fortyndingen er et hyggeligt område indrettet med sofaer og lænestole. Her kan man sidde behageligt og læse, lave gruppearbejde, spille et spil med sine medstuderende eller tage en kop kaffe.

Hver fredag efter kl. 14.00 er der mulighed for at hygge sig med en øl eller lignende. Fortyndingen danner også ramme om fester på akademiet.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

Biblioteket og boghandlen ligger i på vores afdeling på Sønderhøj 30 - kun 3 stop med letbanen fra afdelingen på Hasselager Allé.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, som du får brug for under dit studie – og som du kommer til et møde i dit fremtidige job.

Både undervisningen og eksamensformen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet efter studiet. Undervisningen foregår i tidsrummet 8.30–15.50, hvor du både har teoriundervisning, praktisk arbejde og projekttimer.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder