Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg

Vær med til at projektere, anlægge og pleje grønne områder.

Jordbrugsteknologer med speciale i landskab og anlæg udarbejder tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaverne i en anlægsgartnervirksomhed eller en kommunal parkforvaltning.

Som jordbrugsteknolog har du kontakt til kunder og borgere, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne.

Studieretningen 'landskab og anlæg' udbydes kun på Erhvervsakademi Aarhus. 

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er de første tre semestre bygget op over seks hovedtemaer, der hver varer et halvt semester:

 1. Stedet, hvor du studerer parkers rekreative og grønne elementer og lærer at registrere professionelt.
 2. Virksomheden, hvor du studerer virksomheder i den grønne branche og lærer om deres opbygning og forretning.
 3. Projekt, hvor du projekterer grønne anlæg og kalkulerer pris.
 4. Produktion, hvor du planlægger udførelse og udvikling af driftsopgaver med bl.a. GIS (Geographic Information System).
 5. Styring, hvor du planlægger, kalkulerer og budgetterer større entrepriser i en grøn virksomhed.
 6. Speciale, hvor du selv vælger dit studieemne inden for enten projektering eller anlægsgartneri.

På uddannelsen arbejder du med aktuelle og virkelige projekter og deltager i dialogbaseret klasseundervisning. Der er en tværfaglig eksamen efter hvert semester baseret på projektarbejde individuelt og i grupper.

Fjerde semester består af praktik i en privat eller offentlig grøn virksomhed og det afsluttende eksamensprojekt med selvvalgt emne.

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Registrering og analyse af en større park, herunder opmåling, tegning, rapportskrivning og rumlige analysemetoder

Branchens virksomheder, deres opgaver og forretning, herunder organisationsteori og virksomhedsøkonomi

Tværfagligt samarbejde og studieteknik som professionel studerende

Vi arbejder med grønne rekreative oplevelser i bymiljøet, og du bliver i stand til at skabe forslag og løsninger med god funktionel, æstetisk, teknisk og biologisk kvalitet.

Temaerne går i dybden med byrummenes grønne elementer med fokus på bytræer og andre beplantninger i byens rum.

Der er fokus på både biologisk viden (træarternes egenskaber, hvilke vækstkrav har træer og hvordan kan de opfyldes i et bymiljø?), funktion og kalkulation af anlægsomkostninger.

2 ugers selvvalgt virksomhedspraktik (i sommerferien).

Planlægning og styring af store anlægs- og driftsentrepriser med granskning af professionelt licitationsmateriale, tidsplanlægning, kvalitetsstyring, udbud, disponering af personale og maskiner, tilbudskalkulation og virksomhedsbudgettering samt ledelse.

Valgfag i et to-ugers forløb på tværs af jordbrugsteknologuddannelsens 5 studieretninger, hvor der kan vælges mellem forskellige fagemner.

8 ugers selvvalgt virksomhedspraktik.

Afsluttende eksamensprojekt efter eget emnevalg.

 

Sammenlign grønne uddannelser

Vi samarbejder med Det Grønne Partnerskab om at fremme rekrutteringen til den grønne branche. På grønnekarriereveje.dk kan du prøve en uddannelsesvælger, som sammenligner seks forskellige grønne uddannelser.

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Jobmuligheder

 • Driftsleder / projektleder / formand / konsulent hos private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)
 • Gartnerformand / distriktsgartner / kirkegårdsleder / projektmedarbejder hos offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber, kirkesogne)
 • Afdelingsleder / salgskonsulent inden for salg og rådgivning (fx planteskoler, detailhandel)
 • Selvstændig anlægsgartner eller havekonsulent
 • Projektmedarbejder / tilsynsførende på tegnestuer
 • Undervisning

Tag mere uddannelse

Med den 2-årige jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg har du gode muligheder for at videreuddanne dig til professionsbachelorniveau.

Bliv urban landskabsingeniør på 2 år

Du kan få 2 års merit til professionsbacheloruddannelsen som urban landskabsingeniør på Erhvervsakademi Aarhus. Du begynder direkte på uddannelsens 3. år. 

Du får altså en sammenhængende 4-årig uddannelse og stærke kompetencer i grøn planlægning og projektering, ledelse og forretningsudvikling. Som urban landskabsingeniør er dine jobmuligheder bl.a.:

 • Afdelingsleder / projektchef hos private firmaer (fx anlægsgartnere og entreprenører)
 • Projektleder / driftansvarlig / afdelingsleder hos offentlige/halvoffentlige organisationer og myndigheder (fx kommuner og boligselskaber)
 • Projekterende medarbejder på landskabsarkitekttegnestuer
 • Produktkonsulent hos leverandører
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Henrik Mehlsen Sørensen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Henrik M. Sørensen

lektor

Mail: hms@eaaa.dk

Telefon: 7228 6411