Urban landskabsingeniør

Få stærke kompetencer til at udvikle og forvalte byens udemiljøer og grønne områder.

Med en professionsbacheloruddannelse som urban landskabsingeniør lærer du at skabe velfungerende og bæredygtige grønne byer, der både er sikret mod klimaforandringer og er gode bymiljøer for mennesker at opholde sig i.

Med de kompetencer bliver du en efterspurgt medarbejder, der kan løse vigtige opgaver hos alle aktører i den grønne branche.

Som urban landskabsingeniør kan du bidrage med viden om teknik, natur, økonomi og ledelse, når byens friarealer skal designes og plejes. Du kan udvælge og anvende de rigtige løsninger, som tager højde for både klimaudfordringer, biodiversitet og det gode byliv.

Uddannelsen tager 4 år og findes kun her i Aarhus og i Nødebo.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Mød Sofie og Christian, der læser til urban landskabsingeniør (2:17min.)

Skab bæredygtige bymiljøer til rekreation og klimasikring

En urban landskabsingeniør planlægger og udvikler byens udemiljø – fx parker, torve og sportsanlæg – med fokus på grønne og bæredygtige løsninger.

På uddannelsen får du viden om landskabsarkitektur og byplanlægning, så du kan skabe de grønne rammer, som passer til menneskers ophold og trivsel i byens rum. Du lærer at anvende spændende materialer og sammensætte træer, planter, blomster og farver til gode urbane miljøer – under hensyntagen til drift og vedligehold. Du er med i hele processen fra projektering over udvikling og etablering, til anlægget tages i brug og skal plejes.

Byens rum er ikke kun for byens beboere. Byens rum skal også planlægges med klimaændringer, biodiversitet og bæredygtighed for øje. Du lærer fx om regnvandshåndtering (LAR), grønne tage og naturlige levesteder i byens biotoper.

Bliv en efterspurgt medarbejder i den grønne branche

Når du er færdiguddannet urban landskabsingeniør, vil der være efterspørgsel på dine stærke kvalifikationer hos private entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder, fordi du både kan løse de faglige grønne opgaver, lede og inspirere medarbejdere og skabe gode forretningsmæssige resultater. 

Du kan også få job i en kommune, hvor du kommer til at arbejde med borgerinddragelse, strategisk planlægning af grønne områder, kvalificering af plante- og materialevalg, digital kortlægning og dynamisk udvikling af byens grønne områder.

Aarhus kommune får et stigende behov for at ansætte urbane landskabsingeniører. Behovet skyldes det øgede politiske fokus på investering i klimasikring og grønne kvaliteter i byen. Urbane landskabsingeniører har kompetencerne til at løse en stor del af dette arbejde. Det formodes at det samme behov ses i vores nabokommuner med et øget politisk fokus på grønne og blå indsatser i byerne.

Andy Tomes, Aarhus kommune, teknik og miljø (parker, skove og kirkegårde)

Hos landskabsarkitekttegnestuer og ingeniørkontorer kan du som urban landskabsingeniør anvende din viden om planter, vækstforhold, anlægsteknik og grøn drift til at sikre god sammenhæng mellem projektering og anlægsproces, så resultatet bliver vellykket.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen som urban landskabsingeniør varer 4 år fordelt på 8 semestre, hvoraf 1½ semester (45 ECTS) foregår som praktik i en virksomhed.

Uddannelsen er struktureret i en række temaer, der fordeler sig på de 8 semestre. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt (15 ECTS). 

Få overblik over temaer på uddannelsen pr. semester

Tema: Stedet (15 ECTS)

Vi ser på byens grønne elementer (parker, pladser og beplantninger) og deres funktion i samfundet og for borgerne. Temaet indeholder:
Landskab og jordbund
Planter
Registrering
Studieteknik
Kommunikation

Tema: Virksomheden (15 ECTS)

Du får forståelse for de aktører, der arbejder med byens grønne rum, og deres forskellige perspektiver på opgaverne. Temaet indeholder:
Virksomhedens opgaver, organisering og økonomi
Branchekendskab
Metode

Tema: Byrum (15 ECTS)

Du lærer at analysere byens muligheder for at tilbyde rekreative oplevelser – og udarbejde projektforslag til forbedringer. Temaet indeholder:
Projektstyring
Landskabsarkitektur
Anlægsteknik
Økonomi
GIS
It-værktøjer
Kommunikation

Tema: Bytræer (15 ECTS)

Du får viden om bytræer– både ang. biologi, funktion, anvendelse, økonomi og teknik. Temaet indeholder:
Planteanvendelse
Landskabsarkitektur
Anlægsteknik
Økonomi
It-værktøjer

Har du ikke faglært baggrund?

Efter 2. semester kan studerende, der ikke kommer med en faglært baggrund, komme ud i et anlægsgartnerfirma og få praktisk erfaring med opgaverne og kulturen i branchen.

Tema: Plejeudbud (15 ECTS)

Vi ser på udbudsmateriale for pleje af grønne områder og aftalens juridiske og økonomiske konsekvenser for entreprenøren. Temaet indeholder:
Projektstyring
Ledelse
Entrepriseret
Projektøkonomi
Arbejdsmiljø
Metode og kommunikation
Anlægstyper
Plejemetoder

Tema: Entreprisestyring (15 ECTS)

Du lærer at styre et stort anlægsprojekt fra udregning af tilbud til 1-års gennemgang. Temaet indeholder:
Projektstyring
Ledelse
Jura
Økonomi
Arbejdsmiljø
Kommunikation
Anlægsteknik
Planteanvendelse

Valgfag (5 ECTS)

Du arbejder med et afgrænset fagligt emne i 2 uger.

Praktik (15 ECTS)

10 ugers praktik i en selvvalgt, brancherelevant virksomhed.

Valgfrit emne (10 ECTS)

Du arbejder med et fagligt emne, du er særligt interesseret i.

Tema: Klimatilpasning - LAR, ly og læ (15 ECTS)

Du lærer, hvordan den øgede nedbørsmængde kan håndteres i anlæg af byens grønne rum – til gavn for både klima og borgere. Temaet indeholder:
Hydrologi
Klimatologi
Projektstyring
Planteanvendelse
Anlægsteknik
Landskabsarkitektur
Videnskabsteori

Tema: Klimaforebyggelse - CO2-regnskaber og LCA (15 ECTS)

Du lærer at beregne klimabelastningen ved udførelse og drift af grønne områder. Temaet indeholder:
Organisation og ledelse
Bæredygtighed
Økonomi

Tema: Forretningsudvikling (15 ECTS)

Du for kompetencer, så du kan bidrage til at udvikle forretningen i fx anlægsgartnervirksomheder. Temaet indeholder:
Ledelse
Økonomi
Innovation
Markedsføring

Tema: Parkudviklingsplan – parkdesign og borgerinddragelse (15 ECTS)

Du lærer at udarbejde en langsigtet parkudviklingsplan på basis fra analyser og borgerinddragelse. Temaet indeholder:
Landskabsarkitektur
Planteanvendelse
GIS
Økonomi
Projektstyring
Jura

Praktik (30 ECTS)

20 ugers praktik i en (eller måske to) selvvalgt, brancherelevant virksomhed som fx en grøn forvaltning i en kommune, en tegnestue eller en anlægsgartnervirksomhed.

Valgfag (5 ECTS)

Du arbejder med et afgrænset fagligt emne i 2 uger.

Valgfrit emne (10 ECTS)

Du arbejder med et selvvalgt emne – og har undervisning i videnskabsteori, metode og kommunikation – som forberedelse til dit bachelorprojekt.

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Bachelorprojektet danner grundlag for din afsluttende eksamen.

Er du anlægsgartner?

Hvis du allerede har en uddannelse som anlægsgartner, så anbefaler vi, at din bedste vej til at blive urban landskabsingeniør er ved først at tage den 2-årige uddannelse til jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg. Herefter kan du starte direkte på 3. år på professionsbacheloruddannelsen som urban landskabsingeniør og dermed stadig være færdiguddannet på 4 år.

Sådan er undervisningen og hverdagen på studiet

Hos os giver undervisningen mening. Undervisningen er projektbaseret, og vi bringer den faglige og teoretiske viden i spil i praksisnære problemstillinger. Du styrker din faglighed ved at analysere aktuelle udfordringer eller situationer i bymiljøer og argumentere for dine kreative løsningsforslag – som du ofte er kommet frem til sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med underviserne. Hos os anvendes teori til at skabe mening i praksis.

Undervisningen er sammensat af dialogbaseret undervisning på dit hold, projektarbejde i grupper, feedback fra vejledere og medstuderende, virksomhedsbesøg, studieture og faglige arrangementer for alle studerende på erhvervsakademiet.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Så får du et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber, der kan sikre dig et job som nyuddannet.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen til urban landskabsingeniør på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: Dansk A, matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B.

Vi dispenserer fra enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B, hvis du har bestået naturgeografi B. 

 • Anlægsgartner (trin 2)
 • Gartner (trin 2)
 • Greenkeeper
 • Landbrugsuddannelsen (med specialer)
 • Produktionsgartner (trin 2)
 • Skov- og naturtekniker (trin 2)
 • Væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Dansk A, matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B.

Vi dispenserer fra enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B, hvis du har bestået naturgeografi B. 

Bliver du færdig som jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg i juni samme år, som du vil starte på urban landskabsingeniør i august, kan du opnå 2 års merit (1.-4. semester). Du bliver dermed urban landskabsingeniør på kun 2 år.

Du skal søge om optagelse via dette ansøgningsskema

Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter karaktergennemsnit.

Hvis du bliver optaget, kan du få SU i juli og august.

Ansøgningsfristen er 1. maj.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

Som en del af uddannelsen skal du 1½ semester i praktik i en virksomhed.

Studerende på urban landskabsingeniør tager typisk deres praktik i anlægsgartnervirksomheder, i entreprenørvirksomheder, i landskabsarkitekttegnestuer, hos rådgivende ingeniører eller i kommunale forvaltninger.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som urban landskabsingeniør bliver du en eftertragtet medarbejder i kommuner, entreprenørvirksomheder eller ingeniørfirmaer, hvor du kan bidrage til at projektere og anlægge urbane landskaber til gavn for byens beboere og med tanke på klimasikring.

Her kan du se eksempler på jobtitler. 

I kommunale forvaltninger:

 • Projektleder
 • Arealansvarlig
 • Driftsplanlægger
 • Stadsgartner
 • Kirkegårdsleder

I anlægsgartner- og entreprenørvirksomheder:

 • Projektleder
 • Entrepriseleder
 • Tilbudsberegner
 • Afdelingsleder
 • Selvstændig ejer

På landskabsarkitekttegnestuer og hos ingeniørfirmaer

 • Projektleder
 • Konsulent

Tag mere uddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj 

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby J station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et nyt uddannelseshus, der blev indviet i 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder