Jordbrugsteknolog med speciale i natur og miljø

Natur, miljøovervågning, bæredygtighed og biodiversitet.

Natur- og miljøspecialet er for dig, der brænder for at gøre en forskel for naturen og miljøet i Danmark. Som færdiguddannet kan du arbejde inden for mange forskellige områder fx natur- og miljøovervågning, naturgenopretningsprojekter, vandløb, jord- og grundvandsforurening, klimatilpasning og bæredygtighed.

Du kan få job i kommunale natur- og miljøafdelinger, Miljø- og Naturstyrelsen, private rådgivende ingeniørfirmaer samt landbrugsrådgivningen. Som uddannet inden for natur og miljø kommer du til at samarbejde med mange forskellige mennesker fx borgere, rådgivere, landmænd, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder.

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Landskabsdannelse

Jordbundsøkologi

Landskabsøkologi

Jordforurening

Grund- og drikkevand

Spildevand

Studieteknik

GIS

Kommunikation

Statistik

Projektarbejde

Vandløb, søer og hav

Bæredygtighed

Flora og fauna

Prøvetagning og overvågning

Naturtyper

Personligt lederskab

Forretningsforståelse

Projektarbejde

Vandmiljøplanlægning

Naturforvaltning

Miljøstyring

Miljøtilsyn

Ledelse

Projektskrivning

Valgfag

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

På uddannelsen får du en bred viden, så du kan fungere som bindeled mellem praktiske opgaver – fx prøvetagning i felten – og teoretiske skrivebordsopgaver. Undervisningen er praksisnær og tager derfor udgangspunkt i konkrete problemstillinger og projekter fra den virkelige verden. Du lærer ikke teori for teoriens skyld – teorien anvendes til at løse konkrete opgaver og relevante cases.

Udover et teoretisk fundament får du også konkrete, praktiske færdigheder, som efterspørges af erhvervet, fx GIS, prøvetagning og lovgivning. Desuden lærer du at kommunikere med de forskellige målgrupper inden for natur og miljø, så I sammen kan finde gode løsninger, der giver mest natur og miljø for pengene.

Studiemiljøet

Du bliver en del af et dynamisk og tværfagligt miljø, hvor du også møder studerende fra andre studieretninger som fx husdyr- og planteproduktion. Det giver dig en brugbar forståelse for både din egen og andres faglighed. Som færdiguddannet vil du også ofte skulle arbejde sammen med andre fagligheder – så vi ser tværfagligheden som både en social og en faglig gevinst.

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Jobmuligheder

Vandmiljø - overfladevand og grundvand

 • Pleje og restaurering af vådområder, søer og vandløb
 • Overvågning, prøvetagning og evaluering af miljøkvalitet
 • Sikring af drikke- og grundvand
 • Sikre vandmlijøet i forhold til landbrugsproduktion
 • Prøvetagning af spilde-, drikke- og badevand
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning på naturområder

Naturområder

 • Planlægning af drift af naturpleje
 • Registrering og vurdering af naturkvalitet
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning og andre trusler
 • Arealforvaltning på dyrkede og ikke-dyrkede områder
 • Naturgenopretning

Jordforurening og miljøstyring

 • Kortlægning af forureninger
 • Prøvetagning
 • Jordrensning og afværgeforanstaltninger i forureningssager
 • Rådgivning om håndtering af forurenet jord

Miljøtilsyn på virksomheder

 • Naturplaner og biotopforbedrende tiltag
 • Natur og vildtpleje
 • Miljøtilsyn på landbrug og virksomheder
 • Miljøgodkendelser
 • Kvalitetskontrol
 • Bæredygtighed inden for jordbrug
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Jens Brøgger

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Jens Brøgger

lektor

Mail: jenb@eaaa.dk

Telefon: 7228 6440