Markedsføringsøkonom

Er du interesseret i markedsføring, salg og kommunikation? Vil du gerne arbejde som marketingkoordinator, sælger eller indkøber? Drømmer du om at planlægge og realisere markedsføringsstrategier i spændende virksomheder? Så er markedsføringsøkonomuddannelsen noget for dig.

Brugbar viden om markedsføring og salg

En markedsføringsøkonom er skarp, når det handler om markedsføring, salg, kommunikation, ledelse og erhvervsret. Den 2-årige uddannelse er en praksisnær og internationalt orienteret uddannelse, som giver dig bred viden om de forhold inden for økonomi, jura, organisation og internationalisering, som er vigtige for virksomhedens markedsføring.

Overblik over hele forretningen

Den gode markedsførings- og salgsmedarbejder er en god købmand, der kan gennemskue hele forretningen. Derfor får du også undervisning i økonomi, forsyningskædestyring, organisation og erhvervsret. Samtidig er det centralt for os, at du opøver det, vi kalder 'personligt lederskab', nemlig at du træner at tage selvstændigt ansvar, er proaktiv og tør udnytte dit potentiale fuldt ud.

Uddannelse tæt på erhvervslivet

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder i Danmark eller i udlandet, blandt andet som marketingkoordinator, salgsassistent eller kommunikationsmedarbejder.

Uddannelsen er tæt på praksis, og du får allerede under uddannelsen erfaringer fra erhvervslivet – blandt andet via et praktikophold i en relevant virksomhed - så du som dimittend er godt rustet til at varetage dit fremtidige job. Uddannelsen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil starte din egen virksomhed eller ønsker at få en lang videregående uddannelse.

Lignende uddannelser

Andre har også kigget på: 

Uddannelsen

Markedsføringsøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse, hvor du får kompetencer til at planlægge og realisere markedsførings-, salgs- og kommunikationsopgaver. Vi har lyttet til erhvervslivet og gjort uddannelsen endnu mere operationel.

Tværfaglighed og specialisering

Uddannelsens omdrejningspunkt er markedsføring og salg. De fire semestre er bygget op omkring seks fagområder, tre valgfag, et praktikophold og et afsluttende projekt.

Uddannelsen er tværfagligt opbygget. På 1. og 2. semester følger du de obligatoriske fag. På 3. og 4. semester specialiserer du dig i den retning, din karriere skal udfolde sig. Du kan fx forbybe dig inden for SEO, dataanalyse, sociale medier, iværksætteri, indkøb, human ressource management og andre spændende områder. Din specialisering består af tre valgfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt. Der er mulighed for at gennemføre uddannelsens 3. og/eller 4. semester i udlandet.

Uddannelsen er bygget op over følgende uddannelseselementer med hvert sit tværfaglige indhold:

1. semester Forretningsforståelse (10 ECTS)

Markedsforståelse (10 ECTS)

Markedsanalyse (10 ECTS)
2. semester Markedsføringsplanen: strategi og taktik (20 ECTS)

Markedsføringsplanen: implementering (10 ECTS)
3. semester Internationalisering (10 ECTS)

Valgfag (20 ECTS)
4. semester Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Hverdagen på studiet

Klasser med ca. 35 studerende i hver, tæt kontakt til reelle virksomheder og tæt kontakt til underviserne. Det er hverdagen som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Undervisningen er dialogbaseret holdundervisning. Vi arbejder med konkrete og virkelighedsnære cases, holder seminarer og tager på virksomhedsbesøg og studieture. Du kommer til at tilegne dig fagene gennem undervisernes præsentationer og gruppearbejde med dine medstuderende.

At undervisningen foregår i en klasse er et godt udgangspunkt for at skabe et godt socialt studiemiljø. Der er altid liv på erhvervsakademiet, hvor det summer af studerende, der deltager i undervisning og arbejder med projekter.

En uddannelse tæt på praksis

Vi gør alt for, at du som studerende bliver klædt optimalt på til at varetage et job i erhvervslivet. Derfor samarbejder vi med reelle virksomheder, som kommer og fortæller om deres erfaringer, eller som vi tager på virksomhedsbesøg hos.

På hvert semester skal du samarbejde med en virksomhed om et projekt. Du kan specialisere din uddannelse ved at vælge virksomheder, du interesserer dig for.

Praktikken på 4. semester en oplagt mulighed for dig for at få foden inden for i den branche, du ønsker at få job i efterfølgende, og lære mere om de konkrete arbejdsopgaver.

Dialog- og casebaseret undervisning

Vi er stolte af, at vi kan tilbyde dig meget undervisning. Underviserne giver altid plads til spørgsmål, debat og kommentarer – ligesom de gerne hjælper med faglige problematikker i gruppe- og projektarbejdet.

I en stor del af undervisningen får du mulighed for at løse opgaver med udgangspunkt i den teori, I arbejder med lige nu. Fagene er anvendelsesorienterede, og du bliver trænet i at anvende teorien til at løse konkrete opgaver.

Du kommer til at arbejde meget i grupper. På denne måde mener vi, at vi bedst forbereder dig på arbejdsformen i arbejdslivet efter studiet.

Jeg kan godt lide, at studiet er så tværfagligt. Underviserne er dygtige til at give os gode projekter, hvor man blander fagene markedsføring, økonomi, erhvervsret og organisation sammen. Det er med til at give en helhed i den sidste ende. Jeg håber, jeg kan få det hele i spil, når jeg snart skal i praktik i en marketingafdeling.

Christina, studerende på uddannelsen til markedsføringsøkonom

Du kan vælge en specialeretning 

Med en specialeretning får du noget ekstra ud af din uddannelse. 

Valgfag

På 3. semester skal du vælge valgfag svarende til i alt 20 ECTS-point. Her fordyber du dig inden for uddannelsens fagområder og får en individuel profil på din uddannelse.

Udbuddet af fag kan ændre sig fra år til år. Herunder kan du se eksempler på valgfag. Du skal vælge tre valgfag – to fag á 7,5 ECTS og et fag á 5 ECTS.

Vær opmærksom på, at valgfaget ”Driftsøkonomi” kan være et adgangskrav, hvis du vil videreuddanne dig efter studiet.

Du kan også vælge at tage dit 3. semester som et studieophold i udlandet eller erstatte et af dine valgfag med et sommerskoleophold i udlandet.

Valgfag til 7,5 ECTS

 • Driftsøkonomi
 • SEO
 • Procesoptimering
 • Indkøb & logistik
 • Operational advertising
 • Dataanalyse
 • Sociale medier
 • HR

Valgfag til 5 ECTS

 • KAM & salgsledelse
 • E-mail-marketing
 • PR
 • Iværksætteri
 • International business communication
 • Google Ads
 • Oplevelsesøkonomi
 • Sportsmanagement

Internationale muligheder

Du har gode muligheder for at sætte et internationalt præg på din uddannelse. Du kan:

Studietur

Som et led i uddannelsen tager vi på en obligatorisk studietur til en spændende europæisk eksportdestination. Her udfører vi analyser for konkrete virksomheder, besøger virksomheder og evt. et universitet på destinationen. Du skal regne med en udgift på ca. 5.000 kr., som du selv betaler. Udgiften kan være større på nogle af specialiseringsholdene – læs mere under de enkelte specialiseringer.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende projekt er en større opgave, hvor du skal arbejde med en kompleks problemstilling og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde. Mange studerende vælger at skrive deres afsluttende projekt i den virksomhed, de har været i praktik i.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der var tidligere vinteroptag på uddannelsen, men fra 2019 og frem optager vi kun studerende med studiestart i august.

Ansøgningsfrister - studiestart i august

15. marts kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Hvis du har en erhvervsuddannelse
 • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis du søger om optagelse med særlig tilladelse

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Hvornår er der studiestart?

Næste studiestart er mandag 30. august 2021.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 1. februar 2021.

Søg ind på en specialeretning

Vi udbyder en række specialiseringer under markedsføringsøkonomuddannelsen. Du søger om optagelse på specialeretningen efter, du er optaget på uddannelsen. Du får svar inden studiestart.

'business og design management', 'bæredygtighed', 'globalisering', 'Iværksætter' eller 'for eliteidrætsudøvere': Når du har modtaget dit optagelsesbrev, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema.

Markedsføringsøkonom - 'plus': Når du har modtaget dit optagelsesbrev, bliver du udpeget til linjen ud fra dit karaktergennemsnit.

Søg ind på den internationale linje

Adgangskravene og informationen her på siden gælder uanset om du søger om optagelse på den danske uddannelse eller på den tilsvarende engelsksprogede linje.

For at blive optaget på den internationale, engelsksprogede linje skal du - udover de specifikke adgangskrav - desuden efterleve sprogkravet engelsk B med minimum 3,0. Hvis du efterlever det specifikke adgangskrav med din adgangsgivende eksamen, kan sprogkravet efterleves af en engelsk test. Du kan læse mere her

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet. Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du opfylde sprogkravet til engelsksprogede uddannelser.

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Salling Group
Smarteyes
Illums Bolighus
Carlo Gavazzi
Bestseller
Cryos
Creuna
Netbooster
Envision
Foodfestival
Muskelsvindfonden, Grøn Koncert og Frivillighedskontoret
AGF

Frederikke fortæller om sin praktik hos gartneriet Knud Jepsen

Frederikke Fortæller Om Sin Praktik Hos Knud Jepsen

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder. I første omgang vil du typisk blive ansat i en stilling som:

 • marketingassistent eller -koordinator
 • indkøber eller indkøbsassistent
 • sælger, salgsassistent, salgssupporter eller eksportsælger
 • digital marketingmedarbejder
 • informationsmedarbejder eller reklamekonsulent
 • account manager
 • produktkoordinator

Uddannelsen er et godt udgangspunkt for videreuddannelse, som på sigt kan give mulighed for en karriere som fx:

 • produktchef
 • marketingchef
 • salgschef
 • sales-area manager
 • indkøbschef
 • eksportchef
 • informationschef
 • projektleder

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at bliver optaget.

HA

Markedsføringsøkonomer kan fuldføre HA på 2 år på Aarhus Universitet og derefter evt. fortsætte på cand.merc.-uddannelsen. Bemærk at det kræver, at du gennemfører valgfaget 'driftsøkonomi' på dit 3. semester.  

Læs mere om HA på Aarhus Universitet her 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

Adgang 24 timer i døgnet

Du har adgang til erhvervsakademiet døgnet rundt med dit studiekort. I perioder kan adgang til akademiet været lukket. Lukning vil blive oplyst på Studieupdate og infoskærme.

Arrangementer for studerende

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På intranettet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Bar og studielounge – Basement

Basement er Erhvervsakademiets officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

”After-school”-baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt, og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.
Vi i Basement glæder os til at se jer.

Åbningstider
Basement er åben fra 8-16 alle hverdage. Selve baren er åben torsdag og fredag fra 11:30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook 

Kontakt café- og eventmanager Søren Griepentrog på sogr@eaaa.dk eller mobil 7228 6059, hvis du har spørgsmål.

Bibliotek

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter.

Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk

Gå til bibliotekets hjemmeside

Boghandel - FACTUM BOOKS

Du finder boghandlen ved siden af biblioteket på 1. sal. Det er en fag-boghandel, så det er primært lærebøger, der er på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv.

Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk

Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

Bolig

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

EAlumne – et netværk for nuværende og tidligere studerende

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

Gruppearbejde i lækre omgivelser

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantinen på Sønderhøj 30 finder du det fælles Open Learning Center med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Udlandsophold – og andre internationale muligheder

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet 
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

På mange af vores uddannelser er der både danske og internationale hold. På et internationalt hold får du studiekammerater fra hele verden – og bliver rustet til en international karriere med global forståelse og sproglige kompetencer.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Kantine

I kantinerne er der et bredt udvalg af mad og drikke. Kantinen kreerer hver dag varieret og sund mad - altid med friske råvarer.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 7.45–14.30
Fredag kl. 7.45–13.30

Karrierecentret - kurser og vejledning

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du finder Karrierecentret på Sønderhøj 30 i Student Services Centre, A-bygningen, stueetagen.

Du kan kontakte os på mail:karriere@eaaa.dk

Praktikophold – en obligatorisk del af din uddannelse

Du skal gennemføre et praktikforløb som en integreret del af uddannelsen. Du vælger selv den virksomhed, som du skal i praktik i - du kan dermed være med til at tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Praktikken er en mulighed for, at du kan få praktisk erfaring med den branche, du uddanner dig til.

Samarbejde med erhvervslivet

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser.

Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Studenterhus Aarhus

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. 

Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

SU

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Du kan finde al information, regler og takster ang. SU på su.dk. Det er er også her, du søger SU og ændrer dine SU-forhold.

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Udgifter for studerende

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus - følg #eaaadk

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej til os

Mail: info@eaaa.dk
Telefon: 7228 6000

Relevante kontaktpersoner på uddannelsen

Annette Lundgren

Har du praktiske spørgsmål?

Annette Korntved Lundgren

uddannelsessekretær

Mail: anko@eaaa.dk

Telefon: 7228 6202 / 4188 6202

Annemette Grundfør Richter

Har du praktiske spørgsmål?

Annemette Grundfør Richter

uddannelsessekretær

Mail: anri@eaaa.dk

Telefon: 7228 6204

Få fat i en studie- og karrierevejleder