Videre med e-didaktikken – men hvordan?

Projektet udforsker grundlaget for en fremadrettet digital understøttelse af akademiets undervisning.

Efter Corona-nedlukningens periode med ren online undervisning har Erhvervsakademi Aarhus et fremadrettet fokus på en mere nuanceret digital understøttelse af undervisningen, når den kan begrundes pædagogisk og forventes at højne de studerendes læringsudbytte.

Best practice og generelle tilgange indenfor e-didaktik er kendte, men der er et gab mellem generelle teorier og modeller og til implementering i en specifik fagfaglig kontekst - både i forhold til underviseres konkrete til- og fravalg, nuanceringer i relation til fagenes didaktik og udnyttelse af de teknologisk givne rammer.

Projektets formål og baggrund

Projektet sigter mod at skabe viden om mødet mellem generel e-didaktisk teori og akademiets brede og forskelligartede vifte af fag og uddannelser. Det sker ved at afdække akademiets aktuelle e-didaktiske praksisser og ud fra et forsknings- og evidensbaseret perspektiv komme med bud på yderligere kvalificering af disse praksisser.

Formålet er at skabe grundlag for nuancerede og til dels fagspecifikke tilgange til digital understøttelse af undervisning, der kan styrke undervisningens pædagogiske kvalitet og de studerendes læring.

Resultater

De nuværende e-didaktiske praksisser afdækkes på tværs af akademiet med henblik på at identificere og vurdere variationer og komme med forsknings- og evidensbaserede bud på yderligere kvalificering af disse.

Særligt undersøges forholdet mellem den tilsigtede didaktik og brugen af tilgængelig læringsteknologi og -platform samt inddragelse af digitale formater som digitale tests, læringsvideo, digitaliseret systematisk feedback og selvstudieelementer.

Også tværorganisatoriske forhold udforskes eksplorativt, herunder balancen mellem underviseres autonomi og en fælles institutionel afsenderidentitet samt et eventuelt potentiale i anvendelse af læringsteknologiernes data.

Resultatet forventes at blive en serie af anbefalinger og prototypiske forløb, som har til formål at skabe et forsknings- og evidensbaseret grundlag for undervisere og uddannelsers fortsatte arbejde med at implementere og forbedre den digitale understøttelse af undervisningen.

Samarbejde

PhD og specialkonsulent Mads Dahl, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet, er tilknyttet projektet som sparringspartner.

Vidensprodukter

  • Working paper, der opsummerer et forskningsmæssigt, metodisk afsæt for projektet
  • E-bog med endelig formidling af projektets data, konklusioner og anbefalinger
  • Interne leverancer til akademiets undervisere og ledelse i form af anbefalinger, guidelines, e-didaktiske skabeloner og prototypiske forløb

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: 1. august 2021 – 1. oktober 2022
Projektledere: Christina Søgaard Jensen

Christina Søgaard Jensen

Kontakt

Christina Søgaard Jensen

Digital læringskoordinator

Mail: chsj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6347

}