Tastatur Computer 1200

Jobtrend - database til indsamling af jobopslag

Jobtrend er udviklet af Erhvervsakademi Aarhus og har siden 2018 indsamlet alle jobopslag fra de største danske jobportaler.

Med database og analyseværktøj tilbyder Jobtrend arbejdsmarkedsanalyser. Disse analyser skal afdække uddannelsers relevans i forhold til det danske arbejdsmarked og på den måde understøtte udviklingen af uddannelser.

Projektets baggrund og formål

Aktuelt er der i 2022 høj beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så der er en udstrakt grad af mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at det er ekstra vigtigt, at uddannelser uddanner dimittender, der bibringer arbejdsgiverne den kvalificerede arbejdskraft, som der er behov for.

På sigt kan der omvendt opstå øget ledighed på det danske arbejdsmarked, og i den situation er det vigtigt at bibringe dimittender og ledige kompetencer, som gør den attraktive på det danske arbejdsmarked. I samfundet er der samlet set et vedvarende behov for at uddanne arbejdsstyrken til de kompetencer, som er aktuelt nu og i fremtiden, der er behov for på arbejdsmarkedet.

For at opbygge viden om behovet for uddannelser i den danske uddannelsessektor har Erhvervsakademi Aarhus indsamlet og indekseret alle stillingsopslag fra de største danske jobportaler 'Careerjet' og 'Jobindex'. Analyser af jobopslag fra jobportalerne bidrager til en forståelse for arbejdsmarkedets tidligere, nutidige og fremtidige behov til gavn for en målrettet og vedvarende tilpasning af uddannelser og deres læringsmål, så de matcher arbejdsmarkedets foranderlige behov.

For at forbedre dimittenders beskæftigelse er Erhvervsakademi Aarhus’ strategiske målsætning, på baggrund af Jobtrend, at udbrede arbejdsmarkedsanalyser til alle akademiets uddannelser. Arbejdsmarkedsanalyserne er et originalt input til de nuværende beslutningsprocesser omkring udviklingen af uddannelser og bør ses som et datadrevet supplement til de nuværende processer.

Se videoen der kort forklarer konceptet bag jobtrend projektet

Aktiviteter og handling

Dette projekt indeholder flere delelementer med forskellige delmålsætninger, der alle bidrager til den overordnede målsætning om at styrke uddannelsernes indhold. De forskellige delprojekter er:

  • Drift og udvikling af database og analyseværktøjer.
  • Udvikling og kvalitetssikring af uddannelsers læringsmål og -indhold.
  • Udvikling af NLP (Natural Language Processing) og ML (Machine Learning) til udledning af sammenhænge mellem studieordninger/undervisningsmaterialer og stillingsopslag.
  • Anvendelse af data til udvikling af positivlister i samarbejde med STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering)
  • Anvendelse af data til udvikling og kvalitetssikring af uddannelsers læringsmål og -indhold i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

Projektets metode

I projektet benyttes kvantitative og kvalitative analysemetoder, der understøttes af moderne teknologier indenfor big data og automatiserede jobtekstanalyser gennem Machine Learning (ML) og Natural Language Processing (NLP).

Drift og udvikling af database og analyseværktøjer

Jobtrends analyseværktøj og databank vedligeholdes løbende for at sikre, at databasen er ajourført med sidste nye stillingsopslag, samt at analyseværktøjet understøtter de funktioner, der skal bruges for at kunne udarbejde arbejdsmarkedsanalyser.

Udvikling og kvalitetssikring af uddannelsers læringsmål og indhold

I projektet indsamles empiri til evidensbaseret og datadreven udvikling af uddannelser og kurser. På baggrund af databanken over stillingsopslag på det danske arbejdsmarked udarbejdes analyser om behovene for uddannelsernes læringsmål og faglige indhold.

Ligeledes benyttes databanken til kvantitative målinger af forskellige uddannelsers efterspørgsel. Samlet set giver dette et datadrevet grundlag for at udvikle nye uddannelser og tilpasse eksisterende uddannelser målrettet mod arbejdsmarkedets behov. I projektet analyseres og belyses i hvilken grad hver enkelt uddannelse stemmer overens med arbejdsmarkedets efterspørgsel. Med analyserne identificeres en uddannelses potentialer for øget match med arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Udvikling af NLP og ML til udledning af sammenhænge mellem studieordninger/undervisningsmaterialer og stillingsopslag

For at få dybdegående indsigter i forskellige dele af arbejdsmarkedets efterspørgsel, har det hidtil været nødvendigt delvist at benytte sig af en kvalitativ gennemgang et udsnit af stillingsopslag. Denne gennemgang automatiseres ved at udvikle software, der kan kvantificere efterspørgslen efter kompetencer ud fra en semantisk analyse af hver enkelt jobannonce. På den måde kan den semantiske sammenhæng mellem studieordninger/undervisningsmateriale og stillingsopslag afdækkes automatisk til understøttelse af statistiske opgørelser og monitorering af arbejdsmarkedets foranderlige efterspørgsel.

Datadreven vejledning i retning af efteruddannelsesmuligheder

I forbindelse med udviklingen og kvalitetssikringen af uddannelser understøttes også måling af forskellige efteruddannelseskursers relevans på det danske arbejdsmarked. Delprojektet understøtter dimittenders og lediges muligheder for at matche deres individuelle kompetenceprofiler med arbejdsmarkedet. I projektet udvikles der software, der kan indlæse og behandle de individuelle kompetenceprofiler. Systemet tilbyder at matche den individuelle kompetenceprofil med arbejdsmarkedet, og systemet tilbyder i den sammenhæng at udpege relevante efteruddannelsesmuligheder, der styrker den individuelle kompetenceprofil i retning af flest jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

Resultater

Projektet resulterer i brugbare arbejdsmarkedsanalyser, der bidrager til at kvalitetssikre og udvikle uddannelser. Gennem øget indsigt i arbejdsmarkedets efterspørgsel bibringer projektet overordnet set med essentiel, anvendelig viden til hver uddannelse om mulige tilpasninger, så uddannelsen bedre matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Traditionelt bygger uddannelsernes vidensgrundlag om arbejdsmarkedets behov på relativt få respondenter, f.eks. fageksperter, virksomheder eller brancheorganisationer. I projektet analyseres det samlede arbejdsmarkeds efterspørgsel, som giver stærkere vished om analyseresultaters generaliserbarhed.

Projektet bibringer trendanalyser af arbejdsmarkedets efterspørgsel, så der opnås forståelse det fremtidige arbejdsmarkeds forventede efterspørgsel. Da studerende først i fremtiden skal indtræde på jobmarkedet, er netop det fremtidige, forventede behov på arbejdsmarkedet et vigtigt styringsredskab for uddannelsers tilrettelæggelse af læringsmål på et givet tidspunkt.

Formidlingsform

Projektperiode 

Projektet løber i perioden 2022-2025 og indgår som en del af Erhvervsakademi Aarhus strategiske rammekontrakt, der blandt andet har som målsætning at uddanne kompetente studerende til fremtidens arbejdsmarked.

Projektleder:

Jacob Luis Nielsen

Telefon

7228 6154

Stilling

forskningsassistent

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden