Praktik

Kvalitetssikring af praktikophold på Erhvervsakademi Aarhus

Praktik er en hjørnesten, når det gælder erhvervsakademiets mål om at levere uddannelser med en stærk kobling mellem teori og praksis. Formålet med praktikken er, at den skal give et solidt fagligt udbytte for de studerende, og at den samtidigt skal være en god oplevelse både for den enkelte studerende og for den enkelte virksomhed.

Vores kvalitetssikring af praktikken skal medvirke til, at de studerende når deres læringsmål for praktikken - og dermed at de når læringsmålene for deres uddannelse.  

Se resultaterne af praktikevalueringerne

Kvalitetssikring af praktikophold

Kvalitetssikring af praktikken er derfor et fokusområde på Erhvervsakademi Aarhus, og vi har udarbejdet manualer for uddannelsernes arbejde med praktikken. Desuden gennemfører vi evalueringer af alle praktikophold. Det betyder, at vi udfører praktikevalueringer to gange om året, da der både kan være praktikker på forårssemestre samt på efterårssemestre, alt efter hvilke uddannelser det drejer sig om.

Formålet med praktikevalueringen er at undersøge, om praktikforløbet har levet op til såvel de studerendes som virksomhedernes forventninger, og de rammer der er sat for praktikopholdet. Herunder også om resultatet af evalueringerne lever op til de fastsatte mål og standarder for et praktikophold, og hvorvidt der bør foretages ændringer.

Metode for evalueringen

Praktikevalueringerne gennemføres i henhold til vores praktikevalueringsmanualer. Det vil bl.a. sige, at der både evalueres på praktikantens udbytte af praktikperioden og på virksomhedens udbytte af praktikperioden. Derfor modtager både praktikanterne og virksomhederne et spørgeskema med hver deres spørgeramme for at evaluere, om mål og forventninger for praktikken er indfriet, samt hvor der evt. er potentiale til forbedring.

Alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus, der har været i praktik, samt alle de virksomheder, der har været praktikværter, modtager et spørgeskema omkring forløbet.