Studerende Uddannelse Aarhus MDU 7032

Employability from day one

Formålet er at undersøge, hvordan en employability-indsats kan målrettes erhvervsakademiernes korte uddannelser - og tilrettelægges, så de studerende klædes på til en fremtid på arbejdsmarkedet

Erhvervsakademierne udbyder uddannelser tæt på praksis i nært samarbejde med aftagervirksomheder. På trods af praksisnærhed og virksomhedssamarbejde i uddannelsesforløbet ses der dog – også på erhvervsakademier - udfordringer af beskæftigelsesmæssig karakter.

Projektresumé

Bruttoledighedsgraden for dimittender fra erhvervsakademierne i 2016 lå gennemsnitligt på 9,8% (4.-7. kvartal). Med afsæt i, at dimittender fra nogle af erhvervsakademiuddannelserne starter deres arbejdsliv med en længere ledighedsperiode, undersøger projektet, hvordan ”employability” kan hjælpe erhvervsakademierne med at styrke de studerendes karrierekompetencer og lette deres vej til job, allerede fra den dag de starter på deres uddannelse, og til den dag de dimitterer.

På baggrund af litteraturstudier, ekspertinterviews og undersøgelser af 2 uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus foretaget i projektet udvikles der en employability-model, som målretter sig imod erhvervsakademier, og som:

  • tager afsæt i international- og national forskning i employability
  • funderes i erhvervsakademiernes uddannelsespraksis og erfaringer
  • testes af interne og eksterne interessenter – for på den måde at blive specifikt tilpasset erhvervsakademiernes behov.

Projektets baggrund og formål

Employability blev beskrevet som et erklæret mål for europæiske videregående uddannelsesinstitutioner i Bologna-processen (1999). I Danmark har regeringen i de senere år i stadigt stigende grad haft fokus på, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner bidrager til, at studerende tilegner sig en række generelle arbejdsmarkeds- eller karrierekompetencer under deres uddannelser. Dvs. kompetencer, der rækker ud over det fagspecifikke - og som efter uddannelsen kan anvendes bredt på tværs af brancher og virksomheder.

Det at arbejde med at bibringe de studerende en række generelle arbejdsmarkedskompetencer på uddannelsen, benævnes i forskningen ofte som ”employability”, et begreb, der gennem en årrække har været stort fokus på, primært i international uddannelsesforskning. I de seneste år er der også blevet forsket i employability i en dansk uddannelseskontekst. Således udtrykker rapporten ”Employability-indsatsen Aalborg Universitet”, at: ”Målrettet dansk forskning indenfor employability eller karrierelæring på danske universiteter er en mangelvare”.

Forskningsresultaterne inden for employability, såvel de internationale som de nationale, peger på, at studerendes arbejdsmarkedskompetencer styrkes bedst via en integreret og samtidig indsats på uddannelserne, som retter sig mod de studerendes faglighed, personlige udvikling og karrierebevidsthed.

Forskningsresultaterne peger ligeledes på, at arbejdet med employability skal startes så tidligt som muligt i et uddannelsesforløb, fordi det at tilegne sig karrierelæring og -kompetencer er en kompleks proces, der skal bygges op over tid.

Formålet med dette projekt er således at undersøge, hvordan en employability-indsats kan målrettes erhvervsakademiernes korte uddannelser - og tilrettelægges på en måde, så de studerende klædes bedst muligt på til en fremtid på arbejdsmarkedet, og sådan at vejen mellem studerende og aftagervirksomhederne bliver kortere.

Projektets aktiviteter og handling

  • Litteraturstudie: Litteraturstudie af national og international forskning og publikationer. Forventet resultat: oversigt over ”best practice”, anvendte og anerkendte employability-modeller samt evidensbaserede erfaringer og anbefalinger fra videregående uddannelser.
  • Ekspertinterviews: Interviews af eksterne og interne eksperter. Forventet resultat: Kvalificering og uddybning af litteraturstudiet, vurdering af employability-modeller samt indsigt i uddannelsespraksis, erfaringer og anbefalinger fra 2 uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus.
  • Udarbejdelse af employablity-model version 1: På baggrund af litteraturstudie og ekspertinterviews udarbejdes en employability-model version 1, målrettet erhvervsakademier. Forventet resultat: Employability-model målrettet erhvervsakademier klar til test.
  • Gruppeinterviews og test: Interne og eksterne interessenter interviewes og tester modellen. Forventet resultat: Aftestet model samt konkrete input til forbedringer.
  • Dataanalyse og udarbejdelse af endelige model + anbefalinger: Interviews og testresultater analyseres og vurderes. Forbedringer implementeres. Forventet resultat: Employability-model målrettet erhvervsakademier version 2.

Projektets forventede effekt

Intentionen med projektet er, at en employability-model målrettet erhvervsakademier vil kunne understøtte Erhvervsakademi Aarhus og sekundært andre erhvervsakademier i deres arbejde med at udvikle karrierekompetente og –parate studerende.

Modellen og anbefalinger vil kunne anvendes af undervisere og vejledere i direkte planlægning og gennemførelse af undervisnings- og vejledningsaktiviteter.

De studerende forventes af kunne drage nytte af projektet i form af større indsigt i egne evner, ønsker og behov i forhold til deres fremtid på arbejdsmarkedet, og dermed en potentiel nemmere adgang til samme.

Derudover vil erhvervsakademiets aftagervirksomheder kunne drage nytte af den viden, der kommer ud af projektet, både hvis de selv bliver involveret mere målrettet i akademiets uddannelser og aktiviteter og også, hvis de dimittender, de senere skal aftage, er mere afklarede i forhold til deres egne faglige og personlige potentialer og fremtid på arbejdsmarkedet.

Projektets forventede resultater og formidlingsform

Projektet vil med udgangspunkt i forskning og ekspertinterviews udvikle en employability-model målrettet erhvervsakademier. Modellen vil igennem et iterativt forløb blive testet af interne og eksterne interessenter - og på baggrund af input fra testforløbene blive tilpasset behov og efterspørgsel.

Modellen og tilhørende anbefalinger vil kunne anvendes af undervisere og vejledere direkte i planlægning og gennemførelse af undervisnings- og vejledningsaktiviteter.

Projektet formidles på sociale medier (LinkedIn) og som e-publikation. Projektets resultater vil endvidere blive præsenteret på afdelingsmøder på de to involverede uddannelser samt på ledelsesmøder.

Projektperiode

  • Projektperiode: 1. januar 2019 - 1. juli 2020 

Vidensprodukter

Working paper

Working paper: Employability from day one (pdf)

E-bog

Employability Fra Dag Et

E-bog: Employability fra dag ét

Læs mere om, hvordan erhvervsakademier kan arbejde med employability. Det sikrer, at de studerende er klædt på til at opnå succes og beskæftigelse på arbejdsmarkedet fra dag ét.

Hent e-bog

Kontakt

Ulla Appel Haahr

Telefon

4188 6004

Stilling

forskningschef

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden