Vi ses på skærmen

Forskningsprojektet er en undersøgelse af studerendes perspektiver på online undervisning

På Erhvervsakademi Aarhus er der i efteråret 2020 gennemført en kvalitativ afdækning af, hvordan de studerende har oplevet online undervisning under den tvungne nedlukning. Dette er gjort med henblik på at identificere, hvordan akademiets praksis for online undervisning kan udvikles og forbedres.

Projektets formål og baggrund

Nedlukningen i 2020 har givet undervisere erfaring i at afvikle deres undervisning online. Evalueringer på tværs af uddannelsesområdet i Danmark viser dog, at der resterer en række udfordringer, som rækker videre end den rent praktiske afvikling af undervisningen. Dette gælder også for Erhvervsakademi Aarhus.

Projektet skaber et indblik i den aktuelle praksis for akademiets online undervisning ved at afdække de studerendes perspektiver på den online undervisning, de har modtaget. De studerendes erfaringer og perspektiver analyseres og omsættes til konkrete anbefalinger.

Formålet er på kort sigt at pege undervisere og uddannelsesledelser i retning af velbegrundede indsatser til videre udviklingsarbejde og implementering. På længere sigt tænkes projektet at bidrage til en fremtidig praksis for online undervisning på videregående uddannelser i Danmark.

Resultater

Gennem de studerendes oplevelser afdækkes en række områder, som kan udvikles og forbedres med henblik på at øge de studerendes læring, motivation og trivsel ved online undervisning. Følgende tematikker identificeres: 

1) De tekniske rammer om undervisningen: Omhandler undervisernes fortrolighed med de anvendte teknologier og behovet for koordinering i underviserteams.   

2) Online klasserumsledelse med fokus på struktur og styring: Underviserne skal skabe og håndhæve en tydelig struktur samt opstille fælles spilleregler for den interaktion, der skal foregå mellem underviser og studerende samt studerende imellem. 

3) Online undervisningsplanlægning: Parallelt med den stramme styring skal indtænkes plads til, at
det uforudsete - i form af f.eks. opklarende spørgsmål, behov for repetition og spontane diskussioner - kan udfolde sig. De spontane elementer er afgørende for, om de studerende oplever, at online undervisning er vedkommende, brugbar og tilpasset deres behov. 

4) Online trivsel med fokus på sociale relationer: Af hensyn til de studerendes generelle trivsel og motivation skal det relationelle aspekt kunne udfolde sig online. Den praktiske forudsætning er dog, at underviseren indtænker og skaber rammerne herfor gennem planlægning og aktiviteter. 

Samarbejde

Undersøgelsen er udført på tværs af akademiets kompetencecentre for at sikre repræsentativitet på tværs af uddannelser og fagområder.

Vidensprodukter

En e-publikation formidler undersøgelsens empiri, analyse, konklusioner og anbefalinger. Publikationen er tænkt som et redskab til, at uddannelser kan arbejde systematisk med at videreudvikle deres online pædagogik på et empirisk velfunderet grundlag.

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: September 2020 til januar 2021

Projektledere: Christina Søgaard Jensen, Mads Hedelund

Christina Søgaard Jensen

Kontakt

Christina Søgaard Jensen

Digital læringskoordinator

Mail: chsj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6347