Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Løs komplekse opgaver inden for salg og markedsføring

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse bygger oven på fx markedsføringsøkonomuddannelsen. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Få strategisk og praktisk viden om salg og markedsføring

Du opnår kompetencer til selvstændigt at analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver inden for salg og markedsføring. Uddannelsen er for dig, som vil arbejde med salg, salgsstrategier, ledelse, kunderelationer, juridiske forhold, økonomiske analyser og virksomhedens konkurrenceevne og produktudvikling.

Bliv klar til globale udfordringer

Du kvalificerer dig til jobs i både nationale og internationale virksomheder, hvor du selvstændigt og professionelt kan bidrage med viden om salg og markedsføring i forhold til de globale udfordringer. Du får en professionsbachelor og kan blive ansat i jobs inden for salg, marketing, projektledelse og lignende eller videreuddanne dig på kandidatniveau.

Se video (4:53), hvor studerende og undervisere fortæller om uddannelsen

Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Vil du uddanne dig mens du er i job? Så er en diplomuddannelse i salg og markedsføring en mulighed for dig.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

Virksomhedens strategiske grundlag (10 ECTS)

Kunden som udgangspunkt (20 ECTS)

Branche og konkurrenter (5 ECTS)

Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling (10 ECTS)

Fordybelsesspor (10 ECTS)*

 • Strategisk markedsføring og reklame
 • Projektledelse og projektsalg
 • Internationalt salg og distribution
 • BSS-modul (forberedelse til at læse videre på Aarhus Universitet)

Specialemodul (5 ECTS) *

Praktikforløb (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

* Oprettelse af de enkelte fordybelsesspor og emner for speciale-modulet afhænger af antal tilmeldte studerende.

På 1. og 2. semester får du undervisning i markedsføring, salg, supply chain management, ledelse, organisationsudvikling, jura og økonomi. I løbet af studiet arbejdes med tværfaglige projekter for eksterne virksomheder. På speciale-modulet på 2. semester fordyber du dig i et selvvalgt emne. I samarbejde med en medstuderende udarbejder du et litteraturstudie og deltager i en seminarrække – sammen med andre studerende, som arbejder med et lignende emne.

På 3. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed og skrive det afsluttende bachelorprojekt.

Læs om fagene på uddannelsen

Erhvervslivet efterspørger generalister inden for markedsføring og salg. Med dette fag lærer du at indgå både strategisk og operationelt, når virksomhedens salg- og marketingstrategi skal udarbejdes. Du lærer, hvordan strategier bliver til virkelighed på baggrund af grundige analyser og indsigter i alle vigtige parametre – også de digitale.

På faget lærer du at:

 • udarbejde en salg- og marketingstrategi, herunder branding og salgsplan
 • arbejde med virksomhedens overordnede strategi for salg og marketing
 • analysere virksomhedens værditilbud og innovation
 • anvende kunderejsen i strategiarbejdet og vurdere virksomhedens salgsgrundlag
 • udvikle virksomhedens konkurrenceevne gennem innovation
 • planlægge virksomhedens internationalisering

Med dette fag bygger vi oven på din juridiske basisviden og lærer dig at anvende juridiske regler strategisk og forebyggende i en række praktiske internationale sammenhænge.

Når du har gennemført faget:

 • kender du reglerne om internationale salg
 • kender du de juridiske regler vedrørende forskellige forretningsmodeller
 • kender du de vigtigste transportdokumenter og deres funktion
 • kender du de vigtigste regler om rekruttering, udstationering og afskedigelse af medarbejdere
 • har du kendskab til udbuds- og konkurrencereglerne
 • kan du håndtere simple kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser
 • kan du foretage et begrundet valg mellem flere konfliktløsningsmodeller
 • kan du bidrage til at beskytte virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter
 • ved du, hvordan virksomheden kan sikre sig betaling fra kreditkunder

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere med god forretningsforståelse. I faget ”økonomi” lærer du om forskellige metoder, der kan understøtte, at virksomhedens beslutninger træffes på et kvalificeret grundlag.

Når du har gennemført faget, kan du:

 • vurdere hvor meget virksomheden skal omsætte, for at dække sine omkostninger
 • hjælpe virksomheden med at anvende sine ressourcer optimalt
 • analysere profitabiliteten på produkter
 • analysere rentabiliteten på kunder
 • kreditvurdere kunder og leverandører
 • identificere områder, der kan forbedre virksomhedens rentabilitet
 • identificere risici og afdækningsmuligheder ved international handel
 • benchmarke virksomheden mod branchen
 • se forskellige perspektiver på budgettering
 • foretage budgetopfølgning
 • implementere virksomhedens strategi

I faget ”organisation og ledelse” bliver du introduceret for forskellige vinkler på, hvordan og hvorfor organisationer handler som de gør. Du får grundlæggende forståelse for organisationers handlemønstre og bliver derfor i stand til at handle hensigtsmæssigt i de organisationer, du befinder dig i – nu og i fremtiden.

Når du har gennemført faget, har du fået forskellige perspektiver på:

 • hvordan arbejdet struktureres og organiseres og hvorfor
 • hvordan beslutninger bliver truffet
 • hvordan strategi bliver til og dens betydning for ledelse
 • hvordan organisationen og medarbejderne skaber mening i deres arbejde
 • hvad kultur betyder for organisationens arbejde
 • hvordan individer og organisationer arbejder i netværk
 • hvordan man som leder kan understøtte medarbejdernes motivation
 • hvordan organisationer og ledere kan navigere i forskellige grader af kompleksitet og forandringer

I faget ”supply chain management” trænes du i udfordringerne med at planlægge, kontrollere og styre materialer, produkter og information. Vi gennemgår opmærksomhedspunkter i forsyningskæden fra råstoffer til det færdige produkt bliver solgt til forbrugeren eller en virksomhed. Du lærer, hvordan der kan designes robuste og innovative forsyningskæder i en kompleks verden.

Med faget får du forskellige faglige perspektiver på følgende:

 • Plan: På baggrund af virksomhedens overordnede strategi, hvordan kan forsyningskæden designes, up- og downstream?
 • Source: Hvilke kriterier skal bestemme valg af leverandører og deres lokation? Hvad skal virksomheden gøre selv og hvad skal købes ved samarbejdspartnere?
 • Make: Hvordan skal produktionen sættes op? Herunder salgs- og produktionsstyring.
 • Deliver: Hvilken distributionsform er den mest optimale for den pågældende salgsstrategi?
 • Return: Hvordan håndteres returvarer?

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere med kritisk sans, der kan se flere perspektiver på – og forholde sig analytisk til – praktiske problemstillinger gennem velunderbyggede empiriske undersøgelser. Netop det lærer du i faget ”videnskabsteori og metode”.

Når du har gennemført faget, kan du:

 • kende forskel på troværdig viden og bullshit
 • se problemstillinger fra forskellige videnskabelige vinkler
 • vurdere kvaliteten af egne og andres undersøgelser
 • designe og udarbejde troværdige empiriske undersøgelser
 • analysere både kvalitative og kvantitative data
 • præsentere din viden på overbevisende vis

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår på hold med ca. 40 studerende – med gode muligheder for at få et godt socialt liv med dine holdkammerater.

Du vil opleve undervisning, hvor der lægges vægt på både teori og praksis. Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen via projektarbejde, casestudier og løsning af udfordringer fra konkrete virksomheder. Vi tager desuden på virksomhedsbesøg og afholder seminarer.

Du kommer både til at opleve faglige præsentationer fra underviserne og gruppearbejde med dine medstuderende. Da løsningen af mange rigtige problemer kræver, at du anvender flere fag, er en stor del af undervisningen tværfaglig og tematiseret.

Studietur (virksomhedstur)

Umiddelbart efter studiestart (typisk den sidste uge af august) tager alle nye studerende på en fælles opstartstur sammen med underviserne. På turen bliver du introduceret til virksomheder, arbejder med karakteregenskaber og bliver udfordret med teambuilding. Turen er både en faglig og social aktivitet - og det er obligatorisk at deltage. Turen har en egenbetaling på 1.100 kr., som opkræves sammen med studiets materialegebyr.

Uddannelsen bygger på det praktiske, og det er også det, som tænder mig. Man lærer teorien, og efterfølgende får man lov at prøve det af ude i praksis. Erhvervsakademiet har et fantastisk samarbejde med virksomheder, som vi tager på besøg hos - og der kommer virksomheder på besøg hos os og fortæller om, hvordan de gør.

Søren, studerende på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Tag praktik eller sommerskole i udlandet

Du kan ikke tage et decideret studieophold eller et semester i udlandet på denne uddannelse, men du kan sagtens tage til udlandet på praktikophold på uddannelsens 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler i udlandet af 2 ugers varighed på en af vores mange destinationer.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, uden supplering, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom.

Læs om dine muligheder og evt. krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Der er studiestart onsdag 23. august 2023 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 4. september 2023.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 30. januar 2023. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 6. februar 2023.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

En del af virksomhederne har datterselskaber i udlandet, hvor du også kan komme i praktik.

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder. Som professionsbachelor i international handel og markedsføring kan du fx opnå beskæftigelse som:

 • Key account manager
 • Salgskonsulent, salgsleder, salgschef
 • Marketingassistent, marketingkoordinator, marketing manager, marketingkonsulent
 • Produktchef
 • Projektleder
 • Eksportchef  

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Herunder kan du se eksempler på kandidatuddannelser, hvor dimittender tidligere er blevet optaget. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

”After-school”-baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt, og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.
Vi i Basement glæder os til at se jer.

Åbningstider
Basement er åben fra 8-16 alle hverdage. Selve baren er åben torsdag og fredag fra 11:30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook 

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd
Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne
EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Få en mentor
Hos os kan du få en mentor fra erhvervslivet. En mentor kan hjælpe dig godt i gang med din karriere med gode råd og sparring på dine planer og ideer. Læs her hvad andre mentorpar har fået ud af mødes

Mentorordningen er for studerende på vores 1½-årige professionsbacheloruddannelse eller for dig, der er på mindst 5. semester af din professionsbacheloruddannelse.

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse)
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Få vejledning

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakt international kontor.

Tag fat i:

 • Jannie Sloth Hesselbjerg på jash@eaaa.dk eller telefon 4188 6026 med spørgsmål om semester- eller praktikophold
 • Sharon Wilkins på shwi@eaaa.dk eller telefon 7228 6071 med spørgsmål om sommerskoler eller videreuddannelse

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder