Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Kvalificer dig til at udvikle forretningsideer og afprøve dem i praksis.

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse er for dig, som drømmer om at arbejde med innovation og udvikling i en eksisterende virksomhed, få job som projektleder eller arbejde på at skabe din egen virksomhed.

Der er studiestart på uddannelsen i august.

Vær innovativ, skab vækst og opbyg netværk

I løbet af uddannelsen arbejder du med at etablere og drive et projekt i en eksisterende virksomhed eller i din egen virksomhed – i samarbejde med dit team og dine medstuderende. Du er velkommen til at medbringe din egen ide – men vær opmærksom på, at uddannelsen ikke er et væksthus, så du arbejder ikke med din egen ide i undervisningen (medmindre du og dit team beslutter, at din ide/virksomhed er det, I sammen arbejder videre med).

Du må gerne arbejde med din egen virksomhed sideløbende med uddannelsen og selvstændigt benytte de lærte redskaber på netop din ide.

Uddannelsen har fokus på innovation, kreativitet og markedsforståelse, men du får også kompetencer til at organisere og planlægge, så du forstår at drive en virksomhed, der kan vækste. Du bliver klædt på til at indgå i tværfaglige samarbejder, og du lærer at opbygge netværk, du kan anvende professionelt. Du kommer også til at arbejde med dine personlige kompetencer og karakteregenskaber, med fokus på at udvikle de kompetencer, der efterspørges på det 21. århundredes arbejdsmarked.

Uddannelsen er tværfaglig, og du får medstuderende med en anden uddannelsesbaggrund og andre kompetencer end dig.

Se video (4:09), hvor studerende og undervisere fortæller om uddannelsen

Bliv innovatør, projektleder, iværksætter eller forandringskaptajn

På 1½ år får du viden og værktøjer, der kvalificerer dig til at drive innovationsprojekter eller egen virksomhed – og du opnår kompetencer til at starte og drive projekter og virksomheder. Uddannelsen er for dig, som gerne vil arbejde med innovation og projektledelse eller dig, der er interesseret i at starte din egen virksomhed i fremtiden. Du får uddannelse i innovation og en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant i alle erhvervsmæssige sammenhænge.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre. Den indeholder en obligatorisk del, fag som er unikke for uddannelsen her i Aarhus, et specialemodul, et praktikophold og et bachelorprojekt.

På uddannelsen har du fag inden for:

 • innovation, udvikling og vækst
 • ledelse og netværk
 • praktisk virksomhedsdrift

Desuden kan du specialisere uddannelsen i den retning, du ønsker, med specialemodulet og dit praktikophold.

Innovationsproces (30 ECTS)

 • Innovation
 • Ledelse
 • Forretningsudvikling
 • Entrepreneurship
 • Karakteregenskaber
 • Samarbejde og facilitering

Forretningsmodel (20 ECTS)

 • Innovation
 • Ledelse
 • Forretningsudvikling
 • Entrepreneurship

Designing your worklife (5 ECTS)

Specialemodul/Litteraturstudie (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Fagene på hvert semester er en del af en længere læringsproces, der skal gøre dig parat til at være erhvervslivets nye innovatør og forandringskaptajn. Vi udvikler hele tiden uddannelsen, for at tilpasse den til de kompetencer, erhvervslivet efterspørger, så indholdet pr. semester kan ændre sig løbende.

På uddannelsen får du innovative og kreative kompetencer, men du lærer også at tage initiativ, organisere og planlægge, når ideen skal føres ud i livet. Du kommer til at arbejde tværfagligt - og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

På specialemodulet på 2. semester fordyber du dig i et selvvalgt emne – inden for en række givne temaer. I samarbejde med en medstuderende udarbejder du et litteraturstudie og deltager i en række seminarer – sammen med andre studerende, som arbejder med et lignende emne.

Læs om fagene på uddannelsen

Innovation er – og har gennem længere tid været – et buzzword. Det siges, at Innovation er ”vejen frem”. Men hvad er innovation? Hvordan arbejder virksomheder, organisationer, projektledere og andre medarbejdere med innovation i praksis? Og kan man lære at blive mere kreativ og innovativ?

Når du har læst om og arbejdet med innovation i praksis på studiet, kan du svare på ovenstående spørgsmål. Desuden får du:

 • forståelse for de mange typer af innovation
 • kompetencer til at udvikle og gennemføre kreative og innovative processer
 • træning i metoder til at udvikle bæredygtige produkter, koncepter, processer, forretningsmodeller mv.

Medarbejdere med et entreprenant og udviklingsorienteret mindset er i høj kurs i alle organisationer – både nystartede og etablerede. Evnen til at spotte – og ikke mindst reagere på – muligheder betyder alt for virksomheders og organisationers udvikling og fremtid.

Med faget ’Entrepreneurship’ får du:

 • en dyb forståelse for de mange måder at agere entreprenant på
 • forståelse for vigtigheden af entrepreneurship på mange niveauer – både i eksisterende virksomheder og egen virksomhed
 • kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse opstart af nye projekter, organisationer eller virksomheder.

Der er brug for dygtige ledere i erhvervslivet – hvad enten de skal drive en startup, en etableret virksomhed eller forskellige store som små projekter. Ledelse handler om at forstå sig selv som leder, så man bedre kan lede andre. At skabe overblik, motivation og handling er lederens fornemmeste opgave. Det handler ikke nødvendigvis om at gå foran som leder, men om at skabe muligheder for organisationen.

En leder skal forholde sig til mange forskellige typer af opgaver. Med faget ’Ledelse’ lærer du at:

 • forstå de forskellige måder projekter, startups og etablerede virksomheder kan ledes og styres på
 • forstå vigtigheden af ledelse i arbejdet med projekter, innovation og forretningsudvikling – og ved forandringer
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede ledelsessituationer ved opstart af nye projekter, organisationer eller virksomheder.

Du skal kunne forstå en ”forretning”, før du kan udvikle den og få den til at vokse yderligere. En dyb forståelse af kunder, marked, branche, konkurrenter og omgivelser er afgørende – hvad enten du er ansat eller selvstændig. At kunne identificere, analysere og vurdere muligheder er en højt værdsat evne i alle organisationer.

Når du har afsluttet faget, kan du:

 • håndtere komplekse udviklingsorienterede processer til forretningsudvikling
 • udvikle nye bæredygtige forretningsmodeller
 • kombinere traditionelle og innovative modeller til at udvikle nye forretningskoncepter, produkter, markeder mv.

Nyudvikling, vækst og forandring sker gennem mennesker, der samarbejder om et fælles mål under særlige processer. I enhver virksomhed – og ved alle typer projekter – skal der samarbejdes for at nå de opsatte strategier og mål. Ingen kan stå alene – heller ikke, hvis man er herre i eget hus. Der er brug for samarbejde og netværk alle steder.

Når du har afsluttet faget, kan du:

 • forstå det enkelte individs meningsskabelse, sårbarhed og barrierer – og derved blive bedre til at facilitere samarbejde og processer for mest effektivt at nå målene
 • håndtere forskellige værktøjer til at professionalisere teamarbejde
 • sætte flueben ved at have et stort netværk – det vil gavne dig både nu og her samt i fremtiden.

Bliv klædt på til at arbejde med at udvikle dine personlige kompetencer og karakteregenskaber – et afgørende og sidestillet supplement til den faglige viden, du får på uddannelsen. Dine personlige kompetencer og karakteregenskaber skal hjælpe dig, så du kan navigere på et dynamisk, komplekst og foranderligt 21. århundredes arbejdsmarked. Og de er helt afgørende for, at du kan lykkedes som entre- eller intrapreneur.

Med forløbet ’Karakteregenskaber’ får du:

 • viden om seks konkrete og vigtige karakteregenskaber på fremtidens arbejdsmarked
 • værktøjer til at reflektere over, hvem du er som menneske og hvad, der er vigtigt for dig – både personligt og professionelt
 • metoder til at reflektere over, hvad de seks konkrete karakteregenskaber betyder for dig personligt og professionelt – så du bliver i stand til at lede dig selv og tage ansvar for dit personlige lederskab
 • værktøjer til at kunne reflektere over – og fortsat kunne arbejde med – din personlige udvikling og karakterdannelse.

Der er mange forskellige typer af jobs. Og fremtiden vil byde på jobs, vi ikke kender i dag. Så hvilken karrierevej skal du vælge? Hvad sker der, hvis du vælger ”forkert”? Tør du starte din egen virksomhed – eller er det bedre med et job i en etableret virksomhed? Spørgsmålene er mange.

Med ’Designing your worklife’ får du:

 • indsigt i, hvad der giver dig energi og hvad, der dræner dig for energi – både på jobbet og privat
 • effektive værktøjer til hurtigt at skabe overblik over, hvad du vil med dit arbejdsliv i den nærmeste fremtid
 • værktøjer til effektivt at bruge og udvide dit professionelle netværk til at skabe flere muligheder for dig og dit arbejdsliv.

Det er en vigtig kompetence at kunne indsamle relevant viden inden for et nyt område – så du kan stå på skuldrene af det, når du skal udarbejde undersøgelser ifm. dit bachelorprojekt eller arbejdsopgaver i dit kommende job. Ny viden kan være nye former for forretningsmodeller, nye teknologier eller noget tredje.

I specialemodulet vælger du og en studiekammerat et specifikt emne, I vil fordybe jer i med læsning af faglige artikler og studier. I skal præsentere jeres konklusioner for medstuderende, som har specialiseret sig inden for samme overordnede fagområde.

Med ’Specialemodulet’ bliver du i stand til at:

 • sætte dig ind i et nyt specifikt emne, trække det væsentlige frem og præsentere det skriftligt og mundtligt
 • forholde dig kritisk og evaluere kilders troværdighed
 • sætte dig ind i medstuderendes specifikke emne, stille dig kritisk og spørgende – så I sammen kan opnå endnu mere viden inden for fagområdet

Praktikophold og bachelorprojekt

På 3. semester skal du i praktik. I forlængelse af praktikopholdet skriver du dit bachelorprojekt, som tager udgangspunkt i det, du har beskæftiget dig med under praktikken. Du skal til eksamen i både evaluering af praktikperioden og det afsluttende bachelorprojekt.

Med bachelorprojektet skal du sammenkoble viden, færdigheder og kompetencer, du har fået på uddannelsen. Projektet skal tage udgangspunkt i en praktisk og kompleks problemstilling – som udspringer af den virksomhed eller det projekt, du har etableret under uddannelsen.

Tag til udlandet i praktik eller sommerskole

Du kan ikke tage et decideret studieophold eller et semester i udlandet på denne uddannelse, men du kan sagtens tage til udlandet på praktikophold på uddannelsens 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler i udlandet af 2 ugers varighed på en af vores mange destinationer.

Jeg har valgt uddannelsen, fordi jeg gerne vil lære en masse om innovativ tænkning og forretningsudvikling og lære at bruge det i en ledelsesmæssig sammenhæng.

Bettina Ottesen, uddannet serviceøkonom og drømmer om en dag at blive projektleder.

Undervisningsform

Vi tilrettelægger et anderledes og kreativt undervisningsforløb, hvor du møder ligesindede medstuderende, bliver opdateret med relevante faglige input og får fingrene helt ned i maskinrummet. Vi har fokus på praktisk virksomhedsdrift og opstart af nye projekter – og på at forberede dig til din professionelle fremtid som forandringskaptajn – med afsæt i faglige input.

Du kommer til at opleve en optimal blanding af:

 • Faglige input, opgaver og cases
 • Gæsteforedrag og virksomhedsbesøg
 • Relevante bøger og artikler
 • Arbejde i virksomhedsteams
 • Markedsundersøgelser, observationer, interviews mv.
 • Udvikling af innovationsplaner, forretningsmodeller, forretningsplaner og vækstplaner
 • Innovation camp
 • Udvikling af karakteregenskaber og samarbejdskompetencer

Du vil opleve et kreativt og socialt læringsmiljø, hvor får rig mulighed for at skabe et solidt netværk, du kan bruge i din fremtidige karriere. Vores studerende kommer med forskellige baggrunde i bagagen, hvilket giver et dynamisk læringsmiljø.

Uddannelsen er baseret på tværfaglighed. Du lærer, hvad du selv er god til, hvad du kan lære af andre, og hvad I er gode til i teamet. På denne måde bringes alles kompetencer i spil og I oplever, at I kan få succes, når alle bidrager.

Sådan sætter vi holdet

Vi går meget op i, at det sociale miljø fungerer på holdene. Tillid og tryghed er en forudsætning for læring. Hvert år starter både mange studerende, som netop har afsluttet deres 2-årige uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus, og studerende fra tidligere årgange og uddannelsesinstitutioner. Alle skal have en fair chance for en god start på deres nye hold.

For at undgå at venskaber, kulturer eller kliker spiller ind på holddynamikken, sammensætter vi holdene ud fra størst mulig diversitet fx ift. uddannelsesmæssig baggrund, holdkammerater fra tidligere uddannelser, køn og alder. Dette afviger vi ikke fra.

Fordi dynamikken på holdet og en god studiestart betyder så meget for os, bruger vi mange kræfter i de første uger på studiet på at ryste jer godt sammen på holdet.

Teams

På uddannelsen kommer du til at arbejde i teams, som typisk består af 4-6 studerende med forskellige faglige og personlige kompetencer. I teamet bliver jeres individuelle kompetencer sat i spil, så de supplerer hinanden. Du kommer til at arbejde i forskellige teams i løbet af uddannelsen, og du får undervisning i teamsamarbejde og facilitering af teamprocesser – ligesom du kommer til at arbejde med dine personlige kompetencer og karakteregenskaber.

Innovation Camp

På 1. semester skal du med på camp, hvor vi arbejder intensivt med innovation og forretningsideer. For at opnå den helt rigtige intense stemning tager vi ud af huset og arbejder, spiser og overnatter. Deltagelse i campen er obligatorisk. Turen har en egenbetaling på 1.100 kr., som opkræves sammen med studiets materialegebyr.

Hør studerende fortælle om Innovation Camp

Mentorprogram

Der er mulighed for at deltage som mentee i et mentorforløb, hvor du får sparring og coaching fra en erfaren erhvervsdrivende eller underviser.

Eksamensform

Eksamenerne er som regel tværfaglige. Nogle eksamener er helt individuelle, mens andre er individuelle eksamener baseret på gruppeprojekter.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til at søge om optagelse på uddannelsen.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Der er studiestart onsdag 21. august 2024 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 2. september 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 5. februar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Du kan enten vælge at tage praktikken i en eksisterende virksomhed eller i dit eget projekt/egen virksomhed.

Praktik i egen virksomhed

Vil du i praktik i din egen virksomhed, skal du tilknyttes et iværksættermiljø. Det oplagte valg er vores eget iværksættermiljø, GROW, men du må også gerne selv finde et sted. Det vigtige er, at du arbejder i et miljø med kontorplads sammen med andre iværksættere og erhvervsfolk, så du får indspark og ideer til videreudvikling af din virksomhed.

I løbet af uddannelsen møder du en række erfarne iværksættere og andre fra erhvervslivet, som du kan trække på som sparringspartnere under praktikken.

Inden praktikken skal du have godkendt en forretningsplan for din virksomhed og dine mål for praktikperioden. Du skal have tilknyttet et advisory board, som guider dig til at nå dine mål.

Praktik i en eksisterende virksomhed: Intrapreneurship

Du kan også vælge at tage i praktik i en eksisterende virksomhed, fx i en udviklingsafdeling, i en nystartet virksomhed eller som en del af et udviklingsprojekt. Du skal vælge en virksomhed, som har et behov for at få løst opgaver inden for innovation, udvikling af nye løsninger, produkter og processer, forretningsudvikling eller lignende opgaver.

Lukas fortæller om sin praktik hos Thürmer Tools

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Advance
Arla Foods
Aarhus Teater
Conversio
Dentsu Aegis Network
DOKK 16
Kiloo
Kvindemuseet
Muskelsvindfonden
Møllerup Gods
Netbooster
Njord gin
Novicell
Organic Denmark
Salling Group
Smukfest

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som uddannet i innovation og entrepreneurship bliver du i stand til at lede udviklings- og innovationsprojekter eller drive virksomheder. Du bliver trænet i at udvikle, planlægge og implementere ideer og projekter, og du får en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant for virksomheder, der ønsker at udvikle og øge deres markedspotentiale. Du bliver god til at arbejde i teams samt drive både projekter, teams og dig selv fremad.

Unik og efterspurgt jobprofil

Kombinationen af denne overbygnigsuddannelse og din erhvervsakademiuddannelse giver dig en anderledes og unik profil. De studerende, som dimitterer som professionsbachelorer i innovation og entrepreneuship vil alle have hver deres særlige profil afhængig af uddannelsesbaggrund og specialisering.

Innovative og entreprenante medarbejdere er efterspurgte i erhvervslivet. Du kan typisk finde beskæftigelse som:

 • Konsulent
 • Projektleder
 • Business developer / forretningsudvikler
 • Event-koordinator
 • Brand manager
 • (Digital) marketing koordinator
 • Key account manager
 • Customer success manager
 • Retail manager

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder