Vigtige regler, du bør kende

Dyk ned i vigtige regler og krav inden du søger ind på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgning foregår digitalt. Vi modtager ikke ansøgninger eller nogen form for bilag pr. post eller mail. Det gælder alle uddannelser og ved alle ansøgningsfrister.

Al påkrævet dokumentation skal være uploadet til din ansøgning. Det er muligt at uploade bilag helt frem til ansøgningsfristens udløb.

Du søger ind på alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med studiestart i august via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar.

Du søger ind på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med studiestart i januar via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 15. september.

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse som overbygning via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 15. september (studiestart i januar).

Du søger en ledig studieplads via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Læs mere her

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Alle uddannelser optager studerende til studiestart i august.

En række uddannelser optager også studerende til studiestart i januar.

Se hvilke uddannelser, der også har studiestart i januar

Hvis du vil søge en standby-plads, skal du krydse feltet ’standby’ af i din ansøgning på optagelse.dk.

Det kan være en god ide at søge om en standby-plads, hvis du er interesseret i at starte på en bestemt uddannelse.

At få en standby-plads betyder, at du kommer på venteliste og bliver tilbudt en plads på uddannelsen, hvis andre siger ’nej tak’ til deres studieplads. Hvis du ikke bliver tilbudt en plads ved dette optag, modtager du et tilsagnsbrev om, at du er garanteret en plads på uddannelsen til næste studiestart.

Vær dog opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse, selvom du opfylder betingelserne for at blive optaget der.

Vi har ikke standby-pladser på hverken vores 1½-årige professionsbacheloruddannelser eller på vores uddannelser med vinteroptag. 

Sådan får du en studieplads

Hvis du får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du kommer på en venteliste.

Hvis nogen af de optagne på uddannelsen siger ’nej tak’ til deres studieplads, tilbydes de ledige studiepladser til ansøgere, der har fået en standby-plads.

Hvis du får tilbudt en studieplads inden studiestart, og du siger ’nej tak’ til studiepladsen, så mister du din standby-plads og modtager derfor ikke et tilsagn til det kommende optag.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads inden studiestart, modtager du i september et tilsagnsbrev via din digitale postløsning om, at du er garanteret en plads på uddannelsen til næste studiestart.

Hvis ikke du bliver tilbudt en studieplads via din standby-plads, modtager du i stedet et tilsagnsbrev, der garanterer dig en studieplads på uddannelsen til næste studiestart.

Hvis du ønsker at benytte dit tilsagnsbrev, skal du til næste optag søge ind på den uddannelse, du har tilsagn til og vedlægge dit tilsagnsbrev som dokumentation. Husk at krydse feltet ’jeg har tilsagn’ af på ansøgningsskemaet.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse og få en individuel vurdering af dine kompetencer.

Du skal søge inden 15. marts / 1. november kl. 12.00.

Du skal markere i din ansøgning, at du "søger om optagelse med særlig tilladelse". 

Du skal søge om optagelse med særlig tilladelse, hvis: 

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer. 
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke fagkrav eller ikke efterlever sprogkravene, og du i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med det manglende.

Krav til bilag: 

 • du skal vedhæfte en kort dispensationsansøgning (max 1 A4-side), hvor du begrunder dine kvalifikationer, der kan sidestilles med det manglende.
 • du skal vedhæfte dokumentationen for de angivne kvalifikationer.

Husk at vedhæfte den påkrævede dokumentation sammen med din ansøgning, ellers kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du har spørgsmål til din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse.

Har du allerede gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse til (kandidatreglen).

Hvis en uddannelse har ledige pladser, men antallet af pladser er lavere end antallet af ansøgere med en kandidatuddannelse, prioriterer vi ansøgerne efter karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen.

Du kan søge om dispensation for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Fristen for at søge om dispensation for kandidatreglen er 15. marts kl. 12.00 (studiestart i august) eller 1. november kl. 12.00 (studiestart i januar).

Hvis du ønsker at søge om dispensation for kandidatreglen, skal du uploade følgende til din ansøgning: 

 • En beskrivelse af de usædvanlige forhold på maks. 1-2 sider
 • Lægeerklæring, sygejournal eller anden relevant dokumentation
 • Bevis for gennemført kandidatuddannelse

Når vi behandler din dispensationsansøgning, vurderer vi, om du har dokumenteret usædvanlige forhold, der bevirker, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse. Arbejdsløshed eller et ønske om optagelse på en anden uddannelse vil ikke kunne give dispensation. Hvis du får dispensation for kandidatreglen, vil du blive vurderet på lige fod med alle øvrige ansøgere.

Du kan søge om genoptagelse på den samme uddannelse, som du tidligere har været optaget og indskrevet på.

Hvis du har bestået mindre end uddannelsens første år, skal du søge om optagelse på ny inden følgende ansøgningsfrister:

 • Ansøgningsfrist for studiestart i august er 15. marts kl. 12.00. Du skal søge via optagelse.dk
 • Ansøgningsfrist for studiestart i januar er 1. november kl. 12.00. Du skal søge via ansøgningsskema her på siden

Hvis du har bestået mindst uddannelsens første år, kan du i stedet søge om genindskrivning ved at kontakte den administrative koordinator for den uddannelse, du søger om optagelse til. Find kontaktoplysningerne i telefonbogen. Genindskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at du skal have været udmeldt i mindst 5 måneder, inden du kan starte på uddannelsen igen. Det betragtes også som en genoptagelse, hvis du søger om optagelse til samme uddannelse på et andet udbudssprog. 

Du kan søge om overflytning fra en anden dansk uddannelsesinstitution til den samme uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Hvordan du skal søge om overflytning afhænger af, hvor meget du har gennemført af uddannelsen. Du kan derfor søge om overflytning på to forskellige måder:

1) Når du har bestået det første år af uddannelsen

 • Så skal du søge om overflytning via dette ansøgningsskema. Kun under særlige omstændigheder og med en dispensation fra din afgivne institution kan overflytningen vha. dette skema ske på et tidligere tidspunkt.
  Overflytning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen.
 • Ansøgningsfristen er 1. august hvis du bliver overført med studiestart i august og 20. januar hvis du ønsker at blive overført med studiestart i januar.
 • Følgende dokumentation skal uploades til din ansøgning: en kort begrundelse for dit ønske om overflytning, dit oprindelige adgangsgrundlag (dit originale eksamensbevis eller svendebrev) samt et bevis for dine beståede semestre (fx en stemplet og underskrevet karaktermeddelelse eller studiejournal).

2) Hvis du har bestået mindre end det første år af uddannelsen

Merit er fritagelse for enkelte fagelementer eller et helt semester. Du kan få merit for beståede fagelementer, der svarer til en eksamen på den uddannelse, du er blevet optaget på.

På grund af den tværfaglige og projektorienterede opbygning af erhvervsakademiuddannelserne, kan det være svært at opnå merit, selvom man har haft lignende studieelementer. Vær opmærksom på, at merit ikke nødvendigvis vil være studietidsforkortende.

Når du er optaget på en uddannelse hos os, kan du ansøge om merit ved at udfylde en blanket på vores intranet for studerende, Studieupdate.

I blanketten skal du bl.a. oplyse, hvilke fag du ønsker at søge merit for.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation i blanketten: 

 • Eksamensbevis, protokoludskrift eller studiejournal der dokumenterer, at det pågældende uddannelseselement er bestået
 • Fagbeskrivelse, studieordning eller læseplan

Du kan også blive tildelt obligatorisk merit, uden du har søgt om det. Dette sker ud fra en vurdering af din uddannelsesmæssige baggrund i forbindelse med din ansøgning på optagelse.dk.

Har du spørgsmål? Eller vil du vide mere om merit? Så tag fat i studie- og karrierevejledningen på vejledning@eaaa.dk eller 7228 6020.  

Reglen om nedjustering af karaktergennemsnit gælder for dig, der afslutter din gymnasiale eksamen efter 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer via gymnasial supplering (GS), HF-enkeltfag eller lignende.

Den nye regel betyder, at hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder, når du skal søge om optagelse på en videregående uddannelse. Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit gennemsnit ikke. Du kan altså ikke forbedre dit gennemsnit via supplering.

Dit gennemsnit vil dog kun blive genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, du søger om optagelse på. Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit.

Hvis du bliver betinget optaget pga. et manglende specifikt adgangskrav, du først består efter ansøgningsfristen, skal du være opmærksom på, at dit gennemsnit genberegnes, når du har bestået det specifikke adgangskrav. Hvis dit genberegnede gennemsnit er lavere end grænsekvotienten for den uddannelse, du er blevet optaget på, vil din optagelse blive annulleret.

Hvis du har afsluttet din eksamen før 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel.

Alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser har deres eget unikke ID - også kaldet et optagelsesområdenummer eller KOT-nr. Du kan bruge nummeret, når du skal finde den helt rigtige uddannelse at søge på optagelse.dk.

Find KOT-nr. for alle vores uddannelser her

Hvis du får brug for teknisk support, så skal du kontakt optagelse.dk's eget support team. Find deres telefonnummer og mail på optagelse.dk

Få fat i en studie- og karrierevejleder