Kvalitetsberetning og -plan

Kvalitetssystemets grundsten er en ‘kvalitetsberetning og -plan’, som udarbejdes en gang årligt for de enkelte uddannelser/afdelinger, i et samarbejde mellem den ansvarlige og medarbejderne i afdelingen.

På baggrund af det indsamlede materiale udarbejder uddannelsesdirektøren og kvalitetschefen derefter en opsamling, som indeholder en status over erhvervsakademiets uddannelseskvalitet som helhed. 

Formål med kvalitetsberetning og -plan

At have et formaliseret og fælles koncept til opfølgning på Erhvervsakademi Aarhus' kvalitetspolitik

At bidrage til at sikre og udvikle kvaliteten, herunder uddannelseskvaliteten på Erhvervsakademi Aarhus

At sætte fokus på den udviklingsorienterede dialog internt på de enkelte uddannelser/afdelinger såvel som mellem uddannelsesledelse og ledelses- samt bestyrelsesniveau

Formålet med 'kvalitetsberetning og -plan' er, at der med udgangspunkt i skabelonens trin og processer skabes overblik og refleksion over den udvikling, de enkelte uddannelser og afdelinger samt Erhvervsakademi Aarhu som helhed er på vej mod, samt hvor der bør fokuseres og justeres for at højne kvaliteten.

Ekstern evaluering

Det løbende interne kvalitetsarbejde suppleres endvidere med en ekstern evaluering, der følger vores manual for ”evaluering af uddannelserne med inddragelse af eksterne eksperter”.

Den eksterne evaluering foregår som minimum hvert sjette år på de enkelte uddannelser, og hertil benyttes et panel af særligt udvalgte eksterne faglige eksperter. Evalueringen kan enten foregå ved, at hele uddannelsen evalueres samlet, eller ved at dele af uddannelsen evalueres løbende - men stadig så resultatet er, at uddannelsen som helhed er evalueret hvert sjette år.

Via de faglige eksperters indsigt og analyse opnås en fagligt funderet vurdering af kvaliteten af uddannelserne samt fremadrettede råd til udvikling af uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse.