Boringer på land

Tag 'boringer på land' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du vælge den optimale boremetode til en række boringsformål under hensynstagen til gældende lovgivning og geologien på borestedet.

Det lærer du om

  • relevante boreteknikker og –formål
  • geologi med baggrund i boreaktivets oplysninger
  • lovgivning
  • boremudder, kemi og dokumentation

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • udvælge den bedst egnede boreteknik til almindeligt forekommende boringsformål
  • planlægge borearbejde under hensyntagen til gældende lovgivning og lokal geologi
  • udfærdige en korrekt borerapport
  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for planlægning, dokumentation og indrapportering af boringer

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'boringer på land' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelsen i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Boringer på land' giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt