Studerende Undervisning Miljoe Teknolog 0263

Er havre davre 2.0? Fra viden til handling

Projektet vil kortlægge og forbedre formidlingen af viden om fodring af heste. Det inkluderer en detaljeret analyse af forskellige virksomhedstypers evne til at nå ud til hesteejere med faglig viden, og skaber et omfattende "landkort" over de aktører, der spiller en rolle i vidensformidlingen. Manglende viden i dette område kan resultere i forkert fodring, hvilket tidligere forskning (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018) har vist kan have negative konsekvenser for hestevelfærden.

Projektet bygger videre på projektet ”Er havre davre 1.0”, afsluttet i januar 2020, hvor en spørgeskemaundersøgelse med over 4000 respondenter afslørede et mangelfuldt vidensniveau blandt danske hesteejere. Nu koncentreres der om at identificere og udvikle tiltag, der kan forbedre vidensniveauet og hestevelfærden. Dette inkluderer udvikling og udbredelse af viden til hesteejere, branchespillere og studerende indenfor hesteuddannelser. Projektet anerkender vigtigheden af tilgængelig viden som et essentielt skridt mod at forbedre hestevelfærden i Danmark. På grund af dets succes og potentiale er projektperioden blevet forlænget for at fortsætte arbejdet med at skabe og dele ny viden.

Projektets baggrund og formål

Projektet adresserer problematikken omkring manglende viden hos hesteejere om korrekt fodring af heste, hvilket kan have negative konsekvenser for hestenes velfærd. Forskning, herunder en spørgeskemaundersøgelse fra 2018, der blev præsenteret ved European Workshop on Equine Nutrition, og en efterfølgende dansk undersøgelse fra 2019, har vist, at danske hesteejere generelt har et lavere vidensniveau om hestefodring sammenlignet med andre europæiske lande. Dette understreger behovet for at forbedre fodringspraksis og øge vidensniveauet i Danmark for at sikre hestenes velfærd.

Projektet fokuserer på at identificere og analysere de videnkanaler og -aktører, der findes i Danmark for hestefodring, samt deres indflydelse på udbredelsen af faglig viden til hesteejerne. Det omfatter også en vurdering af virksomheders rolle i at formidle denne viden. Forskningsprojektet kommer i den forlængelse med anbefalinger til, hvilken viden der haster mest med at implementere, baseret på indsamlet data.

Formålet med projektet er at udvikle initiativer, i samarbejde med branchen, der hjælper hesteejere med at træffe bedre beslutninger om fodring, hvilket vil forbedre både hestenes fodringsmæssige sundhed og generelle velfærd. Dette involverer at gøre viden mere tilgængelig og forståelig, samt at demonstrere teoriernes praktiske anvendelighed gennem bl.a. demonstrationsprojekter.

Projektets aktiviteter vil blive integreret i undervisningen på landbrugsuddannelser, herunder Erhvervsakademi Aarhus, for at øge det faglige niveau og forberede de studerende til professionelt arbejde inden for området. I projektet samarbejdes der med branchens virksomheder, og projektet afprøver desuden de udviklede tiltag i uddannelsesmæssig sammenhæng.

Forventede resultater og slutprodukter

Projektet vil frembringe et detaljeret overblik over aktører i hestefodringsbranchen, herunder en analyse af de kanaler, de anvender til at formidle viden til hesteejere. Denne analyse inkluderer en vurdering af de enkelte aktørers styrker og svagheder i forhold til at nå ud til hesteejerne med faglig, vigtig viden.

Et væsentligt resultat af projektet er en klar identifikation af det videnhul, som hesteejerne har, specielt i relation til grundlæggende fodring af heste. Dette har ledt til udviklingen af succeskriterier, som omfatter skabelsen af et landkort over videnformidlere på området, en opgave der blev afsluttet ved udgangen af 2020.

I 2021 blev projektets resultater bredt formidlet inden for branchen gennem en e-publikation. Denne publikation præsenterer ikke kun resultaterne, men også de positive effekter projektet har haft, såsom et øget fokus på kvaliteten af den tilgængelige viden om hestefodring. Dette har igen ført til en øget opmærksomhed og efterspørgsel efter viden blandt hesteejerne, hvilket har bidraget til en forbedret velfærd for hestene i Danmark gennem mere korrekt fodring.

En yderligere konsekvens er en stigende efterspørgsel efter uddannede fagfolk med speciale i heste, for at imødekomme behovet for kvalificeret rådgivning og salg. Dette øgede fokus har fremmet en mere omfattende dialog om fodringsviden.

Projektets primære formål er at udvikle initiativer i samarbejde med branchen for at hjælpe hesteejerne med at tage vigtige skridt inden for hestefodring. Målet er at udvikle og formidle viden, der sætter både hesteejere og studerende i stand til at fodre og passe heste optimalt, for derigennem at sikre deres trivsel og velfærd.

Projektet skaber værdi for flere grupper. Studerende har fået øget adgang til både projektproduceret og generel viden om hestefodring. Erhvervsakademi Aarhus, som har spillet en central rolle i projektet, bruger nu resultaterne i undervisningen og har styrket sit omdømme som samarbejdspartner for branchen. Endelig har samfundet, herunder hesteejere og hesterelaterede virksomheder, opnået bedre adgang til valid og pålidelig viden om hestefodring.

Samarbejde

I projektet samarbejdes der med relevante virksomheder, der leverer viden og produkter til branchen. Der er indgået samarbejde med verdens førende frøfirma DLF, med henblik på at demonstrere vækst af forskellige hestegræsblandinger.

Med Eurofins Agro Testing samarbejder vi med henblik på at demonstrere næringsindhold i forskellige hestegræsblandinger.

Andre virksomheder der er relevante at samarbejde med, med henblik på vidensformidling og inddragelse i konkrete cases.

Projektperiode

  • Projektperiode 1: april 2020 - juli 2022
  • Projektperiode 2: november 2021 - juli 2024

Vidensprodukter

I løbet at projektet udarbejdes der artikler om den viden der skabes i projektet og den viden der allerede findes, men som gerne skal formidles

I løbet at projektet arrangeres der temadage for studerende/hesteejere/fagpersoner med henblik på at demonstrere viden opsamlet i projektet. Derudover udarbejdes der podcasts, videoklip m.v. fra arrangementer hvor projektet indgår.

Den indsamlede viden fra demonstrationsmarken, kombineret med forskningsresultater fra andre forskningsinstitutioner bliver sammenfattet og præsenteret i en e-publikation. Denne e-publikation vil ikke kun omfatte data om vækst og næringsstofindhold, men også indeholde vejledninger i læsning af grovfoderanalyser. Desuden vil der blive udarbejdet klare og brugervenlige instruktioner til oversættelse af analyseresultater, for at sikre en korrekt forståelse af grovfoderets ernæringsmæssige værdi.

Dermed bliver e-publikationen ikke kun et værdifuldt redskab for hesteejerne, men også for de studerende på jordbrugsuddannelserne som vil have adgang til denne opdaterede og praktiske viden på Dansk. Dermed bidrager projektet ikke blot til en forbedring af praksis inden for hesteernæring, men sikrer også, at denne viden bliver bredt tilgængelig og anvendt i uddannelsesmiljøet, hvilket vil have en vedvarende positiv indflydelse på hestevelfærden i Danmark.

Økonomi

Eva Lind Gleerup frikøbs til projektet med 30% af sin arbejdstid i 2023 og foråret 2024.

Podcast: Inflation på hestefoder, del 1 (30 min.)

I episoden bliver du klogere på vitaminer og mineraler, for at du bedre kan forstå, hvad hesten skal have og har brug for.

Hør podcast episoden her

Projektleder:

Eva Lind Gleerup

Telefon

7228 6419

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden