Samfundsøkonomi

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Hvis du ønsker at benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i dit professionelle arbejde, så er faget samfundsøkonomi noget for dig.

Du får kompetencer til selvstændigt at rådgive kunder ud fra en velfunderet forståelse for samfundsøkonomiens udvikling. Du lærer at afgrænse og opstille relevante problemstillinger samt formulere og besvare samfundsøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i fagrelevant teori.

Indhold

 • Mikroøkonomiske grundbegreber og indgreb i markedet
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Teorier og faktorer bag husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger
 • Pris- og indkomstelasticiteters definition og betydning
 • Prisdannelse og markedseffektivitet gældende for forskellige markedsformer
 • Befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal, herunder modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • Rentedannelse og rentestruktur
 • Valutakursdannelse ved forskellige kursregimer
 • Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker

Udbytte

Når du er færdig med 'samfundsøkonomi' kan du;

 • foretage elasticitets- og optimeringsberegninger ud fra tabel eller simple lineære modeller
 • vurdere markedseffektivitet ud fra analyse af producent- og forbrugeroverskud
 • vurdere effektivitetsvirkninger af markedsindgreb på produktmarkeder og af liberalisering af og indgreb i den internationale handel
 • analysere et lands økonomiske struktur og udvikling ud fra nationalregnskabet
 • beskrive konjunkturudviklingen ved hjælp af makroøkonomiske nøgletal
 • analysere indkomstdannelse, inflation, rentedannelse og valutakursdannelse ved hjælp af teoretiske modeller
 • foretage multiplikatorberegninger i simple indkomstdannelsesmodeller
 • beskrive udviklingen i betalingsbalancen, kapitalbalancen og udviklingen i konkurrenceevnen
 • analysere og vurdere virkningen af økonomisk-politiske indgreb på nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • analysere og vurdere konjunkturpolitikkens virkninger såvel ved faste som ved flydende valutakurser
 • skelne mellem de kortsigtede og de langsigtede virkninger af økonomisk-politiske indgreb

Eksamen og ECTS

'Samfundsøkonomi' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Samfundsøkonomi' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Samfundsøkonomi

Startdato: 07-09-2020

Pris: 6.920 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)