Jordbrugsteknolog med speciale i natur og mlijø

Natur, miljøovervågning, bæredygtighed og biodiversitet.

Natur- og miljøspecialet er for dig, der brænder for at gøre en forskel for naturen og miljøet i Danmark. Som færdiguddannet kan du arbejde inden for mange forskellige områder fx natur- og miljøovervågning, naturgenopretningsprojekter, vandløb, jord- og grundvandsforurening, klimatilpasning og bæredygtighed.

Du kan få job i kommunale natur- og miljøafdelinger, Miljø- og Naturstyrelsen, private rådgivende ingeniørfirmaer samt landbrugsrådgivningen. Som uddannet inden for natur og miljø kommer du til at samarbejde med mange forskellige mennesker fx borgere, rådgivere, landmænd, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder.

Mød Anna og hør om hendes job i den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon

Anna har efter sin jordbrugsteknologuddannelse med speciale i natur og miljø læst videre på professionsbacheloruddannelsen i jordbrug. I dag har hun job i den maritime gruppe hos Orbicon, hvor hun arbejder inden for cirkulær bioøkonomi.

Anna Er Konsulent I Orbicon

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

1. semester Jord
Landskabsdannelse
Jordbundsøkologi
Landskabsøkologi
Jordforurening
Grund- og drikkevand
Spildevand
Studieteknik
GIS
Kommunikation
Statistik
Projektarbejde
2. semester Vand og natur
Vandløb, søer og hav
Bæredygtighed
Flora og fauna
Prøvetagning og overvågning
Naturtyper
Personligt lederskab
Forretningsforståelse
Projektarbejde
3. semester Natur og miljøforvaltning
Vandmiljøplanlægning
Naturforvaltning
Miljøstyring
Miljøtilsyn
Ledelse
Projektskrivning
Valgfag
4. semester Praktik og afslutningsprojekt
Praktikophold
Projektopgave med selvvalgt emne inden for studieretningen

Undervisningen

På uddannelsen får du en bred viden, så du kan fungere som bindeled mellem praktiske opgaver – fx prøvetagning i felten – og teoretiske skrivebordsopgaver. Undervisningen er praksisnær og tager derfor udgangspunkt i konkrete problemstillinger og projekter fra den virkelige verden. Du lærer ikke teori for teoriens skyld – teorien anvendes til at løse konkrete opgaver og relevante cases.

Udover et teoretisk fundament får du også konkrete, praktiske færdigheder, som efterspørges af erhvervet, fx GIS, prøvetagning og lovgivning. Desuden lærer du at kommunikere med de forskellige målgrupper inden for natur og miljø, så I sammen kan finde gode løsninger, der giver mest natur og miljø for pengene.

Studiemiljøet

Du bliver en del af et dynamisk og tværfagligt miljø, hvor du også møder studerende fra andre studieretninger som fx husdyr- og planteproduktion. Det giver dig en brugbar forståelse for både din egen og andres faglighed. Som færdiguddannet vil du også ofte skulle arbejde sammen med andre fagligheder – så vi ser tværfagligheden som både en social og en faglig gevinst.

Jobmuligheder

Vandmiljø - overfladevand og grundvand

 • Pleje og restaurering af vådområder, søer og vandløb
 • Overvågning, prøvetagning og evaluering af miljøkvalitet
 • Sikring af drikke- og grundvand
 • Sikre vandmlijøet i forhold til landbrugsproduktion
 • Prøvetagning af spilde-, drikke- og badevand
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning på naturområder

Naturområder

 • Planlægning af drift af naturpleje
 • Registrering og vurdering af naturkvalitet
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning og andre trusler
 • Arealforvaltning på dyrkede og ikke-dyrkede områder
 • Naturgenopretning

Jordforurening og miljøstyring

 • Kortlægning af forureninger
 • Prøvetagning
 • Jordrensning og afværgeforanstaltninger i forureningssager
 • Rådgivning om håndtering af forurenet jord

Miljøtilsyn på virksomheder

 • Naturplaner og biotopforbedrende tiltag
 • Natur og vildtpleje
 • Miljøtilsyn på landbrug og virksomheder
 • Miljøgodkendelser
 • Kvalitetskontrol
 • Bæredygtighed inden for jordbrug
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Jens Brøgger

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Jens Brøgger

lektor

Mail: jenb@eaaa.dk

Telefon: 7228 6440