Moms- og afgiftsret

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget giver dig en grundlæggende viden om indirekte skatter. Her får du viden om de primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området.

Vægten vil blive lagt på lovgivningen indenfor momsområdet, hvor du får viden om momssystemets virkemåde og opnår færdigheder, der gør dig i stand til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed.

Lærebog: Momsvejledningen.

Indhold

Moms

 • Momssystemet
 • Selvstændig økonomisk virksomhed (Momspligtige personer)
 • Registreringsregler
 • Momspligtige transaktioner
 • Momsfritagelser
 • Momsgrundlag
 • Regnskabs- og fakturakrav
 • Momsfradrag
 • International handel (import, eksport, leveringssted, listesystemet)
 • Angivelse og betaling

Lønsumsafgift

 • Afgiftspligtige virksomheder
 • Opgørelsen af lønsumsafgiften (metoder)

Punktafgifter

 • Opbygningen af en punktafgiftslov
 • Varemodtagere / Oplagshavere
 • Afgiftsgrundlag

Godtgørelse af energiafgifter

 • Hovedprincipper for godtgørelse af energiafgifter
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Bilagsvirksomhed (Elafgiftsloven)

Udbytte

Når du er færdig med 'moms- og afgiftsret' kan du;

 • får viden om regnskabs- og fakturakrav i momsloven
 • får viden om visse særlige opgørelsesmetoder indenfor momsområdet
 • kan forstå principper, metoder og lovgivningsteknik indenfor øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter
 • får viden om hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder
 • kan vurdere praksisnære problemstillinger indenfor momsområdet, herunder især subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag.
 • kan anvende momsregler ved almindeligt forekommende internationale handelstransaktioner
 • kan tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

Eksamen og ECTS

'Moms- og afgiftsret' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort skriftligt projekt.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "moms- og afgiftsret" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt