Samfundsøkonomi i ejendomshandel

Tag 'samfundsøkonomi i ejendomshandel' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'Samfundsøkonomi i ejendomshandel' bliver du i stand til, at beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger på mikro- og makroniveau med fokus på boligmarkedet og ejendomshandel.

Du lærer om prisdannelse på boligmarkedet, markedsformer og disses effektivitet, samfundsøkonomiske målsætninger, konjunkturpolitiske tiltag, rentedannelse og obligationsmarkedet i Danmark.

Det lærer du om

 • Udbud- og efterspørgselsmodeller, prisdannelse, demografiske forhold og forskellige markedsformer, elasticiteter, samt udefrakommende påvirkninger på prisdannelsen (eksternaliteter)
 • Centrale makroøkonomiske målsætninger og begreber, EU’s indflydelse på danske økonomi, samt centrale økonomiske modeller
 • ECB/EU’s påvirkning på fastsættelsen af den danske rente, nationalbankens målsætninger og politikker, forskellige rentetyper, risici og valutakursregimer
 • Obligationsmarkedet i relation til finansiering af fast ejendom – herunder de forskellige lånetyper

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Samfundsøkonomi i ejendomshandel', kan du:

 • Analysere og vurdere udviklingen på boligmarkedet på kort og langt sigt ud fra modeller om udbud- og efterspørgsel af forskellige påvirkninger
 • Anvende og vurdere effekten af konjunkturpolitikker på samfundsøkonomien (BNP og ledighed) ved hjælp af en makromodel
 • Udarbejde og formidle aktuelle og konkrete rentestrukturkurver til samarbejdspartnere og kunder
 • Vurdere aktuelle samfundsøkonomiske situationer og tendensers betydning for ejendomsmarkedet
 • Indgå i tværfagligt samarbejde om praksisnære udviklingsorienterede samfundsøkonomiske situationer på boligmarkedet
 • Håndtere komplekse problemstillinger vedrørende konsekvenser for boligprisdannelsen af økonomiske forandringer og politiske tiltag
 • Identificere og udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis inden for den samfundsøkonomiske udvikling relateret til boligmarkedet og ejendomshandel

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'samfundsøkonomi i ejendomshandel' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'samfundsøkonomi i ejendomshandel' med en 2 timers individuel skriftlig eksamen. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Samfundsøkonomi i ejendomshandel' giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt