Erhvervsjura for ejendomsmæglere

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 529

Tag 'erhvervsjura for ejendomsmæglere' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'Erhvervsjura for ejendomsmæglere' bliver du fortrolig med den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning, Derudover bidrager faget til, at du kan anvende juridisk praksis i ejendomsmæglerbranchen, således at juridiske konflikter kan forebygges eller minimeres.

Du opnår også erhvervskompetencer til, på et juridisk korrekt og brancheetisk forsvarligt grundlag, at kunne varetage arbejdsopgaver relateret til salg, køb og rådgivning ved ejendomshandel.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Grundlæggende juridiske begreber, retskilder og juridisk metode af relevans for ejendomshandel
 • Værneting ved sager om fast ejendom, domstolenes organisation herunder især praksis omkring fogedrettens arbejdsopgaver og kompetence i relation til ejendomshandel
 • Praksis ved anvendelse af tinglysningssystemet og afgiftssatserne tilknyttet hertil
 • Pantebrevstyperne ved pantsætning af fast ejendom
 • Praksis ved anvendelse af privatkaution i forbindelse med ejendomshandel
 • Aftalers og fordringers ophør ved forældelse
 • Praksis ved anvendelse af deponeringsreglerne i handel med fast ejendom
 • Centrale regler om familie- og arverettens betydning for omsætning af fast ejendom
 • Grundlæggende erstatningsretlige betingelser
 • Centrale regler om virksomhedsformer og selskabsret for derved at kunne identificere den rette ejer af en fast ejendom
 • Principperne i og praksis om køberetlige mangler og deres betydning for mangler ved køb af faste ejendom
 • Centrale regler inden for GDPR og hvidvask i ejendomsmæglerbranchen

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Erhvervsjura for ejendomsmæglere', kan du:

 • Identificere relevante retsregler til løsning af konkrete praksisnære juridiske problemstillinger i forbindelse med ejendomshandel
 • Anvende retsregler og praksis samt kunne vurdere aftaleretlige problemstillinger relateret til alle aftaler og kontrakter ved køb og salg af fast ejendom – herunder fuldmagts-, værgemåls- og ugyldighedsforhold
 • Anvende forbrugerbeskyttende reguleringer i praksis ved køb og salg af fast ejendom og formidle disse til sælgere og købere
 • Anvende reglerne om rådighed over fast ejendom - herunder ægtefællers formueforhold i praksis relateret til ejendomshandel
 • Anvende og formidle reglerne om pantsætning og tinglysning af fast ejendom – herunder praksis omkring tinglysningens retsvirkninger
 • Anvende markedsføringslovens centrale regler og praksis på afgrænsede konkrete markedsføringstiltag i en ejendomsmæglervirksomhed
 • Anvende og kombinere de alsidige sæt af færdigheder og praksis om god ejendomsmæglerskik, professions- og rådgiveransvar ved køb, salg og formidling af fast ejendom
 • Vurdere og præventivt anvende praksis fra klagenævn for ejendomsformidling og disciplinærnævnet

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'erhvervsjura for ejendomsmæglere' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'erhvervsjura for ejendomsmæglere' med en 4 timers individuel skriftlig eksamen.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Erhvervsjura for ejendomsmæglere' giver 10 ECTS point.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt