Ejendomshandel II

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Få teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger.

Med 'ejendomshandel II' lærer du at håndtere de væsentligste lejeretslige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger. Du lærer bl.a. at anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser og at rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte.

Indhold

 • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
 • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
 • Finansiering af boliger

Udbytte

Når du er færdig med 'ejendomshandel II' kan du;

 • anvende særlovgivning i relation til omsætning af fast ejendom
 • anvende reglerne om tvangsauktion inden for følgende områder:
  • forebygge tvangsauktion gennem vejledningsmøde og kunne rådgive om debitors mulighed for at afværge auktionen.
  • rådgive auktionskøber om aktiver, der er omfattet af auktionen, byrder og hæftelser, opgøre fordelingsnøgle, købesum og sikkerhedsstillelse ved et konkret auktionsbud
  • udarbejde en tvangsauktionssalgsopstilling
  • rådgive om indgåelse af lejeaftale, opsigelse, ophævelse og fastsætte husleje i forskellige typer af lejemål
  • anvende reglerne om finansiering af boliger, lånetyper og den tilknyttede rådgivning
  • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
  • beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
  • rådgive om finansieringsløsninger ved køb, indfrielse af eksisterende lån ved salg samt kontantomregning.
  • anvende teori og begreber indenfor det personlige salg i praksis

Eksamen og ECTS

'Ejendomshandel II' giver 10 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "ejendomshandel II" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt