Ejendomshandel I

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Få teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom.

Med 'ejendomshandel I' lærer du at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger og du får forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Indhold

 • Hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
 • Forskellige typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder især boliglandbrugsejendomme
 • Nybyggeri og projektsalg
 • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt.
 • Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • Skatteregler i ejertid og ved salg

Udbytte

Når du er færdig med 'ejendomshandel I' kan du;

 • vurdere de juridiske og økonomiske aspekter, som afhænger af ejendommens kategori, samt klargøre udbud af ejendomme til salg efter gældende regler og professionsrelevante standarder
 • beskrive flow og dokumentgang ved omsætning af en fast ejendom, herunder af en udlejet ejerbolig ved hjælp af ejendommens dokumenter
 • anvende hovedlovene med henblik på at assistere ved opgaver med vurdering, klargøring og salg i alle forbrugerhandler
 • assistere ved ejendomsformidlerens opgaver i relation til andre relevante aktører

Eksamen og ECTS

'Ejendomshandel I' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Ejendomshandel I' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Ejendomshandel I

Startdato: 08-09-2020

Pris: 6.345 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)