Andelsbolig og ejerforeninger

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'andelsbolig og ejerforeninger' får du kompetencer til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Du får faglige, juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af disse.

Indhold

For andelsboligforeninger gælder følgende:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning

For ejerforeninger gælder følgende:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Udbytte

Når du er færdig med 'andelsbolig og ejerforeninger' kan du;

 • afgrænse, hvilke arealer af ejendommen der hører til fællesejendommen i henholdsvis andelsbolig – og ejerforeningsejendomme, og hvilke arealer der hører til medlemmets eksklusive brugs- og råderetten
 • afgrænse henholdsvis andelsbolig- eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt over for medlemmets pligt og håndtere problemstillinger om gennemførelse af sådanne arbejder på ejendommen eller i lejligheden
 • på baggrund af foreningens vedtægter håndtere spørgsmål om anvendelsen af den eksklusive brugsret i andelsboligforeningen, herunder krav om bopælspligt og fremleje
 • beregne andelsværdien i en andelsboligforening ud fra alle tre værdiansættelsesprincipper i andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2
 • fastsætte de enkelte elementer til brug for beregning af andelsværdien
 • gennemføre processen i forbindelse med overdragelse af enkelte andelsboliger herunder kunne håndtere problemstillinger i relation til pant eller udlæg i andelsboliger
 • løse problemstillinger relateret til de foreningsretlige grundsætninger og beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder ved eksklusionssager i andelsboligforeninger
 • tage stilling til afstemningskrav på generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeningsejendomme
 • varetage afgrænsede juridiske problemstillinger og praksisnære tvister i tilknytning til andelsbolig- og ejerforeninger generelt
 • vurdere om en given forening er skattepligtig og give en overordnet vurdering af, hvorvidt det vil medføre betaling af skat

Eksamen og ECTS

'Andelsbolig og ejerforeninger' giver 5 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Andelsbolig og ejerforeninger" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt