Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Du skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at;

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamen og ECTS

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Forudsætningen for at tage afgangsprojektet er, at du har bestået alle tidligere prøver på uddannelsen.

Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt