Få en jordbrugsteknolog i praktik

Planteproduktion - landbrug

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet jordbrugsteknolog, som kan se på virksomheden med nye øjne.

Praktikanten kan især løse opgaver inden for planteavlsrådgivning, forsøgsarbejde, grovvarebranchen, myndighedsbehandling af miljøansøgninger og ved kontrolopgaver inden for jordbrugserhverv. Praktikanten deltager i øvrigt i virksomhedens almindelige daglige rutiner. I forlængelse af praktikperioden kan den studerende udarbejde sit afsluttende eksamensprojekt for virksomheden.

Nedenfor kan du se eksempler på praktikopgaver og afsluttende eksamensprojekter:

Praktikopgaver

 • Jordprøvetagning og korttegning
 • Pasning af markforsøg
 • Marksyn inden for korn og frø
 • Faglig sparring om planteproduktion
 • Markedsføre nye tilbud eller produkter
 • Undervisning i landbrugsfaglige emner
 • Registrere og opgøre forsøgsdata
 • Mark- og gødningsplanlægning på DLBR-IT

Afsluttende eksamensprojekter

 • Drift af vådområder ved afgræsning
 • Udfasning af konventionel gylle i økologiske brug
 • Øget genanvendelse af fosfor i dyrkningssystemet
 • Energipil som landbrugs- og miljøafgrøde

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikperioden for jordbrugsteknologer er delt i:

 • 1. periode: 2 uger i juli/august
 • 2. periode: 8 uger i marts/april

Perioderne kan eventuelt opdeles. I forlængelse af den lange praktik, kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Jordbrugsteknolog - planteproduktion - gartneri

Uddannelsen er en 2-årig videregående akademiuddannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med gartneriproduktion, produktionsplanlægning og økonomistyring, salg og markedsføring, undervisning, forsøg, kvalitetsstyring og produktudvikling.  Med tiden og erfaringen kan der komme til at stå driftsleder, selvstændig, underviser, salgskonsulent, forsøgsmedarbejder eller kontrollør på visitkortet.  Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, hhx, hf, htx) eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen her

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra jordbrugsteknolog i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Frode Amstrup

Kontakt vores praktikkoordinator

Frode Amstrup

lektor

Mail: fa@eaaa.dk

Telefon: 7228 6418