Få en professionsbachelor i jordbrug i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor, der er uddannet til at planlægge og udføre opgaver inden for eksempelvis natur/miljø, husdyrproduktion, planteproduktion samt landskab og anlæg.

De fleste studerende skriver deres afsluttende bachelorprojekt i forlængelse af praktikforløbet. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en specifik analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Her kan du se eksempler på, hvilke opgaver en praktikant kan arbejde med i praktikperioden og bachelorprojektet:

 • Udviklingsorienterede miljømæssige problemer i hav, floder og søer
 • Håndtering af spildevand samt forurening af jord og grundvand
 • Fokus på klimatilpasning og bæredygtighed
 • Analyse af miljømæssige komplikationer vedr. byggeri og vejanlæg
 • Regnvandshåndtering
 • Vedvarende energiløsninger
 • Rådgivning, salg og ledelse
 • Forskning og udvikling
 • Undervisning

Praktikanten indgår desuden i afdelingens andre daglige opgaver. 

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende, virksomheden og den interne vejleder på akademiet i fællesskab, med udgangspunkt i læringsmålene, hvad den studerende skal arbejde med. Vi opfordrer den interne vejleder (på akademiet) til at besøge praktikanten i forløbet.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i august og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Professionsbacheloruddannelsen i jordbrug er en 1½-årig overbygningsuddannelse, som typisk bygger oven på en jordbrugsteknologuddannelse.

Den studerende specialiserer sig inden for fire retninger:

 • husdyrproduktion
 • natur/miljø
 • planteproduktion
 • landskab og anlæg

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at arbejde analytisk, udviklingsbaseret og med anvendelse af relevante værktøjer baseret på et solidt videnskabeligt grundlag inden for de forskellige fagområder.

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra jordbrug i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Frode Amstrup

Kontakt vores praktikkoordinator

Frode Amstrup

lektor

Mail: fa@eaaa.dk

Telefon: 7228 6418