Få en finansbachelor i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

På finansbacheloruddannelsen skal de studerende i praktik på 5. semester efter 2 års studier. Praktikperioden starter i august.

På uddannelsens 4. semester begynder de studerende at specialisere sig inden for et af disse områder:

 • Ejendomsadministration
 • Ejendomshandel
 • Finansielle forretninger (bank, pension, investering)
 • Forsikring
 • Økonomistyring og revision

Praktikanten har derfor - allerede inden praktikken - et godt kendskab til branchen. Alle praktikanter kan også løse opgaver inden for human ressource management, indkøb, administration, salg og markedsføring eller skat. De har derudover kompetencer til at kunne bidrage til strategiprocesser, projektstyring og opgaver i Excel.

De opgaver, praktikanten arbejder med i praktikperioden, varierer meget fra branche til branche. Her kan du se eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter - afhængig af specialiseringsområde:

Følgende opgaver vil en finansbachelor kunne hjælpe til med hos en revisor:

 • Revidere bilag i henhold til bilagsinstruks
 • Afstemning af likvide beholdninger
 • Revidere resultatopgørelseskonti
 • Beregne afskrivninger
 • Beregne periodiseringer
 • Udsende saldomeddelelser til debitorer
 • Afstemning af kreditorer og koncerninterne mellemværender
 • Opstille og afstemme råbalance
 • Udarbejdelse af regnskab for mindre virksomheder
 • Optælling af varelager
 • Bogføring af bilag
 • Momsregnskab
 • Skatteregnskab 

Følgende opgaver vil en finansbachelor kunne hjælpe til med i en økonomiafdeling:

 • Budgetopfølgning på produkter, produktkategorier, lande, forhandlere og sælgere
 • Etablere performance målinger ved hjælp af KPIer
 • Vurdere produkt- og kundelønsomhed
 • Bogføring af bilag
 • Benchmarking på produkter, produktkategorier, lande, forhandlere og sælgere
 • Stemme bank af
 • Opfølgning på kreditorer
 • Opfølgning på debitorer
 • Økonomi- og likviditetsstyring
 • Momsregnskab
 • Udarbejde statistikker og fortolkning af disse

Følgende opgaver vil en finansbachelor kunne hjælpe til med i en bank: 

 • Mødeforberedelse 
 • Deltagelse i kundemøder
 • Efterbehandling af kundemøder (referat, bestille kort, lave kreditindstilling, sende dokumenter)
 • Screening af nye kunder (herunder oprettelse) 
 • Sagsbehandling
 • Kreditarbejde (indstillinger og rebevillinger) 
 • Kundekontakt og -pleje 
 • Compliance
 • Opdatering af virksomhedsbeskrivelser
 • Daglig økonomi (fuldmagter, kort, netbank etc.) 

Følgende opgaver vil en finansbachelor kunne hjælpe til med hos en ejendomsmægler:

 • Deltage i den daglige sagsbehandling
 • Udarbejde salgsopstilling og formidlingsaftaler
 • Igangsætning af nye sager
 • Klargøring af nye sager til nettet
 • Databehandling
 • Udarbejde finansieringsforslag
 • Fremvisninger af boliger

Følgende opgaver vil en finansbachelor kunne hjælpe til med i en ejendomsadministrator:

 • Udarbejdelse og fremsendelse af lejekontrakter samt allonger
 • Varetagelse af ind- og fraflytningssyn 
 • Udarbejdelse af flytteopgørelser
 • Daglig kontakt med diverse lejere, viceværter og synsmænd. 
 • Varetagelse af Boligportalen 
 • Afstemning af banker samt diverse bogføring. 
 • Med til at klargøre regnskab til revisor
 • Med til bestyrelsesmøde samt til generalforsamling

Følgende opgaver vil en finansbachelor kunne hjælpe til med i et forsikringsselskab:

 • Kundeservice
 • Kundehenvendelser
 • Kundebesøg med assurandør
 • Udarbejdelse af salgsmateriale
 • Oprettelse og ændringer I forsikringssystemet
 • Servicegennemgange af nuværende kunder
 • Skadesbehandling

Samtidig kan praktikanten deltage i de alminde­lige daglige rutiner som ekspedition, bogføring og servicering af kunder.

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikperioden ligger på de studerendes 5. semester, som begynder medio august og varer fem måneder. Praktikopholdet afsluttes med et skriftligt oplæg og en mundtlig eksamen. På 6. og 7. semester har de studerende undervisningsfri torsdag og fredag, så der er god mulighed for, at de kan bevare kontakten til praktikstedet i den sidste del af deres uddannelse. 

Praktikopholdet kan evt. føre til, at den studeren­de efterfølgende samarbejder med virksomheden om brancheprojek­ter/det afsluttende bachelorprojekt, som foregår på 7. semester. Her har de studerende begrænset undervisning, og således god tid til at fordybe sig i bachelorprojektet i samarbejde med virksomheden. 

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Finansbacheloruddannelsen er en 3½-årig pro­fessionsbacheloruddannelse. I praksis betyder det, at såvel det teoretiske som det praktiske vægter højt på uddannelsen. Uddannelsen ret­ter sig særligt mod:

 •  Bank og realkredit
 •  Revision og økonomistyring
 •  Forsikring
 •  Ejendomshandel (private og erhverv)
 •  Ejendomsadministration

Repræsentanter fra alle brancher har været med at til at udvikle uddannelsen.

Adgangskravene er en gymnasial uddannelse (stx, hhx, hf, htx).

Læs mere om uddannelsen

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra finansbachelor i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Karen Aarup Iversen

Kontakt vores praktikkoordinator

Karen Aarup Iversen

lektor og praktikkoordinator

Mail: kai@eaaa.dk

Telefon: 7228 6272