Female entrepreneurship

I projektet undersøges det, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt med at skabe en anden tilgang til og et andet narrativ om det at være iværksætter.

Andelen af kvindelige stiftere af nye iværksættervirksomheder har de seneste mange år ligget omkring 25-28%. Der er ligeledes stor forskel mellem brancherne på, hvor stor en andel af iværksætterne der er kvinder. Læs mere om undersøgelsen iværksætterbarometer 2019 (pdf).

Vi ser nogenlunde den samme skæve fordeling blandt de studerende på Erhvervsakademi Aarhus' uddannelser, hvorfor der er behov for en særskilt indsats målrettet de kvindelige studerende.

Projektets formål og baggrund

Erhvervsakademi Aarhus har tidligere haft succes med at fokusere på kvinder og iværksætteri gennem eventet, ”The Future is female” i november 2018, som påviste og underbyggede et behov for at målrette en indsats på dette område mod kvindelige studerende. Desuden har Erhvervsakademi Aarhus overordnet haft et stort fokus på entrepreneurship gennem 4 års deltagelse i det regionale projekt ”Entrepreneurship i Uddannelserne”.

Målet har her været at udbrede entrepreneurship på alle akademiets uddannelser, således at alle studerende i løbet af deres studietid får mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for entreprenørskab og udvikler evnen til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. Desuden var målet ligeledes, at en stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer virksomhed. Ikke mindst virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen.

Projektet har dog også vist, at dette mål kræver en sej og langsigtet indsats, og at der med fordel kan lægges fokus på, at entrepreneurship handler om mindset, handlekraft og kompetencer, der efterspørges generelt i mange typer af jobs samt hos virksomhederne. Især de kvindelige studerende motiveres ikke i så høj grad af den ”sædvanlige historie” om de typiske iværksættere, og motiveres i det hele taget ikke nødvendigvis af tanken om at blive iværksætter. Men de motiveres af at tilegne sig kompetencer, som f.eks. øget handlekraft, som styrker deres CV og fremtidige karriere- og jobmuligheder. I denne sammenhæng kan iværksættertilværelsen præsenteres og arbejdes med som en mulig karrierevej, hvor fokus er på at tage udgangspunkt i de styrker, som den enkelte kvindelige studerende har, og de muligheder denne karrierevej kan rumme.

Målet er derfor at udvikle og afprøve et forløb, der aktivt skal fremme et bredere engagement af kvindelige iværksættere ved en indsats på to fronter:

1) Fokus på de kvindelige studerendes egne karakteregenskaber og styrker og træning af robusthed
2) Inspiration og motivation fra kvindelige iværksætter rollemodeller.

Fremfor at fokusere på fejl, mangler og svagheder hos kvinderne i forhold til iværksætteri, for eksempel, at de er for forsigtige og mangler ambitioner, vovemod og handlekraft, skal de kvindelige studerende forstå egne styrker, og hvordan de kan sættes i spil som iværksætter. De skal udvikle både ambitioner og mental robusthed gennem konkrete øvelser, træningsopgaver og feedback. Det handler også om at motivere og engagere de kvindelige studerende til at blive handlekraftige iværksættere, der sætter selvstændige mål for deres arbejdsliv igennem inspiration fra de kvindelige iværksætterrollemodeller. Iværksætterkarrieren skal italesættes anderledes end narrativer om den mandlige iværksætter, der arbejder 80 timer om ugen i årevis og derefter sælger sin virksomhed for et millionbeløb.

Resultater

Resultatet af projektet skal være, at de kvindelige studerende gennem forløbet får indsigt i og viden om egne styrker, og hvordan de kan matche og fremme en interessant og ambitiøs tilværelse som iværksætter samt konkrete kompetencer som handlekraft, mental robusthed, nysgerrighed og mod til at skabe og udleve nye fortællinger om iværksættere.

Et konkret resultat af projektet kan blive en e-publikation eller artikel, der opsamler resultaterne fra forløbet og anviser konkrete opgaver, øvelser og inspiration i form af rollemodeller. Se et konkret eksempel på en e-publikation udarbejdet i projektet Experts in teams.

Læs ligeledes om resultaterne af ”Entrepreneurship i Uddannelserne” her:

Midtjysk entreprenørskabsprojekt til 40 millioner

Læs om resultaterne på LinkedIn

Samarbejde

Fonden for Entrepreneurship har godkendt og bevilget midler til projektet under forudsætning af, at der indledes et løbende samarbejde med fire videregående uddannelsesinstitutioner, der også planlægger og gennemfører projekter med fokus på at understøtte diversitet og kvindelige iværksættere. Der er derfor indgået et ERFA baseret samarbejde med:

  • Copenhagen Business School (CBS)
  • University College of Northern Denmark (UCN)
  • VIA University College (VIA)
  • Københavns Professionshøjskole (KP)

En mindre del af den samlede indsats pulje skal derfor gå til få, værdiskabende fællesindsatser, primært videndeling og et fællesseminar. FFE (Fonden for Entreprenørskab) støtter aktivt dette nye samarbejde og faciliterer videndeling, materiale deling og fælles arrangementer. Vi har derfor i projektet et stærkt netværk af andre uddannelsesinstitutioner, vi kan lære og inspireres af samt trække på mht. erfaringer, aktiviteter, mentorer, netværk osv.

Projektgruppen på Erhvervsakademi Aarhus består af Maria Lemonakis (underviser på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship), Ulla Haahr (Forskning & Innovation), Anna Skouboe Roesen (Forskning & Innovation), Susanne Østergaard Olsen (Forskning & Innovation) samt 2 studerende fra Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, Pernille Lindberg Juel og Nadia Støy Laursen.

Alle kvindelige studerende på Erhvervsakademi Aarhus inviteres til forløbet, og målet er deltagelse af 40 aktive, kvindelige studerende. Kvindelige iværksætterrollemodeller fra Erhvervsakademi Aarhus’ eget alumne - og øvrige netværk inddrages i form af oplæg og sparring.

Videns produkter

Der forventes udvikling af videns produkter såsom en artikel, e-bog, interne konceptbeskrivelser osv.

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: oktober 2020 - December 2021

Projektleder: Susanne Østergaard Olsen

Susanne Østergaard Olsen

Kontakt

Susanne Østergaard Olsen

projektleder og lektor

Mail: suol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6231