Digital eksport i SMV'er

Hvilke ressourcer og kompetencer er kritiske for opstart af eksport via digitale salgskanaler i danske SMV´er?

Forskningsprojektet undersøger, hvilke ressourcer og kompetencer der er afgørende for opstart af eksport via digitale salgskanaler i danske SMV´er. Projektet har fokus på planlægnings- og opstartsfasen på nye eksportmarkeder – dvs. på SMV´er, der enten skal ind på et helt nyt eksportmarked, eller kun har sporadiske aktiviteter på et givent eksportmarked.

Projektet afdækker eksisterende litteratur om emnet, inddrager eksperter på området, samt undersøger praksis i udvalgte SMV´er, som allerede har etableret eksportsalg via digitale kanaler.

Derefter gennemføres eksplorative undersøgelser i udvalgte SMV´er, som ønsker at igangsætte eksportsalg via digitale salgskanaler.

Formålet med de eksplorative undersøgelser er at belyse virksomhedernes overvejelser og adfærd i forbindelse med opstart af eksportsalg via digitale kanaler.

Der er særligt fokus på at undersøge, hvilke ressourcer og kompetencer, der er afgørende i opstartsfasen.

Ud fra litteratur og empiri udarbejdes en række praktiske anbefalinger, der kan hjælpe danske SMV´er i gang med eksportsalg via digitale kanaler.

Projektets baggrund og formål

Eksport er vigtig for danske virksomheders konkurrenceevne og for samfundsøkonomien generelt set. Men 90 % af Danmarks eksport drives af en mindre gruppe af store og mellemstore virksomheder, mens mange af de mindre virksomheder har ingen eller begrænset eksport.

Der er således et stort uudnyttet potentiale for eksport i mange af de små og mellemstore virksomheder, der udgør Erhvervsakademi Aarhus' aftagere. Mangel på ressourcer til at opsøge nye markeder nævnes som en de faktorer, der afholder danske SMV´er, fra opstart af eksport (Dansk Industri, 2018). Derfor er det nærliggende at tænke, at den digitale udvikling, som har gjort det billigere og lettere at eksportere, rummer unikke muligheder for at få flere små- og mellemstore virksomheder i gang med at eksportere.

Men det kræver, at virksomhederne tager de nye teknologier til sig – og det gør danske SMV´er, ifølge tal fra Dansk Industri, ikke i tilstrækkeligt omfang.

Samtidig viser undersøgelser fra FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) dog, at hver tredje danske webbutik, hvoraf mange er SMV´er, pt. sælger til udlandet. Samme undersøgelse viser, at 80% af de danske webbutikker enten sælger eller planlægger at sælge til udlandet.

Der er altså stor interesse for digital eksport blandt virksomheder med webshops, og en større andel end gennemsnittet af danske virksomheder er allerede lykkedes med at igangsætte eksportsalg via digitale kanaler.

Disse undersøgelser har ført til en undren over, hvad der er afgørende for at danske SMV´er går i gang med eksport via digitale salgskanaler.

Og i forlængelse heraf: Hvad skal der til for, at flere SMV´er går i gang med eksport via digitale salgskanaler? Handler det om virksomhedens eksporterfaring, om økonomiske ressourcer, digitale kompetencer i virksomheden, er det ledelsens mind-set og ambitioner, der er afgørende, eller noget helt andet?

På baggrund af ovenstående, og fordi der ikke er lavet en tilsvarende undersøgelse i Danmark, undersøger projektet, hvilke ressourcer og kompetencer der er behov for ved opstart af eksport via digitale salgskanaler i danske SMV´er.

Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er danske SMV´er med 10-49 ansatte, der ønsker at igangsætte eksportsalg via digitale salgskanaler. Projektets fokus er at afdække, hvilke faktorer der er afgørende i opstartsfasen samt at belyse praksis.

Derfor omfatter undersøgelsen forskellige typer af SMV: både B2C og B2B virksomheder, iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder samt virksomheder med og uden etableret e-handel på det danske marked.

På denne måde opnås en dyb indsigt i SMV´ers overvejelser og adfærd i forbindelse med opstart af eksport via digitale salgskanaler i en bredere kontekst.

Problemstillingen er relevant for et bredt udvalg af erhvervsakademiets uddannelser, fx uddannelser inden for salg og markedsføring samt uddannelser inden for multimedie og digitalisering.

Projektet kan indgå som et bidrag til den løbende opdatering af uddannelsernes faglige indhold, så de matcher aftagervirksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Dertil kommer, at aftagervirksomheder på uddannelsesudvalgsmøder på uddannelser inden for salg og markedsføring har efterlyst bedre internationaliseringskompetencer hos praktikanter og dimittender.

Derudover har undersøgelsens resultater relevans for akademiets aftagervirksomheder.

Projektets mål og forventede resultater

 • Mål 1: At identificere kritiske succesfaktorer for igangsættelse af digital eksport, med henblik på at udarbejde anbefalinger, der kan understøtte og fremme eksport via digitale salgskanaler i danske SMV’er.
 • Mål 2: At udvikle viden, færdigheder og kompetencer hos studerende på et bredt udvalg af erhvervsakademiets uddannelser gennem opdateret undervisningsmateriale. Salg via digitale kanaler kan være relevant for uddannelser inden for både salg og markedsføring, digitalisering og multimedie.

Succeskriterier og effekter

Succeskriterier omfatter opnåelse af de nævnte mål. Effekter vil være:

 • At anvende og udbrede projektets konklusioner generelt i undervisningen på IHM (Bachelor og Diplomuddannelse), og dermed generelt at understøtte IHM-studerende på et område, som erhvervslivet efterspørger kompetencer inden for.
 • At udbrede viden om afgørende faktorer samt praktiske anbefalinger i forbindelse med opstart af eksport via digitale salgskanaler i danske SMV’er, forventeligt gennem:
  • Guide/praktiske anbefalinger målrettet SMV’er med ambitioner om digital eksport i form af en e-publikation. Guiden forventes samtidig at kunne bruges som undervisningsmateriale.
  • Indlæg i EAlumne, Breakfast Club og andre fora

Partnere

Martin Senderovitz fra Syddansk Universitet bidrager med sparring på forskningsdesign og analyse af den indsamlede empiri i casestudierne.

Projektperiode og kontaktperson

 • Officiel projekttitel: DEX – Digital EXport i SMV
 • Projektperiode: April 2019 - marts 2021
 • Projektledere: Tine Frandsen og Mette Risgaard Olsen
Tine Frandsen

Kontakt

Tine Frandsen

chefkonsulent

Mail: tifr@eaaa.dk

Telefon: 7228 6166

Mette Risgaard Olsen

Kontakt

Mette Risgaard Olsen

lektor

Mail: mrol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6233