BOOST 3.0 – 4 dimensional uddannelse

Forskningsprojektet undersøger, hvordan man kan opnå bred implementering af forskningsresultater med udgangspunkt i implementeringen af karakteregenskaber fra 4 dimensional uddannelsesmodellen.

Forskningsprojektet BOOST 2.0 viste, at det er relevant at fokusere på de studerendes dannelse og karakteregenskaber ud fra 4 dimensional uddannelsesmodellen. Projektet viste også, at de studerende kan udvikle og træne personlige kompetencer og karakteregenskaber gennem målrettede undervisningsforløb, og at  de evnede at omsætte læringen fra forløbet til konkrete tanker og handlinger i praksis.

Men trods de positive resultater pegede BOOST 2.0 projektet også på udfordringer med en bred implementering og internalisering på EAAA.

Målet med BOOST 3.0 er derfor at afdække, hvordan vi kan opnå en bred implementering. Vi skal undersøge, hvordan vi, som organisation, kan gå fra ”få til flere”, samtidig med, at BOOST 2.0 projektets anbefalinger udbredes og testes på udvalgte studerende og undervisere på flere forskellige uddannelser.

Forskningsspørgsmål

Hvordan kan forskningsresultater implementeres og internaliseres med udgangspunkt i BOOST 2.0 som case?

Undersøgelsesspørgsmål:

 • Hvilke teorier og modeller, f.eks. inden for adfærdsteori, vidensspredning i organisationer, nudging osv., kan give anbefalinger til en bredere implementering af forskningsresultater og karakterdimensionen i 4 dimensional uddannelse ud fra erfaringerne fra de tidligere projekter på Erhvervsakademi Aarhus?
 • Hvad kan fremme og hæmme implementering hos ledelse og undervisere på Erhvervsakademi Aarhus?
 • Hvilke interventioner og anbefalinger kan understøtte en implementering af 4 dimensional uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus?

Og i forlængelse heraf:

 • Hvordan kan vi skabe flere ambassadører og udvikle ejerskab blandt undervisere og ledelse for implementering og internalisering af karakterdimensionen i 4 dimensional uddannelsesmodellen på Erhvervsakademi Aarhus?
 • Hvordan kan vi, ud fra resultaterne i BOOST 3.0, arbejde videre med en generel internalisering, og dermed gå” fra flere til mange”, specifikt ift. implementering karakterdimensionen i 4 dimensional uddannelse og overordnet ift. forskningsprojekter generelt på Erhvervsakademi Aarhus?

Projektets baggrund og formål

Erhvervsakademi Aarhus har i den strategiske rammekontrakt for 2018-2021 forpligtet sig på fire mål, hvoraf det ene er ”dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked”. Dette afspejles i erhvervsakademiuddannelsernes kompetencemål, der i stigende grad omhandler den studerendes forholdelsesmåde både personligt og professionelt i den profession/faglige felt, de kommer ud i efter endt uddannelse. 

Forskning i fremtidens kompetencebehov har samtidig bekræftet vigtigheden af personlige karakteregenskaber og kompetencer som supplement til de faglige for at kunne navigere i en stadig mere usikker og omskiftelig verden.

Resultaterne fra interventionsforløbet i BOOST 2.0 indikerer, at vi som uddannelsesinstitution skal og kan bidrage til de studerendes almene- og professionsdannelse og udvikling af personlige karakteregenskaber og kompetencer som en integreret del af uddannelsen. Samtidig efterspørges de 6 karakteregenskaber i jobannoncer, generelt på tværs af arbejdsmarkedet og specifikt i salg og marketing, som er det største kompetencecenter på akademiet. Det understreger relevansen og aktualiteten i projektet.

Projektet har gennem ovenstående relevans for både akademiets strategi, viden grundlaget i uddannelsestilbuddene samt skaber værdi for vores aftagererhverv ved, at vi uddanner dimittender, der kan opfylde erhvervenes behov samt generelt er godt rustet til at begå sig på det 21. århundredes arbejdsmarked. Der er ligeledes værdi i projektet ift. endnu et af akademiets strategiske mål ”Øget relevans af akademiets forsknings- og innovationsaktiviteter”, da implementeringen af karakteregenskabsdimensionen vil give perspektiver på, hvordan vi både specifikt og generelt sikrer praktisk anvendelse af viden og resultater skabt i forskningsprojekter.

De to spor i BOOST 3.0 projektet skaber viden og værdi:

 • Spor 1 leverer ind til en praktisk anvendelse af viden fra vores forsknings- og innovationsaktiviteter.
 • Spor 2 leverer direkte ind på målsætningen om at uddanne dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked, da vi gennem projektet fokuserer på, kvalificerer og professionaliserer vores indsats på karakteregenskaber og 4 dimensional uddannelse.

Projektets forventede resultater

 1. Anbefalinger til, hvordan vi på akademiet kan implementere 4 dimensional uddannelse med specifikt fokus på de studerendes karakterdannelse som en integreret del af uddannelserne
 2. Perspektivering til, hvordan resultaterne fra BOOST 3.0 kan viderebearbejdes og overføres til, hvordan vi bedst understøtter og internaliserer resultater fra forskningsprojekter generelt på akademiet
 3. Et eller flere oplæg på relevante konferencer, f.eks. DEA vidensalon, sektorkonference eller Dafolo konference, gerne i samarbejde med Charles Fadel.
 4. Kommunikation af aktivitet og resultater i projektet gennem en fortsættelse af bloggen https://boostmotivation.wordpress.com, samt indlæg og artikler i relevante medier, både interne og eksterne, løbende.
 5. Et inspirationskatalog, e-bog eller andre konkrete handlingstiltag til uddannelsesinstitutioner/-chefer samt aftagervirksomheder.
 6. Formidling af projektets resultater eksternt via LinkedIn og andre relevante sociale medier.

Projektets forventede effekt

Gennem BOOST 3.0 projektets to spor skabes der konkret værdi for akademiets ledelse, undervisere og studerende i form af implementering af 4-dimensional uddannelse. Det har den potentielle impact, at vi bliver first mover på 4 dimensional uddannelse med karakterdannelse og udvikling af de studerendes personlige kompetencer som en integreret del af uddannelserne. Derudover vil BOOST 3.0 gennem det andet spor give værdifulde perspektiver på, hvordan vi opnår implementering og internalisering af resultater fra forskningsprojekter generelt, hvilket har en potentiel værdi og impact på hele uddannelsessektoren som helhed.

Begge dele kan vi arbejde videre med at få udfoldet og implementeret endnu bredere i et BOOST 4.0 projekt. Fokus, værdi og impact vil da være at ”gå fra flere til mange”, specifikt på 4 dimensional uddannelse og karakterdannelse og generelt på praktisk anvendelse af forskningsprojekter i almindelighed på akademiet og generelt i uddannelsessektoren.

Samarbejde med forsker

Forskningsprojektet er et samarbejde med Charles Fadel, CCR, Boston.

Projektperiode og kontaktperson

 • Projektets officielle titel: BOOST 3.0 – 4 dimensional uddannelse – fra forskning til handling.
 • Projektperiode: 1. august 2019 - juni 2025
 • Projektleder: Susanne Østergaard Olsen
Susanne Østergaard Olsen

Kontakt

Susanne Østergaard Olsen

projektleder og lektor

Mail: suol@eaaa.dk

Telefon: 7228 6231