Få en professionsbachelor i økonomi og it i praktik

Flere kræfter til styring og kvalitet i it-anvendelse

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en studerende, der næsten er færdiguddannet professionsbachelor i økonomi og it, og som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne.

Praktikperioden er placeret på 5. semester efter 2 års studier.

Med et praktiksamarbejde kan I få:

 • Flere kræfter til at løse opgaver i arbejdet med forretning og it
 • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

Der er mulighed for, at den studerende kan forblive tilknyttet virksomheden i forlængelse af praktikforløbet (sammenlagt 1½ år), hvor den studerende bl.a. skal skrive bachelorprojekt. Bachelorprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Her kan du se eksempler på opgaver, en praktikant kan løse: 

 • Planlægge, udføre, monitorere og afrapportere it-projekter
 • Afdække behov for it-understøttelse
 • Udarbejde kravspecifikationer til it-systemer
 • Beskrive og udvikle forretningsprocesser
 • Inddrage brugere
 • Beregne projektøkonomi
 • Udarbejde gap-analyser
 • Undersøge it-porteføljens strategiske værdi
 • Planlægge og deltage i test af it-systemer
 • Præsentere it-løsninger for brugere og kunder
 • Beskrive og modellere datastrukturer
 • Tilrettelægge innovative forløb
 • Deltage i implementeringsprojekter
 • Beskrive, optimere og implementere virksomhedens processer
 • Internt og eksternt konsulentarbejde

Desuden kan praktikanten hjælpe med de øvrige forefaldende opgaver og indgå i afdelingens almindelige daglige rutiner. 

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i august og varer 20 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, om den studerende skal blive i virksomheden under det sidste år på uddannelsen og om bachelorprojektet skal udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Uddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, som er udviklet i tæt samarbejde med it-branchen.

De studerende har både forståelse for en virksomheds måde at drive forretning på og for de muligheder, informationsteknologien giver for at støtte og videreudvikle forretningen. Det er kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet.

På uddannelsen får de studerende indsigt i udviklingen af it-systemer, men også viden om økonomi, organisationsudvikling og ledelse. Hermed kan de være med til at udvikle it-løsninger, som giver mening ud fra både et økonomisk, et organisatorisk og et it-mæssigt perspektiv.

Læs mere om uddannelsen her

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra økonomi og it i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Aksel Boje Christiansen

Kontakt vores praktikkoordinator

Aksel Boje Christensen

lektor

Mail: akch@eaaa.dk

Telefon: 7228 6344