Få en byggekoordinator i praktik

Vi optager ikke længere nye studerende på byggekoordinatoruddannelsen. De sidste studerende er derfor i praktik i foråret 2023. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet byggekoordinator, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne. Praktikperioden er placeret på 4. semester efter 1½ års studier.

Med et praktiksamarbejde kan I få:

 • Flere kræfter til at løse opgaver inden for byggeri, virksomhedsdrift og bæredygtighed
 • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
 • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

De fleste byggekoordinatorer skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamensprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Her ser du udvalgte eksempler på praktikopgaver og afsluttende eksamensopgaver. Hvilke opgaver praktikanten kan løse, afhænger af deres specialevalg:

 • Planlægning af byggeopgaver
 • Tilbudsgivning
 • Sikkerhedsplaner og runderinger
 • Tilsyn og kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Digitalt byggeri
 • Kommunikation
 • Materialer og miljø
 • Økonomi og tilbud

Praktikanten kan desuden indgå i virksomhedens øvrige daglige drift. 

Det er vigtigt, at både virksomhed og studerende får mest muligt ud af praktikforløbet. Derfor er det afgørende, at begge parter er klædt godt på fra starten og har en positiv og gerne ambitiøs holdning til samarbejdet. Den studerende er i praktik for at udvikle sig og lære. Det er derfor en god ide at knytte den studerende til en eller flere kontaktpersoner i virksomheden – personer, som han/hun kan sparre med, og som kan være med til at give den studerende indsigt i dagligdagen, arbejdsområder og processer i virksomheden.

Inden praktikforløbet aftaler den studerende og virksomheden i fællesskab, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med, arbejdstider, praktikopholdets varighed etc.

For at kvalitetssikre praktikken er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden(pdf)

Praktikken begynder i januar og varer 10 uger. I forlængelse af praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.

Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) i praktikperioden. Virksomheden har derfor ingen økonomiske forpligtelser over for praktikanten.

Virksomheden kan dog vælge at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden. Virksomheden kan derudover vælge at yde tilskud til praktikantens dokumenterede udgifter i relation til praktikken, som fx telefon, rejseforsikring, flybilletter og husleje, uden at det påvirker den studerendes SU.

Dette gælder både for praktik i Danmark og praktik i udlandet.

En studerende, der får kendskab til erhvervshemmeligheder under sit praktikophold, må ikke uden tilladelse viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder i henhold til reglerne i lov om forretningshemmeligheder, § 4. Ansatte og censorer, som er involverede praktikken, er ligeledes omfattet af lov om forretningshemmeligheder, § 4, ligesom de er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens kapitel 8, §27.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Byggekoordinatoruddannelsen er en 2-årig videregående akademiuddannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med projektledelse/koordinering, logistik, kommunikation, planlægning, virksomhedsdrift og bæredygtighed. Med erfaringen kan der komme til at stå fx entreprise- eller projektleder på visitkortet. Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, hhx, hf, htx) eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen.

I søger efter en praktikant ved at indrykke en annonce på vores jobportal

Det er gratis, og annoncen bliver tilgængelig for alle studerende, som leder efter en praktikvirksomhed.

Skriv i annoncen, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til den studerendes kompetencer og personprofil.

Her er eksempler på virksomheder, der har haft studerende fra byggekoordinator i praktik.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Mads Klinkvort

Kontakt vores praktikkoordinator

Mads Klinkvort

uddannelseskoordinator

Mail: mkli@eaaa.dk

Telefon: 7228 6190