Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialeretning, et praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed samt et afsluttende bachelorprojekt.

På fællesdelen bliver du undervist i specialefaglig anvendelse af matematik, virksomhedsforhold, produktions- og kvalitetsstyring, forsøgsplanlægning og kommunikation.

På specialeretningen arbejder du med fag, der retter sig mod laboratorieteknologi, fødevareteknologi eller procesteknologi. Du bliver trænet i at tilegne og fordybe dig i ny faglig viden.

Inden studiestarten skal du beslutte, hvilken af de tre specialeretninger du vil følge.

1. semester2. semester3. semester

Virksomhedsforhold (organisation, ledelse og samarbejde)
(5 ECTS)

Specialefaglig matematik og fysisk kemi
(5 ECTS)

Grundlæggende statistik og forsøgsplanlægning
(5 ECTS)

Produktions- og kvalitetsstyring
(5 ECTS)

Kommunikation, formidling og videnskabsteori
(5 ECTS)

Statistisk forsøgsplanlægning
(5 ECTS)

(30 ECTS)

Laboratorieteknologi

eller

Fødevareteknologi

eller

Procesteknologi

Praktik
(15 ECTS)

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

Laboratorieteknologi

Du lærer selvstændigt at beskrive, analysere, kritisk vurdere og formidle kemiteknologiske og bioteknologiske forsøgsresultater. Du arbejder med at drage konklusioner samt at relatere til lignende resultater. Du opnår kompetencer i planlægning, udførelse og vurdering af organisk syntese i flere trin og fermentering - herunder up- og downstreamprocesser.

Fødevareteknologi

Du lærer at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fødevareproduktion og fødevarekvalitet. Du arbejder med betydningen af emballering, og du opnår kompetencer i at udarbejde, gennemføre samt stå for drift af egenkontrol. Du lærer at arbejde efter gældende lovgivning, og du bliver klædt på til at arbejde innovativt fra ide til færdigt produkt.

Procesteknologi

Du lærer at beskrive, analysere og vurdere tekniske problemstillinger inden for proces- og produktudvikling. Du arbejder med at designe, bygge og indkøre procesanlæg i pilotskala samt at stå for drift af anlægget i en produktionsvirksomhed. Du opnår kompetencer i at foretage kvalitets- og vedligeholdelseskontrol samt ressource– og risikostyring ved produktion.

Undervisningen

Du bliver undervist på engelsk og får medstuderende fra mange lande. Du kan aflevere skriftlige eksamensprojekter, modtage vejledning og gå til eksamen på dansk. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt.