Om uddannelsen

Uddannelsen består af 4 semestre. Den er opbygget med 6 temaer: vand og miljøforståelse, industri, spildevand, jord, rent vand samt en større industri-case. I temaerne indgår der en del laboratorie- og feltarbejde. På 3. semester er der en specialiseringsdel, som giver dig mulighed for at tone din uddannelse inden for det område, du gerne vil arbejde med.

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Derudover gennemfører du det afsluttende projekt, som kan tage udgangspunkt i en problemstilling fra en virksomhed.

1. semester2. semester

Vand og Miljøforståelse
(11 ECTS)

 • Almen kemi
 • Matematik og it
 • Datahåndtering
 • Energikredsløb
 • Biodiversitet
 • Feltuge

Industri (19 ECTS)

 • Energi
 • Kommunikations-
  teori
 • Ressourceforbrug
 • Affald
 • Biogas
 • Biokemi
 • Luft
 • Klima
 • Internt miljø
 • Økonomi

Spildevand (10 ECTS)

 • Spildevands-
  rensning
 • Styring og regulering
 • Mikrobiologi
 • Organisk kemi

Jord (12 ECTS)

 • Jordlag og jordtyper
 • Økotoxikologi og forurening
 • Jordrensning
 • Projektopbygning

Rent vand (8 ECTS)

 • Grundvand
 • Boringer
 • Kvalitet
 • Forvaltning
 • Sagsbehandling

3. semester

4. semester

Industri-case (20 ECTS)

 • Renere teknologi
 • Forretnings-
  forståelse
 • Arbejds-
  instruktioner
 • Kommunikation
 • Miljøgodkendelse 
 • Life Cycle Assessment (LCA)

Valgfri specialisering
(10 ECTS)
Fx i:

 • Miljøstyring
 • Boringer
 • Forvaltning
 • Affald

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende 
eksamensprojekt
(15 ECTS)

 

Som miljøteknolog kan du:

 • foreslå, hvordan en virksomhed minimerer energiforbruget, optimerer udnyttelsen af sine råvarer og anvender ressourcerne optimalt
 • foretage målinger på miljøområdet, behandle og vurdere data og kommunikere og vejlede om resultaterne internt i organisationen og mellem virksomhed og myndighed
 • udregne, indhente tilladelser til og implementere økonomisk rentable miljøforbedringer, som overholder miljølovgivningen
 • følge udviklingen i de processer i virksomheden, som har betydning for miljøet, og reagere på afvigelser, herunder håndtere uhensigtsmæssige udslip – her og nu
 • varetage drift af anlæg til rensning af spildevand, jord og luft
 • komme med forslag til genbrug og genanvendelse af affaldsprodukter
 • formidle viden om og undervise i praktiske miljømæssige forhold samt anvende sin viden om lovgivning, regler og retningslinjer i praksis.

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, praktisk arbejde, gruppe- og projektarbejde. Det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere. 

På Erhvervsakademi Aarhus er undervisningen projektorienteret, hvor du løbende kommer til at anvende det, du lærer - blandt andet igennem praktisk arbejde i vores moderne laboratorier, og når du fx skal udtage prøver eller udføre opgaver med pilotanlæggene.

En international uddannelse

Der er mulighed for at tage specialiseringsdelen, praktik og/eller det afsluttende projekt i udlandet. Læs mere her.

Studieordning

Læs mere

Uffe finder alternativer til kemikalier

Uffe er i praktik hos belysnings- og designvirksomheden Louis Poulsen Lighting A/S.

Læs om praktikopholdet

Tværfagligt studieprojekt med beton og regnvand

To danske miljøteknologstuderende og to internationale laborantstuderende undersøger, om karbonatiseret beton kan rense regnvand fri for tungmetaller.

Læs mere om projektet