Om uddannelsen

Uddannelsen består af 4 semestre. Den er opbygget med 6 temaer: vand og miljøforståelse, industri, spildevand, jord, rent vand samt en større industri-case. I temaerne indgår der en del laboratorie- og feltarbejde. På 3. semester er der en specialiseringsdel, som giver dig mulighed for at tone din uddannelse inden for det område, du gerne vil arbejde med.

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Derudover gennemfører du det afsluttende projekt, som kan tage udgangspunkt i en problemstilling fra en virksomhed.

1. semester2. semester

Vand og miljøforståelse
(13 ECTS)

 • almen kemi
 • matematik
 • it
 • datahåndtering
 • sø og vandløb
 • stofkredsløb
 • biodiversitet
 • feltarbejde

Ressourcer 
(9 ECTS)

 • affald
 • genanvendelse
 • lovgivning
 • massebalancer
 • biogas
 • organisk kemi
 • luft
 • klima

Arbejdsmiljø og kommunikation
(8 ECTS)

 • arbejdsmiljø
 • støj
 • målinger
 • kemisk risikovurdering og instruktion
 • kommunikation

Spildevand
(10 ECTS)

 • aerobe/anaerobe processer,
 • mikrobiologi
 • biokemi
 • styring/regulering
 • forsøg i praksis
Jord
(12 ECTS)
 • geologi
 • jordtyper
 • naturtyper
 • økotoksikologi
 • forurening
 • jordrensning
 • lovgivning
Rent vand
(8 ECTS)
 • grundvand
 • vandrensning
 • kvalitet
 • boringer
 • forvaltning og sagsbehandling

3. semester

4. semester

Virksomhed og samfund
(15 ECTS)

 • miljøgodkendelser
 • VVM
 • bæredygtighed
 • CSR
 • LCA
 • forretningsforståelse
 • energi– og miljøledelsessystemer
 • projektarbejde

Miljøteknologiprojekt
(10 ECTS)

 • specialisering inden for specifikt emne

Valgfag
(5 ECTS)

Praktik
(15 ECTS)

Afsluttende 
eksamensprojekt
(15 ECTS)

 

Som miljøteknolog kan du:

 • foreslå, hvordan en virksomhed minimerer energiforbruget, optimerer udnyttelsen af sine råvarer og anvender ressourcerne optimalt
 • foretage målinger på miljøområdet, behandle og vurdere data og kommunikere og vejlede om resultaterne internt i organisationen og mellem virksomhed og myndighed
 • udregne, indhente tilladelser til og implementere økonomisk rentable miljøforbedringer, som overholder miljølovgivningen
 • følge udviklingen i de processer i virksomheden, som har betydning for miljøet, og reagere på afvigelser, herunder håndtere uhensigtsmæssige udslip – her og nu
 • varetage drift af anlæg til rensning af spildevand, jord og luft
 • komme med forslag til genbrug og genanvendelse af affaldsprodukter
 • formidle viden om og undervise i praktiske miljømæssige forhold samt anvende sin viden om lovgivning, regler og retningslinjer i praksis.

Se hvordan Mads og Christina tager prøver ved vandboringer

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, praktisk arbejde, gruppe- og projektarbejde. Det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere. 

På Erhvervsakademi Aarhus er undervisningen projektorienteret, hvor du løbende kommer til at anvende det, du lærer - blandt andet igennem praktisk arbejde i vores moderne laboratorier, og når du fx skal udtage prøver eller udføre opgaver med pilotanlæggene.

En international uddannelse

Der er mulighed for at tage specialiseringsdelen, praktik og/eller det afsluttende projekt i udlandet.

Studieordning

Læs mere