Miljø og natur

Naturpleje, grundvandsforurening, landskabsforvaltning og miljøovervågning.

Som jordbrugsteknolog inden for miljø og natur kommer du til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver, fx naturplejeplanlægning, jord- og grundvandsforurening, spildevand, landskabsforvaltning, naturgenopretning, miljøtilsyn, miljøovervågning eller vandløb, søer og hav.

Du kan få job i et privat rådgivende ingeniørfirma, en kommune eller en anden offentlig virksomhed eller i et af landbrugets rådgivningscentre.

Jordbrugsteknologuddannelsen er praksisnær. Her får du en bred viden, så du kan fungere som bindeled mellem opgaver i felten og teoretiske skrivebordsopgaver. Du kommer til at samarbejde med mange forskellige mennesker fx borgere, rådgivere, landmænd, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder.

Uddannelsens opbygning

1. semester2. semester3. semester4. semester
Jord Vand Natur og miljøforvaltning Praktik og afslutning

Geologi og jordbunds-økologi
Jord- og grundvands-forurening
Landskabs-forvaltning
Økonomi
Markedsføring
Metode
Projektarbejde

Grund- og drikkevand
Vandløb, søer og hav
Spildevand
Flora og fauna
Ledelse og organisation
Globalisering
Projektarbejde

Vandmiljø-planlægning
Naturforvaltning
Miljøstyring
Formidling
Specialefag, fx
- affald og energi
- prøvetagning
- natur
- vildt
Projektarbejde

Praktikophold

Projektopgave med 
selvvalgt emne
inden for studieretningen

Jobmuligheder

Vandmiljø - overfladevand og grundvand

 • Pleje og restaurering af vådområder, søer og vandløb
 • Overvågning, prøvetagning og evaluering af miljøkvalitet
 • Sikring af drikke- og grundvand
 • Prøvetagning af spilde-, drikke- og badevand
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning

Naturområder

 • Planlægning af drift af naturpleje
 • Registrering og vurdering af naturkvalitet
 • Vurdering af næringsstofpåvirkning og andre trusler
 • Arealforvaltning
 • Naturgenopretning

Jordforurening og miljøstyring

 • Kortlægning
 • Prøvetagning
 • Jordrensning
 • Miljøtilsyn på virksomheder

Landbrug og andre virksomheder

 • Naturplaner og biotopforbedrende tiltag
 • Vildtpleje
 • Miljøtilsyn
 • Miljøgodkendelser
 • Kvalitetskontrol
 • Affald og energi

Opgaverne er mange og mangeartede: myndighedsarbejde med udarbejdelse af regulativer, affaldsplanlægning, almen sagsbehandling, generel forvaltning af lovgivningen, kontakt med samarbejdsparter, information, daglig drift af kommunens indsamlingsordninger og borgerkontakt.”

— Anne Lærke Stenz, affaldskonsulent I Rebild Kommune

Studieordning

Læs mere

Studerende ude ved Aarhus' vandhuller

Læs mere

Studerende på 2. semester på 3 dages udflugt til Vadehavet

Læs mere