1. - 3. semester

Fag på 1.-3. semester på finansøkonomuddannelsen

Erhvervsøkonomi

Du lærer at anvende erhvervsøkonomiske teorier, modeller og metoder – så du får en helhedsforståelse for de erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser og baggrunden herfor.

Erhvervsjura

Du får praktisk viden om juridiske metoder og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor. Derudover lærer du at identificere juridiske problemstillinger og argumentere for løsninger eller forebyggelse. Faget giver dig kompetencer til, med udgangspunkt i din viden om juridiske metoder, at forstå og håndtere juridiske emner af særlig relevans for den finansielle sektor.

Mikro- og makroøkonomi

Med faget opnår du viden om og forståelse for samfundsøkonomiske, politiske, demografiske og miljømæssige forhold på mikro- og makroøkonomisk niveau. Du bliver kvalificeret til, ved hjælp af teoretiske modeller, at analysere og vurdere konsekvenserne af mikro- og makroøkonomisk politik under forskellige samfundsøkonomiske forudsætninger.

Salg og rådgivning

Du bliver kvalificeret til at organisere og gennemføre et salgsfokuseret kundemøde. Der er både fokus på privat- og erhvervskunder, og du lærer at tilrettelægge møder afhængig af situationen. Du lærer at afdække behov, rådgive, præsentere, sælge produkter og forhandle med kunden.

Økonomisk metode

Du opnår viden og færdigheder inden for grundlæggende metodelære, herunder både kvalitativ og kvantitativ metode. Du bliver fortrolig med de matematiske værktøjer og begreber, som anvendes i dataanalyse. Desuden arbejder vi med at præsentere data, analyser og vurderinger i en struktureret rapportform.

Statistik

Med faget bliver du kvalificeret til selvstændigt, ud fra statistisk teori, at analysere og vurdere en finansiel, erhvervsøkonomisk eller samfundsmæssig problemstilling. Du opnår viden om anvendelsen af statistisk teori inden for deskriptiv statistik og forståelse for metodernes muligheder, begrænsninger og forudsætninger.

Digital kommunikation

Du får styrket dine kommunikative færdigheder og bliver i stand til at kommunikere på forskellige digitale platforme med fokus på de kommunikative udfordringer, der opstår, når parterne ikke er fysisk til stede. Du får kendskab til din egen digitale adfærd, og hvilken betydning den har i forhold til kunderelationen og du lærer bl.a. at analysere, vælge og begrunde valget af digitale medier, der kan inddrages i kommunikationen med kunder på baggrund af det enkelte medies styrker og svagheder som digitalt kommunikationsmiddel

Intern og ekstern analyse

Du får forretningsforståelse i form af viden og færdigheder inden for udarbejdelse af intern og ekstern analyse såvel for erhvervskunder som for finansielle virksomheder. Du bliver kvalificeret til at kunne vurdere mål og interne strategier, samt eksterne analyser af virksomhedens omverden, konkurrencesituation og målgrupper, for herved at dokumentere en helhedsorienteret strategiforståelse.  

Branchekendskab

Dette fag omhandler opbygning og forretningsgrundlag i de erhverv en finansøkonomsuddannelse retter sig mod, de forskellige produkter og serviceydelser, der tilbydes kunder, samarbejdspartnere og brugere. Desuden indgår, hvordan der drives forretning i de erhverv som en finansøkonomuddannelse retter sig mod, samt hvordan de enkelte erhverv interagerer.

Privatøkonomisk rådgivning

Dette fag omhandler rådgivning til privatkunder. Der indgår emner fra den finansielle sektors forskellige produkter og serviceydelser og deres mål i relation til konkrete privatøkonomiske problemstillinger, eksempelvis sammenhængen mellem indkomst og livsforløb og finansielle dispositioner. Derudover omhandler faget anvendelse af metoder og redskaber til indsamling og analyse af informationer vedrørende privatøkonomi, vurdering af konkrete løsningsforslag samt økonomisk rådgivning af den typiske privatkunde gennem alle faser i livsforløbet.

Valgfag

Med valgfaget på 3. semester kan du specialisere din uddannelse i den retning, du ønsker. Vi udbyder bl.a valgfag inden for:                              

  • Videregående statistik
  • Human resource management
  • Skatteret
  • Organisation og ledelse
  • Momsret
  • Ejendoms- og formueinvestering

Der er mulighed for at få merit for et valgfag ved at følge et sommerskoleophold