Fremdriftsreformen

Hvad betyder fremdriftsreformen for studerende på Erhvervsakademi Aarhus?

I 2013 vedtog folketinget den nye SU-reform ’Bedre gennem uddannelserne – Reform af SU-systemet’. Reformens mål er at sænke gennemførselstiden for studerende på videregående uddannelser – især på universiteterne. Men lovgivningen har også indflydelse på studerende på andre uddannelsesinstitutioner.

I det følgende har vi samlet de vigtigste konsekvenser for dig som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Læs lovgivningen

Aftaleteksten: 'Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse' (pdf)

UFM pjece om reformen: 'Bedre gennem uddannelserne' (pdf)

Automatisk tilmelding til eksamen – 30 ECTS pr. semester

Du er automatisk tilmeldt eksamen og har ikke mulighed for at melde fra. Hvert semester bliver du tilmeldt prøver svarende til 30 nye ECTS-point. Hvis du har prøver fra et tidligere semester, du endnu ikke har bestået, er du også automatisk tilmeldt disse. Hvis du dumper en eksamen, er du automatisk tilmeldt næstkommende reeksamen. Oplysninger om datoer for reeksamen findes på Studieupdate.

Hvis du bliver mere end 30 ECTS-point forsinket i din uddannelse, stopper udbetalingen af SU. Det er SU-styrelsen, som står for dette. De holder løbende øje med din studiefremdrift. Reglen træder i kraft 1. august 2016.

På grund af de tværfaglige eksaminer med mange ECTS-point samlet i én eksamen kan der være undtagelser fra denne regel. Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk hvis du har spørgsmål.

Førsteårs- og studiestartsprøve

Med fremdriftsreformen kan Erhvervsakademi Aarhus stille krav om, at førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår. Hidtil skulle prøven senest være bestået efter andet studieår. Det fremgår af studieordningen, hvornår førsteårsprøven på din uddannelse skal være bestået.

Fremdriftsreformen giver også mulighed for at afholde studiestartsprøver på 1. semester på alle videregående uddannelser. Formålet med studiestartsprøven er at kontrollere, om studerende reelt er begyndt på uddannelsen. Studiestartsprøven skal afholdes senest to måneder efter studiestart. I studieordningen kan du se, om der er studiestartsprøve på din uddannelse.

Bedre merit ved studieskift

Når du ansøger om optagelse via optagelse.dk, skal du skrive den eller de videregående uddannelser, du er eller tidligere har været optaget på. Beståede uddannelseselementer skal nævnes med henblik på eventuel merit. Meritvurdering foretages, når du er optaget på den nye uddannelse.

Når du er optaget på en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus, skal du sende en mail mærket ’merit’ til vejledning@eaaa.dk med dit fulde navn og navnet på den uddannelse, du er blevet tilbudt plads på.

På grund af den tværfaglige og projektorienterede opbygning af erhvervsakademiuddannelserne vil merit ikke nødvendigvis være studietidsforkortende.

Merit i forbindelse med studieophold i udlandet

I forbindelse med studieophold i udlandet skal der godkendes fagelementer tilsvarende 30 ECTS-point, før du kan tage afsted. Dette er i forvejen praksis på Erhvervsakademi Aarhus.

Afskaffelse af mulighed for supplering mellem bachelor og kandidatuddannelser

Fra d. 1. august 2016 er det ikke længere muligt at supplere sin professionsbacheloruddannelse i forhold til optag på en kandidatuddannelse. Det betyder, at man fremover skal have de nødvendige ECTS-point inden for de relevante områder på sit eksamensbevis. ECTS-point opnået ved kurser på tompladsordning eller fra tidligere uddannelser tæller ikke med i vurderingen.

Dette kan have betydning for dig, der overvejer at læse en kandidatuddannelse efter din professionsbacheloruddannelse. Det er den enkelte studerendes ansvar, at de nødvendige eksaminer er indeholdt i eksamensbeviset. Er du i tvivl om, hvilke krav der er til en kandidatuddannelse, skal du kontakte det universitet, du ønsker at søge om optagelse hos.  

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder