Beskæftigelsesundersøgelser

- på vores videregående uddannelser

Formålet med beskæftigelsesundersøgelserne er at undersøge beskæftigelsesstatus for dimittender fra fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Vi følger løbende udviklingen i vores dimittenders beskæftigelsessituation, som bliver belyst gennem vores egne beskæftigelsesundersøgelser, og gennem Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelser, samt af special-træk fra Danmarks Statistik. Du har også mulighed for selv at sammenligne ledighed på tværs af uddannelsesinstitutioner og uddannelser på ministeriets hjemmeside ufm.dk og på Uddannelseszoom

Se resultaterne af beskæftigelsesundersøgelserne

Vores egne beskæftigelsesundersøgelser

I vores egne beskæftigelsesundersøgelser, sender vi et spørgeskema til alle fuldtidsstuderende, der er dimitteret fra Erhvervsakademi Aarhus ca. 1 år efter, at de er dimitteret. Det betyder, at vi gennemfører beskæftigelsesundersøgelser to gange årligt, da der både er dimittender efter forårs- og efterårssemestrene alt efter, hvilke uddannelser det drejer sig om.

Spørgeskemaet tilpasses til de enkelte uddannelser for at målrette spørgsmål og svarkategorier til de relevante brancher og videreuddannelsesmuligheder. I spørgeskemaet belyser vi også omfanget af videreuddannelse, ledighedsgrad, samt hvilke brancher dimittenderne får ansættelse i, og i hvilken udstrækning de anvender de kompetencer, de har erhvervet gennem deres studier. Beskæftigelsesundersøgelserne er dermed et vigtigt led i vores kvalitetssikring af uddannelserne.