Undgå eksamenssnyd

En hjælp til erhvervsakademiets studerende

Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser.

Download dokumentet om eksamenssnyd (pdf)

Forfalskning af data

Hvis du som led i en opgavebesvarelse skal indsamle empiriske data, vil det at ”opfinde” data være en forfalskning, der betragtes som eksamenssnyd. Du overholder ikke eksamensbetingelserne, idet en del af opgaven er at indsamle disse data, og du forfalsker desuden opgaveresultatet.

 • Hvis du i en statistisk stikprøveundersøgelse skal bruge 40 svar, og det kun er lykkedes dig at indsamle de 30, så er det ikke vejen frem at opfinde de sidste svar selv. Det er eksamenssnyd.

Forhåndskendskab til opgaven

Kender du til eksamensopgaven på forhånd, og deltager du alligevel i eksamen, begår du eksamenssnyd. Du får nemlig her længere tid til løsningen end forudsat i eksamensbetingelserne. Du får også i perioden frem til eksamens officielle start andre eksamensbetingelser end forudsat.

 • Hvis du fx på grund af en fejl får kendskab til eksamensopgaven inden eksamen, må du ikke deltage i eksamen. Det vil være eksamenssnyd, usanset hvis fejl der er tale om. Ligger fejlen hos erhvervsakademiet, vil du få tilbudt en ny eksamensmulighed.

Genbrug af egne besvarelser

Hvis du genbruger tekster og lignende, som du selv tidligere har produceret og benyttet ved en anden eksamen, skal du tydeligt angive kildehenvisning nøjagtigt som omtalt i beskrivelsen af plagiering. Gør du ikke det, er der tale om eksamenssnyd.

Der er ganske vist ikke tale om plagiering, for du har selv udarbejdet materialet. Men da du har benyttet materialet ved en tidligere eksamen, må det ikke igen tælle med ved vurderingen af din eksamenspræstation. Du må altså gerne bruge det i din besvarelse, men eksaminatoren skal klart kunne se, at der er tale om materiale fra en ekstern kilde.

Hjælp udefra

Lader du udenforstående hjælpe dig med at løse dele af din eksamensopgave eller måske endda hele opgaven, er det ikke din præstation, der bedømmes, men en andens. Det er eksamenssnyd.

Ved skriftlige stedprøver gælder desuden, at enhver kontakt til andre eksaminander eller personer uden for eksamenslokalet betragtes som eksamenssnyd, uanset om der rent faktisk er tale om hjælp til opgaveløsningen eller ej.

 • Lader du en medstuderende eller et familiemedlem løse en hjemmeopgave for dig, er det eksamenssnyd. Og det gælder, uanset om der er tale om hele opgaven eller kun en mindre del.
 • Sender eller modtager du en e-mail på din medbragte pc ved en skriftlig stedprøve, er du i kontakt med andre – og det er eksamenssnyd. Helt uafhængigt af mailens indhold.

Hvad er eksamenssnyd?

Meningen med eksamen er, at den skal give eksaminatoren reelle muligheder for at bedømme præcis den præstation i en ganske bestemt situation. Det kræver, at eksaminatoren til mindste detalje er klar over, hvad i præstationen, der er din individuelle indsats, og at eksaminatoren kan stole på, at præstationen er leveret under de rammer og betingelser, som gælder for prøven.

Eksamen er altså en test, hvor du viser dine individuelle kvalifikationer på et bestemt område i en præstation, der udføres inden for fastsatte rammer og betingelser.

Hvis du eller andre uretmæssigt gør noget, der slører for eksaminatoren, hvad der er din indsats, eller hvis du leverer din indsats under andre betingelser, end eksaminatoren går ud fra, snyder du dig til en forkert bedømmelse – det er her, vi taler om eksamenssnyd.

Eksamenssnyd er altså uretmæssige handlinger fra din eller andres side, der ændrer rammerne og betingelserne for præstationen, eller som gør præstationen uegnet til vurdering af dine individuelle kvalifikationer.

Hvorfor er eksamenssnyd alvorligt?

Eksamensbeviset er erhvervsakademiets udstedte garanti for, at du besidder de kompetencer og kvalifikationer, som fremgår af beviset. Troværdigheden af eksamensbeviserne er derfor helt central for Erhvervsakademi Aarhus. Hvis dit eksamensbevis pga. snyd ikke er korrekt, er det ikke blot det, der mister sin værdi – troværdigheden af alle erhvervsakademiets eksamensbeviser lider skade.

Yderligere skades din uddannelses omdømme, hvis man ikke kan regne med, at dimittenderne kan det, Erhvervsakademi Aarhus påstår. Dette er årsagen til, at eksamenssnyd er en af de mest uacceptable handlinger i uddannelsesverdenen – og derfor en handling, Erhvervsakademi Aarhus sanktionerer hårdt.

Ikke tilladte hjælpemidler

Løser du eksamensopgaven under andre betingelser end de tilladte, bliver du bedømt på et forkert grundlag – eksaminatoren forudsætter jo, at du har overholdt betingelserne. Hvis der fx er begrænsninger i brugen af hjælpemidler – enten må du slet ikke benytte hjælpemidler, eller også må du kun benytte bestemte hjælpemidler – så begår du eksamenssnyd, hvis du overtræder disse begrænsninger.

 • Hvis du ikke må benytte hjælpemidler overhovedet, må du altså ikke have en formelsamling eller ordbog med. Det er eksamenssnyd.
 • Det er også eksamenssnyd, hvis du hjemmefra har fabrikeret huskesedler med faglige guldkorn, som du benytter ved en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler. 
 • Hvis du kun må benytte lommeregner af en bestemt type, er det snyd at medbringe en mere avanceret lommeregner.

Medvirken til eksamenssnyd

Det er ikke blot eget eksamenssnyd, der sanktioneres. Hvis du medvirker til andres eksamenssnyd, er det også illegalt.

 • Du løser eksempelvis selv eksamensopgaven ved skriftlig eksamen, men derefter videregiver du løsningen til en medstuderende i eksamenslokalet. Det er medvirken til eksamenssnyd – også selv om den anden vælger ikke at benytte sig af snydemuligheden.

Overskridelse af tidsgrænser

Du skal overholde de tidsgrænser, der er fastsat for eksamen. Ved bedømmelsen indgår tidsfaktorer, så hvis det lykkes for dig at arbejde videre på besvarelsen efter eksamensperiodens afslutning, bliver bedømmelsesgrundlaget forkert. Derfor er der her tale om eksamenssnyd.

 • Hvis du ved en skriftlig stedprøve arbejder et kvarter videre i afslutningsforvirringen, begår du altså eksamenssnyd.
 • Hvis det på en eller anden måde lykkes dig efter besvarelsens aflevering at foretage ændringer eller tilføjelser i din besvarelse, er der også tale om eksamenssnyd. Det er allerede af den grund, at du dermed har fået længere tid end den tilladte. At der så også her kan blive tale om andre forhold som hjælp udefra er en anden sag.

Plagiering

Den typiske plagiering har man, når ”man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse” (citat fra Hanne Leth Andersen og Jens Toftskov: Eksamen og eksamensformer. Betydning og bedømmelse. Samfundslitteratur. 2008)

Plagiering er et mangesidet begreb. I eksamenssammenhæng betyder plagiering, at du i din opgavebesvarelse lader en tekst, en illustration, en struktur, en ide mv. fremstå som dit eget værk, mens det i virkeligheden ikke er det.

Det at bruge andres tekster, ideer mv. er ikke i sig selv plagiering. Det går først galt, når eksaminatoren kan komme til at tro, at det er dig, der er forfatteren. Du skal altså være meget omhyggelig med at tydeliggøre – med citationstegn, kildehenvisninger og litteraturlister - hvor teksten og ideerne kommer fra.

Det er ofte let på internettet at finde tekster, der er interessante for en eksamensopgave. Også bøger og artikler og andre opgavebesvarelser kan være relevante. Følger du reglerne om kildebehandling, så eksaminatoren aldrig er i tvivl om, hvor stoffet kommer fra, kommer du ikke i problemer mht. snyd.

Hvis du helt tydeligt gør det klart, hvornår der ikke er tale om dit eget arbejde, kan det altså aldrig blive eksamenssnyd, uanset hvor meget du citerer og bruger andres arbejde i en eksamensbesvarelse. Om det så er en god ide at gå til yderligheder her er noget andet. Du kan ikke forvente en høj karakter ved overdreven brug af citater.

 • Hvis du skriver af – direkte eller lettere omformuleret – fra en andens gamle opgavebesvarelse eller fra en kilde, du har fundet på nettet uden at gøre opmærksom på det, gør du dig skyldig i plagiering. 
 • Hvis du derimod bruger citationstegn og henviser til den benyttede kilde, er det ikke snyd. Men jo mere du bruger den gamle besvarelse, jo dårligere risikerer du, at din besvarelse bliver. Det er kun din egen tekst og din egen benyttelse af kilderne, der bedømmes.
 • Du må gerne benytte noter, som er forfattet i fællesskab med din studiegruppe. Men fordi noterne ikke er din egne men gruppens, skal du også her tydeligt angive kilde. Hvis du bare uden videre skriver den fælles notetekst ind i din egen opgavetekst, er der tale om plagiering. 
 • Pas i øvrigt på, hvis du citerer fra en lærebog, der er benyttet i undervisningen. Selvom du kan mene, at eksaminator kender den, skal du overholde de almindelige regler med citationstegn og henvisning. Lærebogen er en kilde som alle andre kilder. 
 • Der er gråzoner, hvor man kan komme i tvivl om nødvendigheden af kildehenvisninger. I et fag kan en model være en så banal grundlærdom, at man kan angive den i sin opgavebesvarelse uden nærmere forklaring. Men er du det mindste i tvivl, så angiv for en sikkerheds skyld kilden.

Samarbejde

Medmindre andet tydeligt står i eksamensbeskrivelsen, må du ikke arbejde sammen med andre eksaminander om at løse opgaven. Gør du det alligevel, er der tale om eksamenssnyd, for eksaminatoren kan så ikke vide, hvad du har præsteret. Eksempelvis:

 • Afleverer du en gruppeafhandling, hvor der kræves angivelse af, hvem der har skrevet hvad, vil det være eksamenssnyd, hvis afhandlingens afsnit i realiteten er udarbejdet af gruppen i fællesskab. Dette gælder også, selvom man oplyser, at afhandlingen er skrevet i fællesskab.

Situationer du skal undgå

I det følgende gives en række eksempler på, hvad eksamenssnyd kan være. Vær opmærksom på, at der kun er tale om eksempler, så selvom noget ikke er omtalt her, kan det alligevel godt være snyd.

Hvis du kommer i tvivl, kan du stille dig selv disse to spørgsmål:

 1. Er det mine egne kvalifikationer, jeg viser i denne præstation?

Hvis du fx skriver af fra en forfatter, der har skrevet noget om netop det emne, opgaven drejer sig om, så viser du den forfatters kvalifikationer – ikke dine egne kvalifikationer. Det er så forfatteren, eksaminatoren kommer til at give karakter og ikke dig.

 1. Holder jeg mig inden for rammerne og betingelserne?

Hvis du fx bruger opslagsværker ved en eksamen, hvor du ikke må bruge hjælpemidler, kan eksaminatoren forledes til at tro, at du har en imponerende paratviden – men det er jo så opslagsværkerne, der får karakter, og ikke dig.

Ukorrekte fremmødeoplysninger

Ved nogle undervisningsaktiviteter er der mødepligt. Det betyder, at din deltagelse i undervisningen betragtes som en del af eksamen. Afgivelse af ukorrekte oplysninger om fremmødet er derfor eksamenssnyd.

 • Markerer du på mødelisten, at du har været til stede, selvom du rent faktisk ikke var det, begår du eksamenssnyd. Og det gælder også, hvis du får en anden til det. 
 • Sætter du et ukorrekt kryds på mødelisten for en medstuderende, medvirker du til eksamenssnyd.

Spørg, hvis du stadig er i tvivl

Det, der er beskrevet her, er typiske eksempler på eksamenssnyd. Men naturligvis kan der opstå andre situationer, du ikke lige kan finde her.

Derfor – er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg på forhånd. Spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.