Er havre davre?

En afdækning af danske hesteejeres viden om fodring af heste

Forskningsprojektet undersøger danske hesteejeres viden om fodring af heste via besvarelse af et spørgeskema, der er anvendt i et tilsvarende forskningsprojekt fra University of Edinburgh.

Ved projektets afslutning er der skabt et overblik over, hvad danske hesteejere ved om fodring, i forhold til gældende normer og anvisninger - sammenlignet med, hvad hesteejere i udlandet ved. 

Projektresumé

Erhvervsakademi Aarhus undersøger i et forskningsprojekt hesteejere i Danmarks viden om fodring af heste. Dette gøres ved at gennemføre en kvantitativ undersøgelse af hesteejernes viden om - og implementering af - fagligt dokumenterede fodringsanvisninger til heste.

Det spørgeskema, der anvendes til undersøgelsen, er identisk med et spørgeskema, der blev anvendt i et tilsvarende projekt fra University of Edinburgh i 2018. Her blev spørgeskemaet besvaret af hesteejere i en række andre lande end Danmark.

Ved at anvende det samme spørgeskema skabes overblik over, hvad danske hesteholdere ved om fodring i forhold til gældende normer og anvisninger, og samtidigt er det muligt at sammenligne med udlandet.

Fortæl os din viden om fodring af heste

Hjælp os med at få data til forskningsprojektet ved at udfylde spørgeskema om fodring af heste. 

Dine svar er meget værdifulde for os. Jo flere svar vi får, jo mere gyldige bliver resultaterne af undersøgelsen. Derfor må du også meget gerne dele linket til undersøgelsen med dem, du kender, der også fodrer heste. Spørgeskemaet tager under 10 minutter at besvare.

Besvar spørgeskema om fodring af heste

Projektets baggrund og formål

Baggrunden for projektet er, at manglende viden om fodring af heste kan føre til forkert fodring, og som en konsekvens af dette til nedsat hestevelfærd. (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018; Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018).

På European Workshop on Equine Nutrition 2018 fremlagde en forsker svarene på en spørgeskemaundersøgelse om, hvad hesteejere i flere europæiske lande og USA ved om fodring og grovfoder. Undersøgelsen, som havde 4548 respondenter, viste, at der er store forskelle imellem vidensniveauet hos hesteejere i de forskellige lande. (Wilhelmsson, 2018).

På samme workshop fremlagde forskere fra Ghent University i Belgien en analyse af sammenhængen imellem korrekt mængde grovfoder (1,5% ts/kg legemes vægt (Austbø, 2014)) og sygdomstilfælde indenfor mavesår og kolik. (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018).

Her fandtes der en klar sammenhæng imellem mavesår og kolik og manglende grovfodertildeling. Begge sygdomme fører til smerte og dermed nedsat velfærd.

På baggrund af ovenstående, og fordi der ikke er lavet en tilsvarende undersøgelse i Danmark, undersøges det, hvordan det forholder sig med danske hesteejeres viden om fodring af heste, sammenlignet med hesteejere i udlandet.

Det undersøges også, om denne viden implementeres i den praktiske fodring af hestene.

Som afslutning på projektet præsenteres resultaterne for branchen. Da Erhvervsakademi Aarhus uddanner jordbrugsteknologer med heste som speciale til at være kvalificerede fodringsrådgivere, er det relevant at lave en undersøgelse af denne karakter for at få indsigt i danske hesteejeres viden om fodring, og for at få et bedre overblik over behovet for at uddanne fodringsrådgivere til branchen.  

Projektets aktiviteter og handling

Projektet består af 4 arbejdspakker.

  1. En forundersøgelse som er en litteraturgennemgang.
  2. Dataindsamling via online spørgeskema til hesteejere.
  3. Dataanalyse og behandling af de indkomne svar fra spørgeskemaundersøgelsen.
  4. Formidling af projektets resultater via artikel og præsentation af projektets resultater på møder eller kongresser.

Projektets forventede effekt og resultater

Projektets resultater forventes at blive udgangspunkt for en dialog omkring viden om fodring i hesteholdet. Det fokus, projektet har på fodring af heste, forventes at kunne medvirke til, at hesteejerne efterspørger mere faglig viden om fodring.

De positive konsekvenser af dette vil være øget velfærd hos heste i Danmark som følge af en mere korrekt fodring. En afledt konsekvens af dette vil være øget efterspørgsel efter jordbrugsteknologer med heste som speciale, på baggrund af deres viden om fodring af heste. 

Ved projektets afslutning i udgangen af 2019 er der skabt et overblik over danske hesteholderes viden på fodringsområdet, samt om denne viden kommer til udtryk i den praktiske fodring. Projektets resultater formidles til branchen i 2020. Via formidlingen af projektets resultater får branchen indsigt i, hvad danske hesteejere ved om fodring af heste sammenlignet med vidensniveauet hos hesteholdere i udlandet.  

Resultater

Litteratur review – er havre davre? (pdf)

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: frem til december 2019
  • Projektleder: Eva Lind Gleerup
  • Officiel projekttitel: Er havre davre? En afdækning af danske hesteejeres viden om fodring af heste