Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering af en persons samlede kompetencer, tillært fra både skole, arbejde og fritid.

Målet er at få kompetencerne anerkendt med et bevis, hvilket kan være fordelagtigt i forbindelse med videreuddannelse eller jobsøgning. Her kan du se hvilke fag vi tilbyder realkompetencevurdering i. Hvis du ikke kan finde det fag der matcher dine kompetencer så kontakt vores studievejleder.

Begrebet realkompetencevurdering anvendes ofte i forbindelse med både merit og dispensation. Men hvad er forskellen på merit, dispensation og RKV?

Merit

Ved en meritvurdering bedømmes der udelukkende på formelle uddannelsespapirer. Uddannelsesbeviser fra andre formelle uddannelser kan vurderes til at erstatte dele af den ønskede uddannelse.

Dispensation

Ved en dispensation kan en ansøger optages uden de formelle adgangskvalifikationer. Vurderingen foretages på baggrund af ansøgers indsendte dokumentation for relevante uddannelser og kurser, erhvervserfaring, udtalelser m.m. Dispensationen gælder kun for optagelse på den uddannelsesinstitution, som foretager vurderingen.

RKV

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale vurderes det, om ansøger kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele eller dele af uddannelsen. Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser. RKV-beviser gælder på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder den pågældende uddannelse.

Retsinformation

Læs mere om dine rettigheder i forhold til realkompetencevurdering her

Procedure 

Indledende vejledning
Er du interesseret i et RKV-forløb skal du kontakte Erhvervsakademi Aarhus. Du har to muligheder:
  • Er du i tvivl om, hvorvidt et RKV forløb er relevant for dig, kontakter du studievejlederen med henblik på en afklarende samtale.
  • Er du afklaret vedrørende RKV-forløbet, kontakter du RKV-koordinatoren. Du vil herefter få information om det videre forløb pr. mail og vi starter op. Er du efter dialog med RKV-koordinatoren i tvivl om, hvorvidt det valgte RKV-forløb er det rette, iværksætter vi en screening-proces.
Udarbejdelse af ansøgning
Før du kan påbegynde dit RKV-forløb skal du udarbejde en ansøgning. RKV-vejlederen fra den relevante uddannelse vejleder dig i, hvordan ansøgningen skal bygges op og hvad den skal indeholde. Som oftest tager den udganspunkt i fagets læringsmål.

Prisen for en kompetencevurdering er 2.700 kr. for et 10 ECTS-points modul og 1.700 kr. for et 5 ECTS-point modul. Pengene betales, når ansøgningen indleveres.

Vurdering af ansøgning
Din ansøgning vurderes af mindst 2 personer (RKV-vejleder samt uddannelsesleder).
Uddybbende samtale / afprøvning
Når din ansøgning er vurderet indkaldes du til en uddybende samtale/afprøvning. Samtalen tager udgangspunkt i det indsendte materiale/dokumentation og under samtalen vil RKV-vejlederen søge at afdække din viden, kompetencer og færdigheder indenfor fagområdet samt uddannelsesniveauet. Du vil muligvis også skulle løse en praktisk case, men det vil du få besked om forinden.
Endelig vurdering
RKV-vejleder og uddannelsesleder vurderer den samlede ansøgning; det indsendte materiale, den uddybende samtale samt den praktiske case/afprøvning. Vi tilstræber at du får besked hurtigst muligt efter at vurderingssamtalen har fundet sted.
  • Er afgørelsen positiv får du svar pr. mail. Du får også tilbud om efterfølgende vejledning for at kunne tilrettelægge en eventuel uddannelsesplan.
  • Er afgørelsen negativ indkaldes du til et møde, så vi kan begrunde valget og evt. tilrettelægge en uddannelsesplan. Vi kan også oplyse dig om dine muligheder for klage over afgørelsen.
Udstedelse af bevis
 RKV-koordinator udsteder kompetencebevis som sendes til dig med posten.