Emission, lugt og støj

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget 'emission, lugt og støj' får du kompetencer til at kortlægge virksomhedens luft-, lugt- og støjbelastning og kan hjælpe med valg af metoder til nedbringelse af virksomhedens belastning på luftkvalitet og støjniveau.

Faget tager udgangpunkt i miljølovgivningen som et redskab til dette arbejde. 

Indhold

 • Støj (akustisk) - Kilder og forebyggelse
 • Luftforurening – Kilder, forebyggelse og rensning
 • Lugt – Kilder, forebyggelse og rensning
 • Spredningsberegninger
 • Metoder til nedbringelse af virksomhedens belastning på luftkvalitet og støjniveau

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • identificere potentielle kilder til luftforurening
 • udvælge og anvende målemetoder til luft og afkast, samt foretage valg og betjening af udvalgt måleudstyr
 • deltage i udfærdigelsen af prøveudtagningsplaner til luft og afkast
 • lave vejledende målinger med overslagsberegninger på, om der skal udføres en miljømåling for støj
 • vurdere og vælge metoder til rensning af luft
 • udføre en spredningsberegning for forskellige forhold samt forslå eventuel opfølgende/korrigerende handling
 • indgå i samarbejde om drift af anlæg til rensning af luft

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en en 48 timers skriftlig prøve. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Emission, lugt og støj' giver 5 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Emission, lugt og støj' er et fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.