Transportjura

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

I 'transportjura' dykker vi ned i de fire transportarters forskellige jura.

Du vil komme omkring national transport, CMR, søret, fly- og togjura. Du vil være i stand til at kunne afklare de mest almindelige situationer om ansvarsfordeling og kompensation.

Formålet med 'transportjura' er, at du opnår en faglig specialisering inden for transportjuraen, som giver dig indsigt i de transportretlige regler om ansvar. Dermed kan du foretage en risikovurdering. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Retskilder og metode
 • Købeloven og International Løsørekøbelov (CISG)
 • Køber og sælgers retstilling, rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med Incoterms 2010
 • Aftaleindgåelse (Aftaleloven)
 • Dansk rets almindelige erstatningsbetingelser

Dit udbytte

Med 'transportjura' får du:

 • kendskab til relevante juridiske termer, retskilder og retsvæsen
 • forståelse for det bagvedliggende retsforhold mellem køber og sælger i henholdsvis national og internationalt køb - herunder Incoterms 2010
 • kendskab tilreguleringen ved multimodal transport
 • viden om hvilke parter, der kan indgå i en transportaftale
 • viden om værnetingsregler og lovvalg i transportret
 • kendskab til anvendelse af de almindelige erstatningsregler
 • kendskab til reglerne (CIM-konventionen og Luftfartsloven) om transportansvaret - herunder transportørens mulighed for ansvarsbegrænsning
 • kendskab til stevedoreaftaler herunder DHAB2007
 • kendskab til kontrakkoncipering (serviceydelser, som leverandøren skal levere, beskrivelse af opgavens udførelse, pris, betalingsbetingelser, leverandørens ansvar, kundens ansvar, faktureringskrav, leverandørens garantier, forsikringer, aftalens løbetid og lovvalg & værneting)

Når du har taget faget kan du:

 • kunne foretage en juridisk risikoanalyse for transporten og transportaftalen
 • kunne anvende reglerne om aftaleindgåelse og aftalefortolkning nationalt og internationalt
 • kunne anvende reglerne om principalansvar og ansvar for selvstændig virkende tredjemand
 • kunne vurdere hvilke transportdokumenter, der skal anvendes ved en given transport og vurdere betydningen af indholdet i transportdokumentet i bevismæssig sammenhæng
 • kunne anvende reglerne (CMR-loven, Søloven, og NSAB 2000) om transportansvaret herunder transportørens mulighed for ansvarsbegrænsning og ansvarfraskrivelse ved forskellige tra nsportformer - såvel national som internationalt og ved forsinkelse, bortkomst samt skader på godset
 • kunne anvende reglerne om lager- og opbevaringsansvar
 • vurdere behovet for forsikring herunder forskellige typer af forsikring
 • vurdere hvilke regler, der finder anvendelse i forbindelse med indgåelse af transportaftaler, herunder forstå betydningen af NSAB 2000, samt tage stilling til, hvornår NSAB 2000 kan anvendes
 • kunne vurdere transportørens ansvarsfrihedsgrunde samt de bevismæssige betydninger heraf
 • kunne anvende reglerne og foretage erstatningsberegning indenfor transportretten
 • håndtere de regler, der gælder for udleveringsansvaret i søret
 • anvende reglerne om beskrivelsesansvaret i søret
 • kunne anvende reglerne om fragtførerens undersøgelsespligt i landevejstransport
 • skal ud fra en dybdegående forståelse af transportrettens indhold alene eller i samarbejde med andre kunne håndtere reglerne på en ukendt case eller situation. Herunder kunne foretage vurderinger af relevante handlemuligheder
 • skal kunne analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere transportretlige problemer

Eksamen og ECTS

'Transportjura' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med ekstern censur. 'Transportjura' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Transportjura' er et fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.