Transport og Warehouse Management

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

I 'Transport og Warehouse Management' analyserer vi transport og lagrene og kommer med forbedringsforslag til, hvordan de kan optimeres i de forskellige situationer.

Vi vil komme ind på de 4 transportarter og deres forskelligheder herunder også de juridiske forskelligheder, således at du kan være med til at træffe beslutninger om det rigtige transportvalg.

Indhold

  • Transportformerne
    • Vej
    • Fly
    • Bane
    • Planlægningselementer / Valgkriterier
    • Økonomi og kontraktforhold
  • Terminaler og lagre / lagerhoteller
    • Placering, funktion og indretning
    • SOP
    • Økonomi og kontraktforhold
  • Transportdokumenter
  • Metode 

Dit udbytte

Med 'Transport og Warehouse Management' får du:

  • viden og forståelse for godsets beskaffenhed, infrastruktur og miljø i forhold til transportmulighederne
  • viden om de relevante transportdokumenter og deres anvendelse / betydning
  • har indsigt i reglerne om indgåelse af transport- og lageraftaler
  • viden om national og international transport og distribution og forskellene på disse. Den studerende skal have viden om de forskellige aktører og organisering på transportmarkedet
  • forståelse for de forskellige godsarter og emballager samt deres håndtering
  • viden om toldproceduren i forbindelse med transportopgaven og toldoplagring
  • forståelse for, samt indsigt i, om det er afsender eller modtager af godset, der er transportkøber, herunder hvilken betydning købsaftalen og INCOTERMS 2010 har i denne henseende
  • forståelse for transportformers prissætning, prisdannelse på transport- og lagermarkedet og de forskellige former for rater
  • viden om de forskellige ansvarsregler (transport, opbevaring, udlevering og dokumentation) ved de forskellige transportformer
  • viden om hele transportforløbet. Endvidere skal den studerende have kendskab til de forskellige certificeringer og kvalitetsstyringer som en transport og / eller lagervirksomhed kan anvende
  • viden om, hvilke parter, der kan indgå i en transport- og lageraftale.
  • viden om de elektroniske systemer som anvendes på lageret (WMS, sporingssystem, RFID, stregkoder mm) og ved transport (EDI, track and trace, flådestyring, ruteplan m.m.)
  • viden om samlegods, part load og full load og benyttelse af terminaler med de deraf følgende fordele og ulemper under et transportforløb.
  • kendskab til planlægningselementerne for transport
  • kendskab til de forskellige fysiske transportformers karakteristika og de materialetyper som anvendes

Når du har taget faget kan du:

  • vurdere de forskellige transportformers og materieltypers anvendelighed og opstille løsningsmuligheder på transportbehov under hensyn til planlægningselementer og valgkriterier
  • anvende centrale metoder og redskaber til at beregne og vurdere transport- og lagertilbud ud fra en optimering af service ift. omkostninger
  • vurdere den forskel i ansvaret, der er afhængig af transporttypen og vælge den relevante transportform
  • anvende centrale metoder og redskaber til at foretage fragtberegninger
  • vurdere anvendelsen af terminaler herunder deres indretning, lokalisering og betydning for rutestruktur
  • vurdere lagrenes placering, indretning, lagerstyringssystem og håndteringssystem herunder placering af gods, pluk og pakkemetoder
  • udarbejde ABC analyser eller lignende af lager, kunder, gods m.m.
  • udarbejde SOP (Standard Operating Procedures) for lager lagerhotel
  • beregne kostprisen på relevante lagerydelser
  • anvende kalkulationsprincipper ved beregning af transport- og lagerydelser samt vurdere kontraktforhold for disse
  • beregne og vurdere fordele og ulemper ved at gøre brug af et eksternt lagerhotel
  • udarbejde valgkriterier for køb af transport- og lagerydelser og de heraf afladte KPI'er
  • ud fra en dybdegående forståelse af transport og lagres muligheder og udfordringer alene eller i samarbejde med andre vurdere relevante handlemuligheder på en ukendt case eller situation
  • analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere transport og lagermæssige problemer

Eksamen og ECTS

'Transport og Warehouse Management' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur

'Transport og Warehouse Management' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Transport og Warehouse Management' er et fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.