Boligfinansiering og -rådgivning

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'boligfinansiering og -rådgivning' lærer du at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Dermed bliver du i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom samt opstille konkrete forslag til løsning af disse med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Indhold

 • Aktørernes professionsansvar – herunder god skik og regler
 • Hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • Garantityper inden for boligfinansiering
 • Skatteregler i ejertid og ved salg
 • Finansiering af boliger
 • Om-og tilbygning
 • Kendskab til skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
 • Ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning
 • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejlighederAndelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
 • Boliglandbrugsejendomme
 • Nybyggeri og projektsalg
 • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt

Udbytte

Når du er færdig med 'boligfinansiering og -rådgivning' kan du;

 • anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
 • yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
 • yde rådgivning på baggrund af beregning af en standardfinansiering - herunder brutto-/nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
 • yde rådgivning om konvertering
 • yde rådgivning i forbindelse med ny-, om- og tilbygning.
 • yde rådgivning i sælgersager, herunder rådgivning om kurssikring og mellemfinansiering samt indfrielse af eksisterende lån

Eksamen og ECTS (ikke på kurser)

'Boligfinansiering og -rådgivning' giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Boligfinansiering og -rådgivning' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Datoer for tilmelding

Tilmeldingen er åben mellem 18. november og 19. februar. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan tilmelde dig, og du kommer i det tilfælde på en venteliste. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt