Virksomhedens investering og finansiering

Faget "virksomhedens investering og finansiering" har som målsætning at bibringe den studerende kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover skal faget give den studerende kompetence til at anvende relevante modeller og metoder til løsning af de ovennævnte problemstillinger.

Fagets indhold

 • Pris-mængdeoptimering
 • Priselasticitet
 • Markedsformer
 • Pris-afsætningsfunktioner
 • Omkostningsteori
 • Spilteori
 • Årsrapport
 • Regnskabsanalyse
 • Budgettering
 • Investering
 • Finansiering.

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • anvende centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og metoder
 • optimere pris, mængde og indtjening ud fra forskellige forudsætninger, herunder for en vare på et marked, en vare på flere markeder med prisdiskrimination og kontrakter
 • analysere en virksomheds årsrapport samt gennemføre en fuld regnskabsanalyse, herunder udregne nøgletal inden for rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet
 • udarbejde budgetter for en virksomhed, herunder resultat-, likviditets- og balancebudget samt sikre fornøden kontrol og afstemning
 • opstille investeringskalkuler og beregne kapitalværdi, intern rente og payback samt gennemføre følsomhedsnanalyser på paramtre som scrapværdi, investeringssum, nettobetalinger m.v.
 • redegøre for forskellige finansieringsformer, som annuitets-, serie og stående lån, udlandslån, kassekreditter og leverandørkreditter, beregne effektive renter på alle låneformer samt kommentere omkring optimal finansieringsform
 • anvende ovenstående teorier i praksis gennem udarbejdelse af et projekt i faget.
 • anvende erhvervsøkonomiske teorier og modeller i praksis i en finansiel virksomhed
 • analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger og ud fra teorien træffe ledelsesmæssige og beslutninger
 • gennemføre beregninger og analyser og anvende disse som grundlag for at kunne rådgive kunder i praksis i en finansiel virksomhed
 • anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis.

Sådan arbejder vi

Fagets emneområder vil blive behandlet med udgangspunkt i den finansielle sektors problemstillinger. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at teorier, modeller og opgaver anvendes med udgangspunkt i faktiske forhold på markedet. Det betyder, at teorien søges knyttet til en praktisk problemløsning. Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 skriftlige opgaver hver af et omfang svarende til en 4-timers skriftlig prøve.

Eksamen og ECTS

'Virksomhedens investering og finansiering' afsluttes med en 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Virksomhedens investering og finansiering' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig