Samfundsøkonomi

Hvis du ønsker at benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i dit professionelle arbejde, så er faget samfundsøkonomi noget for dig. Du får kompetencer til selvstændigt at rådgive kunder ud fra en velfunderet forståelse for samfundsøkonomiens udvikling. Du lærer at afgrænse og opstille relevante problemstillinger samt formulere og besvare samfundsøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i fagrelevant teori.

Fagets indhold

Formålet med faget er at du får viden om centrale økonomiske sammenhænge, herunder økonomiske modeller på både mikro- og makroniveau. Du får færdigheder til at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi. Du lærer at afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante faglige metoder til analyse.

Dit udbytte

Du opnår viden om:

 • Mikroøkonomiske grundbegreber og indgreb i markedet
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Teorier og faktorer bag husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger
 • Pris- og indkomstelasticiteters definition og betydning
 • Prisdannelse og markedseffektivitet gældende for forskellige markedsformer
 • Befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal, herunder modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • Rentedannelse og rentestruktur
 • Valutakursdannelse ved forskellige kursregimer
 • Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker.

Du får kompetencer til at:

 • foretage elasticitets- og optimeringsberegninger ud fra tabel eller simple lineære modeller
 • vurdere markedseffektivitet ud fra analyse af producent- og forbrugeroverskud
 • vurdere effektivitetsvirkninger af markedsindgreb på produktmarkeder og af liberalisering af og indgreb i den internationale handel
 • analysere et lands økonomiske struktur og udvikling ud fra nationalregnskabet
 • beskrive konjunkturudviklingen ved hjælp af makroøkonomiske nøgletal
 • analysere indkomstdannelse, inflation, rentedannelse og valutakursdannelse ved hjælp af teoretiske modeller
 • foretage multiplikatorberegninger i simple indkomstdannelsesmodeller
 • beskrive udviklingen i betalingsbalancen, kapitalbalancen og udviklingen i konkurrenceevnen
 • analysere og vurdere virkningen af økonomisk-politiske indgreb på nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • analysere og vurdere konjunkturpolitikkens virkninger såvel ved faste som ved flydende valutakurser
 • skelne mellem de kortsigtede og de langsigtede virkninger af økonomisk-politiske indgreb.

Sådan arbejder vi 

Undervisningen foregår i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. 

Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Du lærer at udarbejdelse en problemformulering og forstå dennes betydning i projektarbejdet. Når du er færdig med faget, ved du, hvordan du skal udarbejde og præsentere et projekt om et samfundsøkonomisk emne. 

Der udarbejdes 4 skriftlige opgaver hver af et omfang svarende til en 4-timers skriftlig prøve. 

Eksamen og ECTS

'Samfundsøkonomi' afsluttes med en 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Samfundsøkonomi' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig